AutoSAP je jedním z hlavních partnerů evropského projektu rozvoje vzdělávání v oblasti baterií – ALBATTS

AutoSAP

ALBATTS – tedy Alliance for Batteries Technology, Training and Skills – je nový evropský projekt, jehož úkolem je nastavit úzkou spolupráci mezi průmyslovými podniky a vzdělávacími institucemi v dynamicky se rozvíjejícím ekosystému baterií nejen pro elektromobilitu.

albatts

Cílem čtyřletého projektu je podpořit úsilí Evropské unie stát se konkurenceschopným hráčem v oblasti výroby baterií. Na základě zmapování stavu současných technologií a budoucích trendů identifikuje potřeby nových schopností a profesí a navrhne jejich sladění s nabídkou vzdělávání a školicích služeb. Evropský projekt ALBATTS je rozdělen do šesti pracovních skupin, Sdružení automobilového průmyslu je zodpovědné za vedení skupiny zabývající se systémy baterií v mobilních aplikacích. Konsorcium tvoří 20 partnerů z 11 evropských zemí.

„Tlak na efektivitu ukládání elektrické energie bude nadále narůstat, a to nejen v oblasti dopravy. Centra vývoje a výroby baterií jsou nyní umístěna převážně v Asii. Vzhledem k nárokům na evropské výrobce automobilů v oblasti čisté mobility má proto projekt, jehož cílem je v delším horizontu dosáhnout nezávislosti evropského průmyslu, zcela zásadní úlohu. Jsme velice rádi, že můžeme zastupovat český automobilový průmysl v rámci tak důležitého mezinárodního projektu,“ uvedl Zdeněk Petzl, výkonný ředitel Sdružení automobilového průmyslu.

To společně s dalšími partnery uspořádalo v únoru první setkání v Ostravě. Do pracovní skupiny pod vedení AutoSAP je zapojeno dalších 7 subjektů, kromě Evropské asociace výrobců automobilů také podniky a vzdělávací instituce z ČR, Norska, Portugalska, Rumunska, nebo Švédska. Konečným výstupem společné práce bude materiál obsahující analýzu současného stavu a budoucích potřeb v oblasti technologií a souvisejících vzdělávacích potřeb a zejména sérii opatření a doporučení Evropské komisi v dané oblasti, včetně návrhu nových či úprava stávajících kurikul či návrhu konkrétních kurzů. Ty pak budou moci být využity vzdělávacími institucemi v členských zemích Evropské unie.

Pozadí projektu
Celosvětové úsilí o snižování emisí skleníkových plynů hluboce ovlivňuje současné politické dění, přičemž celospolečenský tlak na elektrifikaci nejen mobility a využití obnovitelných zdrojů energie neustále narůstá. Nezbytná součást strategie dekarbonizace odvětví dopravy se opírá o elektrifikaci a hybridizaci, která se zaměřuje na využití baterií s možností rychlého nabíjení. Protože Komise předpokládá silný růst tohoto průmyslového odvětví, investuje společné prostředky do konkurenceschopného a udržitelného odvětví výroby baterií.

Prvním ze série opatření bylo zahájení činnosti Evropské aliance pro baterie (EBA) v roce 2017, následně o rok později přijala Evropská komise akční plán, tedy soubor opatření pro udržitelný a konkurenceschopný ekosystém baterií v Evropě.

Cíle projektu
Investice do současné i budoucí generace bateriových technologií včetně druhotného využití či recyklace jsou značné. Sériová výroba v Evropě, která by měla obsahovat celý řetězec výroby a využití baterií, a to pro mobilní i stacionární a průmyslové využití, bude vytvářet poptávku po nových kvalifikacích pracovníků, jejich vzdělávání a odborné přípravě. Výrobci baterií požadují nový vzdělávací rámec, který pokryje budoucí potřebu masové produkce baterií, bez nichž se např. elektromobilita neobejde. Cílem projektu a jednotlivých pracovních skupin je definovat celý řetězec potřeb průmyslu a s tím spojených nových pracovních pozic a učebních plánů, na jejichž tvorbě se budou spolupodílet poskytovatelé vzdělávání, od středního odborného až po vysokoškolské magisterské a doktorské studium.

Projektové vedení
Koordinátorem projektu je švédská Skellefteå kommun, hlavou řídícího výboru je evropská asociace výrobců automobilů ACEA. Projekt byl zahájen v prosinci 2019 a potrvá do konce roku 2023. Na projekt, do nějž se zapojily průmyslové podniky, výzkumné organizace, IT společnosti, veřejné instituce, evropské oborové organizace a střední i vysoké školy, byly vyčleněny 4 miliony EUR alokované z programu EU Erasmus+.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu