Ceny Wernera von Siemense po pětadvacáté získali nejlepší studenti, mladí vědci a pedagogové

Ceny Wernera von Siemense

V jubilejním, pětadvacátém, ročníku udělil český Siemens Ceny Wernera von Siemense za rok 2022 nejlepším studentům, mladým vědcům a pedagogům. Nejlepší práce z oblastí technických a přírodovědných oborů vybraly odborné poroty v kategoriích: nejlepší výsledek základního výzkumu, nejlepší diplomová práce, nejlepší disertační práce a nejlepší pedagogický pracovník. Spolu se studenty získávají odměnu i vedoucí a školitelé jejich prací. Ocenění byla udělena za vynikající kvalitu ženské vědecké práce, za překonání překážek ve studiu a za absolventské práce na téma Průmysl 4.0 a Chytrá infrastruktura a energetika.

werner

Odborné poroty vybíraly z 493 přihlášek, 19 oceněných si rozdělilo jeden milion korun. Z celkového počtu přihlášených tvořily 32 % ženy, mezi oceněnými pak představují 37 %. O první příčku v počtu ocenění se dělí České vysoké učení technické v Praze a Univerzita Karlova (po 4 oceněních), následuje VŠB – Technická univerzita Ostrava a Vysoké učení technické v Brně (po 3 oceněních), Akademie věd ČR a Univerzita Palackého v Olomouci (po 2 oceněních) a Masarykova univerzita (1 ocenění). Od začátku pořádání soutěže bylo mezi vítěze rozděleno 15 300 000 Kč.

„Cílem našeho pětadvacetiletého úsilí je ukázat kvality českého technického a přírodovědného vysokého školství a ocenit nejlepší studenty, pedagogy a mladé vědce,“ uvedl generální ředitel českého Siemensu Eduard Palíšek. „Vedle aktuálních technických témat, jako jsou Průmysl 4.0 nebo chytrá infrastruktura a energetika, se v soutěži zaměřujeme i na důležitá celospolečenská témata. Abychom podpořili změny v oblasti genderové rovnosti, oceňujeme mimořádnou kvalitu ženské vědecké práce, ocenění získávají i studenti, kteří při studiu překonávají překážky,“ vysvětlil Palíšek. „Prosperita naší země závisí na kvalitním vzdělávání. Věřím, že pořádáním soutěže, která oceňuje a zviditelňuje studenty i pedagogy, kteří dosáhli mimořádných výsledků, k tomuto cíli přispíváme,“ dodal.

Cenu za nejvýznamnější výsledek základního výzkumu Cenu Wernera von Siemense 2022 získaly MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., a RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D., z Univerzity Karlovy za práci s názvem Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity. Oceněná práce má dva výstupy: prvním je tzv. diagnóza výzkumem, kdy jsou pro pacienty s nejasnou či vzácnou diagnózou sestaveny individuálně designované protokoly výzkumné analýzy, jejichž výsledky umožňují navrhnout konkrétní léčebně-preventivní strategie. Druhým výstupem je popis buněčných a klinických fenoménů spojených s danou genetickou mutací, který umožňuje ozřejmit funkci postiženého genu a proteinu a jejich zapojení v biologických procesech.

MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D., a RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.

V kategorii nejlepší disertační práce zvítězila Mgr. Anna Petráčková, Ph.D., z Lékařské fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za práci s názvem Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny. Klíčovým výstupem disertační práce je i online kalkulátor pro nastavení citlivosti metody sekvenování pro diagnostické laboratoře. Tento kalkulátor, který se již používá v praxi, je nezbytný ke správnému určení malých klonů s patogenními mutacemi u onkologických onemocnění.

Mgr. Anna Petráčková, Ph.D.,

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší diplomovou práci obdržel Ing. Tomáš Halada z Fakulty strojní Českého vysokého učení technického v Praze za práci s názvem Vliv okrajových podmínek v metodě SPH (Smoothed Particle Hydrodynamcis). Ve své práci se zaměřuje na popis tekutin pomocí částic, které si lze představit jako jednotlivé kapičky, a umožňuje simulovat jevy jako příboj, proudění vody přes jez či rozstřik maziva v průmyslových zařízeních.

Ing. Tomáš Halada

Jako nejlepší pedagogický pracovník získal Cenu Wernera von Siemense za rok 2022 prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc., z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. Profesor Jiří Podolský již řadu let zásadním způsobem formuje výuku klíčových teoretických předmětů na úrovni bakalářského, magisterského i doktorského studia fyziky. Kromě výuky se intenzivně věnuje i popularizaci fyziky a astronomie, ať již formou přednášek pro studenty a pedagogy středních škol i širší veřejnost, nebo překládáním vědecko-populárních knih od předních světových fyziků.

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce a zároveň Cenu Wernera von Siemense za třetí místo v kategorii Nejlepší disertační práce získala Ing. Markéta Tesařová, Ph.D., z Vysokého učení technického v Brně za práci s názvem Kvantitativní 3D charakterizace biologických struktur pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie. Postupy pro rentgenovou počítačovou mikrotomografii, které v jejím rámci navrhla, umožňují provádět 3D kvantitativní charakterizaci nebývale široké škály biologických vzorků. Díky těmto postupům se již podařilo například objasnit regenerační schopnosti mloků nebo lépe vysvětlit formování obličeje u obratlovců.

Ing. Markéta Tesařová, Ph.D.

Ocenění za překonání překážek při studiu udělované v rámci Ceny Wernera von Siemense získala Ester Milostná z Masarykovy univerzity v Brně. Ester Milostná je v důsledku progresivní spinální svalové atrofie odkázána na elektrický vozík a nepřetržitou osobní asistenci. Přesto si zvolila náročné mezifakultní studium informatiky, informačních studií a knihovnictví na Masarykově univerzitě, v němž patří mezi třetinu nejlepších studentů. Vedle svých studijních povinností se na univerzitě zapojuje i do dalších aktivit, na Filozofické fakultě například připravila workshop základů programování a tvorby webových stránek pro studenty humanitních oborů.

Ester Milostná

Cenu Wernera von Siemense za nejlepší absolventskou práci na téma Průmysl 4.0 získal Ing. Tomáš Michálek, Ph.D., z Fakulty elektrotechnické Českého vysokého učení technického v Praze za disertační práci s názvem Mikromanipulace pomocí dielektroforézy – modelování a řízení založené na optimalizaci v reálném čase. Cenu za nejlepší absolventskou práci na téma Chytrá infrastruktura a energetika získal Ing. Jan Vysocký, Ph.D., z Fakulty elektrotechniky a informatiky Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava za disertační práci s názvem Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě.

Ing. Tomáš Michálek, Ph.D.

Poroty také udělily dvě čestná uznání: čestné uznání v rámci Ceny Wernera von Siemense za mimořádnou vědeckou úroveň diplomové práce získal Mgr. Václav Santolík z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy za práci s názvem Vznik a vývoj Davelského vulkanického komplexu. Čestné uznání za mimořádnou úroveň zpracování diplomové práce získal M.Sc. Steffen Kortmann z ČVUT v Praze a RWTH Aachen University za práci s názvem Integrace flexibility a charakteristik aktivních distribučních sítí do rozsáhlého modelu evropské multienergetické soustavy.

O soutěži Cena Wernera von Siemense
Cenu Wernera von Siemense pořádá již 25 let český Siemens v partnerství s významnými představiteli vysokých škol a Akademie věd ČR, kteří jsou i garanty jednotlivých kategorií a podílejí se na vyhodnocení nejlepších prací. V nezávislých porotách letos zasedlo 58 odborníků a zástupců akademické obce a neziskových organizací. Záštitu nad udílením cen 25. ročníku poskytli předseda vlády Petr Fiala, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Ministerstvo průmyslu a obchodu a Ministryně pro vědu výzkum a inovace. Partnery soutěže jsou Siemens Mobility s.r.o. a Siemens Advanta a Zátiší Group.

Svým rozsahem, výší finančních odměn a historií je Cena Wernera von Siemense jednou z nejvýznamnějších nezávislých iniciativ tohoto druhu v České republice.

werner siemens

Skupinové foto oceněných vítězů Ceny Wernera von Siemense 2022

Přehled vítězů Ceny Wernera von Siemense 2022:

Kategorie

Odměna

Jméno/Univerzita/Vedoucí práce Název práce
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu

300 000 Kč

Kolektiv autorů:

MUDr. Markéta Bloomfield, Ph.D. a
RNDr. Zuzana Paračková, Ph.D.

Univerzita Karlova – Imunologický ústav 2. Lékařské fakulty při FN Motol

Diagnostika výzkumem u vzácných vrozených poruch imunity
Nejlepší pedagogický pracovník

50 000 Kč

prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc.

