API zahájila příjem žádostí o dotace na rozvoj inovačních sítí

agentura pro podnikani a inovace

Agentura pro podnikání a inovace (API), zprostředkující subjekt Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), dnes zahájila příjem žádostí o dotace v rámci „Výzvy VII programu podpory Spolupráce – Klastry“. O dotace, které jsou určené na rozvoj inovačních sítí mohou žádat klastrové organizace. Výzvu vyhlásilo 16. června 2020 Ministerstvo průmyslu a obchodu, které je řídicím orgánem OP PIK. Příjem žádostí potrvá do 30. září 2020. Pro žadatele je připraveno celkem 180 milionů korun, na jeden projekt je možné získat až 40 milionů korun.

„Cílem výzvy je podpořit rozvoj inovačních sítí, a to posílením společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podniky a výzkumnou sférou. Žadatelé mohou získat podporu například na externě pořizované služby ve výzkumu a vývoji, materiál, dodatečné režijní náklady, stroje a zařízení, cestovné, služby poradců, expertů, studie, marketing a propagaci, nebo na semináře a konference“, vyjmenovává Lukáš Vymětal, generální ředitel Agentury pro podnikání a inovace a doplňuje: „Posilování vzájemných vazeb na regionální, nadregionální i mezinárodní úrovni povede k rozvoji ekonomiky založené na znalostech a inovacích“. Podrobné informace jsou dostupné na: https://www.agentura-api.org/cs/programy-podpory/spoluprace/spoluprace-klastry-vyzva-vii-2/

Aktivity programu mají přímou vazbu na strategický cíl Národní výzkumné a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky. Jejich úkolem je zvýšit inovační poptávku ve firmách i ve veřejném sektoru a posílit technologickou spolupráci firem.

API má svá zastoupení ve všech krajských městech České republiky, zájemci o dotace z OP PIK zde mohou konzultovat své projekty. Informace je možné získat i telefonicky nebo e-mailem přes zelenou linku 800 800 777. Všechny služby poskytované API zájemcům o dotace jsou zdarma.

API

Agentura pro podnikání a inovace (API) je státní příspěvková organizace s celostátní působností zřizovaná Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Je zprostředkujícím subjektem pro dotační programy podpory Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) 2014-2020 zaměřeného na rozvoj zpracovatelského průmyslu a souvisejících služeb. Mezi hlavní aktivity agentury patří administrace žádostí o dotace a projektů v průběhu realizace i udržitelnosti, poskytování informačního a konzultačního servisu zájemcům a žadatelům o dotace či pořádání tematických odborných seminářů. Více informací na: www.agentura-api.org.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR