Česká republika získala v roce 2019 z rozpočtu EU o 68,5 mld. Kč více, než zaplatila

ministerstvo financí

V průběhu celého roku 2019 obdržela České republika z rozpočtu EU příjmy ve výši celkem 119,9 mld. Kč a současně odvedla do evropského rozpočtu 51,4 mld. Kč. ČR tak za celý rok 2019 obdržela o 68,5 mld. Kč více, než do rozpočtu EU odvedla.

Vývoj čisté pozice ČR za jednotlivé roky ukazuje následující graf…

eu
GRAF Č. 1 – VÝVOJ ČISTÉ POZICE ČR V LETECH 2004-2019 (MLD. KČ) (MLD. KČ)

Za kladným saldem ČR vůči rozpočtu EU stály i nadále primárně příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti ve výši 83,1 mld. Kč a příjmy ze Společné zemědělské politiky ve výši 32,6 mld. Kč. Výsledná čistá pozice k rozpočtu EU za rok 2019 je vyšší než výsledné bilance v letech 2017 a 2018. Nárůst kladného salda čisté pozice je primárně dán vyšším tempem čerpání prostředků na strukturální fondy a Fond soudržnosti.

Podrobnější rozpis příjmů a výdajů za rok 2019 shrnuje tabulka č. 1.

mfčr

Vývoj čisté pozice od roku 2004

* první pilíř zahrnuje prostředky na přímé platby, tržní opatření a veterinární opatření
** druhý pilíř zahrnuje prostředky na rozvoj venkova a rybářství
*** zahrnují programy přímo řízené Komisí (Horizont 2020, Nástroj pro propojení Evropy, Erasmus+, atd.)

Celkově ČR od svého vstupu do EU 1. května 2004 do 31. prosince 2019 zaplatila do rozpočtu EU 616,8 mld. Kč a získala 1,43 bil. Kč. Kladné saldo čisté pozice České republiky ve vztahu k rozpočtu EU tak souhrnně dosáhlo 809,2 mld. Kč.

Za pozitivní čistou pozicí ČR k evropskému rozpočtu stojí opět příjmy ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti a příjmy ze Společné zemědělské politiky EU. Dlouhodobý postupný nárůst odvodů ČR reflektuje jak rostoucí objem rozpočtu EU, tak i dlouhodobé posilování ekonomické vyspělosti ČR v rámci EU (viz graf č. 2).

mfčr

Zdroj zprávy: Ministerstvo financí ČR