Univerzita Karlova – Matematicko-fyzikální fakulta

Nejlepší diplomová práce, 1. místo

55 000 Kč student

55 000 Kč vedoucí práce

Ing. Tomáš Halada

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta strojní

Vedoucí: doc. Ing. Luděk Beneš, Ph. D.

České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní

Vliv okrajových podmínek v metodě SPH
Nejlepší diplomová práce, 2. místo

35 000 Kč student

35 000 Kč vedoucí práce

Ing. Michal Procházka

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky
Vedoucí: Ing. Vladimír Kašík, Ph. D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, Fakulta elektrotechniky a informatiky

Demonstrační model výpočetní tomografie
Nejlepší diplomová práce, 3. místo

25 000 Kč student

25 000 Kč vedoucí práce

Mgr. Robin Kryštůfek

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Vedoucí: prof. RNDr. Jan Konvalinka, CSc.

Univerzita Karlova, Přírodovědecká fakulta a Akademie věd ČR, Ústav organické chemie a biochemie

Vývoj instrumentace a metod s vysokou propustností pro hledání a validaci peptidových ligandů
Nejlepší disertační práce, 1. místo

70 000 Kč student

70 000 Kč školitel

Mgr. Anna Petráčková, Ph. D.

Univerzita Palackého v Olomouci – Lékařská fakulta

Školitelka: doc. Dr. Ing. Eva Kriegová

Univerzita Palackého, Lékařská fakulta

Nové molekulární přístupy k citlivé detekci biomarkerů v éře precizní medicíny
Nejlepší disertační práce, 2. místo

40 000 Kč student

40 000 Kč školitel

Ing. Matěj Hývl, Ph. D.

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská
Školitel: RNDr. Antonín Fejfar, CSc.

Akademie věd ČR, Fyzikální ústav

Aplikace mikroskopických metod pro charakterizaci křemíkových nanostruktur
Nejlepší disertační práce, 3. místo a Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce 

30 000 Kč student

30 000 Kč školitel práce

30 000 Kč Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce

Ing. Markéta Tesařová, Ph. D.

Vysoké učení technické v Brně – CEITEC – Středoevropský technologický institut

Školitel: doc. Ing. Tomáš Zikmund, Ph.D.

Vysoké učení technické v Brně, CEITEC

Kvantitativní 3D charakterizace biologických struktur pomocí rentgenové počítačové mikrotomografie
Ocenění za překonání překážek při studiu

50 000 Kč

Ester Milostná

Masarykova univerzita v Brně – Fakulta informatiky, Filozofická fakulta

Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0

30 000 Kč

Ing. Tomáš Michálek, Ph. D.

České vysoké učení technické v Praze – Fakulta elektrotechnická

Mikromanipulace pomocí dielektroforézy – modelování a řízení založené na optimalizaci v reálném čase
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura

30 000 Kč

Ing. Jan Vysocký, Ph. D.

Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava – Fakulta elektrotechniky a informatiky

Systém pro optimalizaci provozu elektrické distribuční sítě
Čestné uznání za mimořádnou vědeckou úroveň diplomové práce  Mgr. Václav Santolík 

Univerzita Karlova – Přírodovědecká fakulta

Vznik a vývoj Davelského vulkanického komplexu
Čestné za mimořádnou úroveň zpracování diplomové práce M.Sc. Steffen Kortmann 

České vysoké učení technické v Praze a RWTH Aachen University

Integrace flexibility a charakteristik aktivních distribučních sítí do rozsáhlého modelu evropské multienergetické soustavy

Předsedové a předsedkyně porot:

Kategorie Předseda / předsedkyně
Nejvýznamnější výsledek základního výzkumu prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c., předsedkyně AV ČR
Nejlepší pedagogický pracovník prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno
Nejlepší diplomová práce  doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA, LL.M., rektor VUT Brno
Nejlepší disertační práce  doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT Praha
Ocenění za vynikající kvalitu ženské vědecké práce Ing. Eduard Palíšek, PhD., MBA, generální ředitel Siemens
Ocenění za překonání překážek při studiu prof. MUDr. Martin Bareš, Ph.D., rektor MU Brno
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Průmysl 4.0 prof. Ing. Vladimír Mařík, DrSc., dr.h.c., ředitel CIRC, ČVUT Praha
Ocenění za Nejlepší absolventskou práci s tématem Chytrá infrastruktura prof. Ing. Stanislav Mišák, Ph.D., ředitel ENET VŠB-TU Ostrav

Zdroj zprávy: Siemens
siemens