ČEZ Distribuce letos investuje do svých sítí 13,5 miliardy korun. na západě Čech 1,65 mld. korun. Stále více prostředků míří do digitálních technologií

Do výstavby, rekonstrukce i digitalizace sítí letos putuje 13,5 mld. korun. Ve srovnání s rokem 2020 došlo k navýšení o 1 mld. korun. V západočeském regionu míří do sítí 1, 65 mld. korun, o 110 milionů korun více než v roce 2020. Stále více financí míří do digitálních technologií a úpravy distribuční sítě pro připojení obnovitelných zdrojů. Cílem investic je zajistit kvalitní a spolehlivé dodávky elektřiny a plnit rostoucí požadavky zákazníků na připojení k distribuční soustavě. Za dobu své existence od roku 2005 investovala ČEZ Distribuce do sítí přes 135 mld. korun.

čez elektrické vedení

„Více investujeme do nových digitálních technologií, které nám umožní lépe provozovat měnící se distribuční prostředí. Přecházíme na systém založený na interní digitalizaci i řízení procesů. To ocení jistě všichni zákazníci, kteří požadují rychlejší přístup k datům. Distribuční síť je zároveň potřeba co nejdříve připravit na rostoucí požadavky připojování obnovitelných zdrojů, nárůst elektromobility i akumulace. Pokračujeme také v rozvoji optické infrastruktury podporující decentrální energetiku,“ vysvětluje generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

V regionu západních Čech byla letos zahájena komplexní rekonstrukce stávajícího vedení 22 kV Nejdek – Černava s celkovými realizačními náklady ve výši 21,4 mil. Kč. V rámci stavby bude provedena výměna fázových vodičů za vodiče s vyšší přenosovou schopností a výměna podpěrných bodů a rekonstrukce dvou odboček včetně instalace nových úsekových odpínačů. Dále zde energetici zahájili rekonstrukci systému chránění a řízení v rozvodně Ostrov s celkovými realizačními náklady ve výši 26,7 mil. Kč. Součástí stavby je kompletní výměna systému řízení a chránění včetně výměny ochran v rozvodně 110 a 22 KV a výměna napájecí a signalizační kabeláže za stíněnou. Dále budou zrealizovány nové optické rozvody pro komunikaci na energetický dispečink.

Na západě Čech byla také letos zahájena rekonstrukce vedení 110 kV z transformovny Přeštice do transformovny Nepomuk s celkovými realizačními náklady ve výši 48 mil. Kč. V rámci této stavby bude provedena rekonstrukce stávajícího jednoduchého vedení 110 kV v délce 24,3 km a doplnění nového kombinovaného zemnícího lana. Zároveň bude provedena oprava poškozených betonových základů a nátěr spodní části stožárů.

transformátorovna Litoměřice čez

Investice míří také do dálkově ovládaných prvků a prvků monitoringu distribuční soustavy a dále se jedná o systém pro řízení a regulace napětí. Díky instalaci měření v distribučních stanicích (DTS) bude zajištěn přístup detailním informacím o zatížení sítí. Společně se zvýšením počtu dálkově ovládaných DTS to umožní distributorovi lépe řídit toky elektrické energie a umožní rychlejší identifikaci poruch a následnou obnovu napájení. Nemalé prostředky jsou vynakládané i na IT technologie, které zrychlí a zefektivní komunikaci se zákazníkem a zjednoduší i procesy uvnitř společnosti. Investice směřují dále do rozvoje chytrých elektroměrů (AMM), kdy společnost ČEZ Distribuce instaluje během let 2024-2027 cca 800 tisíc chytrých elektroměrů v místech se spotřebou nad 6 MWh pokrývající 80% spotřeby koncových zákazníků.

ČEZ Distribuce investuje v letech 2020 – 2025 do zajištění kvalitních a spolehlivých dodávek elektřiny přes 83 miliard korun. Investice začínají postupně měnit podobu distribučního prostředí, kdy sílí potřeba rychlejšího přístupu k informacím. O slovo se hlásí moderní technologie, které pronikají do všech částí rozvodných sítí. Více je čtvrtina naplánovaných prostředků, tedy přes 23 miliard korun, míří do digitálních technologií.

Zdroj zprávy: ČEZ, a.s.
ČEZ