Colt CZ Group SE zvýšila ukazatel EBITDA v prvním čtvrtletí 2022 o 120 procent

czg

Společnost Colt CZ Group SE zveřejnila své konsolidované neauditované finanční výsledky za první tři měsíce roku 2022 končící 31. březnem.

 

 

Klíčové finanční údaje za první čtvrtletí roku 2022:

▶     Výnosy Skupiny za první tři měsíce roku 2022 dosáhly 3,5 mld. Kč, což představuje meziroční nárůst o 74,7 % oproti prvnímu čtvrtletí 2021, zejména díky nárůstu prodejů ve všech regionech a konsolidaci výnosů Coltu.

▶     EBITDA dosáhla za první tři měsíce roku 2022 výše 954,7 mil. Kč, tedy o 120,0 % meziročně více.[1]

▶     Provozní výsledek hospodaření za první tři měsíce roku 2022 činil 749,3 mil. Kč, o 123,7 % více než za první tři měsíce roku 2021.

▶     Čistý zisk po zdanění dosáhl za první tři měsíce roku 2022 celkem 544,7 mil. Kč, což je o 97,6 % více než ve stejném období loňského roku.

▶       Počet prodaných zbraní se za první tři měsíce roku 2022 zvýšil o 46,1 % ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 a překonal 200 tisíc prodaných kusů.

 

„Těší mě, že naše Skupina dosáhla za první čtvrtletí roku 2022 skvělých výsledků. Meziroční srovnání pozitivně ovlivnila nejen konsolidace výnosů Coltu, ale zejména produktový mix a také nárůst počtu prodaných zbraní a tržeb v klíčových teritoriích, zejména na severoamerickém trhu a v Asii. V České republice jsme také zaznamenali nárůst díky pokračující spolupráci s Armádou České republiky pod rámcovou smlouvou, která navíc byla rozšířena dodatkem uzavřeným v březnu, a to i v souvislosti s válkou na Ukrajině,“ komentoval výsledky Jan Drahota, CEO a předseda představenstva Colt CZ Group. „Věříme, že rostoucí provozní výkon a nárůst free float na 22,8 % v souvislosti s nedávným zrychleným úpisem 6% podílu zvyšují atraktivitu našich akcií pro stávající i potenciální investory,“ doplnil Jan Drahota.

„Skupina Colt CZ se v prvním čtvrtletí letošního roku také zapojila do materiální pomoci Ukrajině, kterou koordinovala se zástupci české vlády. Těší mě i výsledek aukce konané 30. března 2022 iniciativou Svobodu Ukrajině a magazínem Forbes. Naše společnost do aukce darovala limitovanou edici pistole CZ 75 TOBRUK, kterou se podařilo vydražit za 5 milionů korun. Celkový výtěžek aukce pak šel na sbírkový účet Velvyslanectví Ukrajiny v ČR,“ uvedl Jan Drahota.

Výnosy
Oproti výsledku k 31. březnu 2021 výnosy za první tři měsíce 2022 vzrostly o 74,7 %, na celkovou částku 3,5 mld. Kč, zejména díky růstu prodaného počtu zbraní, vyšším prodejům v klíčových regionech (viz tabulka níže) a konsolidaci výnosů Coltu, která ovlivnila meziroční srovnání s prvním čtvrtletím loňského roku.

Výnosy v ČR za tři měsíce k 31. březnu 2022 vzrostly o 323,9 %, na 236,1 mil. Kč. Meziroční nárůst prodejů v České republice souvisí s pokračujícími dodávkami Armádě ČR pod rámcovou smlouvou. Výnosy z prodejů ve Spojených státech vzrostly za první tři měsíce 2022 meziročně o 59,2 % na 2,2 mld. Kč, především díky nárůstu poptávky na komerčním trhu a konsolidací výnosů Coltu v USA. Výnosy realizované v Kanadě za první tři měsíce 2022 činily 237,5 mil. Kč, což je meziročně o 832,8 % více. Výnosy dosažené v Evropě (vyjma ČR) za první tři měsíce do 31. března 2022 se meziročně zvýšily o 24,3 %, na 275,0 mil. Kč, zejména v důsledku nárůstu prodejů v zemích střední a východní Evropy.

Výnosy dosažené v Africe poklesly za první tři měsíce roku 2022 o 91,8 % na 14,8 mil. Kč, jelikož se velké jednorázové dodávky zákazníkům z ozbrojených složek uskutečnily již v loňském roce. Výnosy v Asii se za první tři měsíce 2022 zvýšily o 288,7 % na hodnotu 536,3 mil. Kč v důsledku nárůstu prodejů odběratelům z řad ozbrojených složek i komerčním zákazníkům. Výnosy z prodejů do ostatních částí světa dosáhly za první tři měsíce roku 2022 hodnoty 85,6 mil. Kč a meziročně tak vzrostly o 72,9 %.

Tabulka rozdělení příjmů Skupiny za sledované období podle regionu:

V tis. Kč

1. čtvrtletí 2022

1. čtvrtletí 2021

Změna v %

Podíl na celkových výnosech v %

ČR

236 067

55 690

323,9 %

6,6 %

USA

2 168 372

1 362 462

59,2 %

61,0 %

Kanada

237 485

25 460

832,8 %

6,7 %

Evropa (vyjma ČR)

275 003

221 285

24,3 %

7,7 %

Afrika

14 796

181 419

-91,8 %

0,4 %

Asie

536 253

137 949

288,7 %

15,1 %

Ostatní

85 581

49 495

72,9 %

2,5 %

Celkem

3 553 557

2 033 760

74,7 %

100,0 %

Tabulka rozdělení prodaných zbraní podle typu:

V ks

1. čtvrtletí 2022

1. čtvrtletí 2021

Změna v %

Krátké palné zbraně

118 173

85 527

38,2 %

Dlouhé palné zbraně

82 069

51 556

59,2 %

Palné zbraně celkem

200 242

137 083

46,1 %

Provozní zisk a EBITDA
Ukazatel EBITDA vzrostl za první tři měsíce roku 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 o 120,0 %, na 954,7 mil. Kč, a to zejména vlivem vyšších výnosů a nárůstu počtu prodaných zbraní.

Provozní zisk (EBIT) dosáhl za první čtvrtletí roku 2022 výše 749,3 mil. Kč, což je o 123,7 % meziročně více, a to zejména díky nárůstu prodejů a vlivu konsolidace společností Colt v USA.

Zisk před zdaněním
Zisk před zdaněním se za první tři měsíce 2021 meziročně zvýšil o 101,0 % a dosáhl hodnoty 726,9 mil. Kč. Tento růst souvisí s nárůstem provozního ziskovosti.

Zisk za období po zdanění/ Upravený zisk za období
Zisk za období po zdanění se za první čtvrtletí 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 zvýšil o 97,6 % a dosáhl hodnoty 544,7 mil. Kč.

Zisk za období po zdanění upravený o přecenění podmíněné protihodnoty za akvizici Coltu na tržní cenu se za první čtvrtletí 2022 ve srovnání se stejným obdobím roku 2021 zvýšil o 129,2 % a dosáhl hodnoty 631,9 mil. Kč.

Investice
Kapitálové výdaje Skupiny za první tři měsíce roku 2022 dosáhly hodnoty 127,9 mil. Kč, tedy meziročně o 10,2 % více, a představovaly tak podíl 3,6 % z celkových výnosů za toto období, což je v souladu s publikovaným výhledem na rok 2022 (cca 5 % z celkových konsolidovaných výnosů v roce 2022).

Potvrzení výhledu na rok 2022
Vzhledem k příznivému vývoji hospodaření Colt CZ k datu této zprávy vedení Společnosti potvrzuje svůj původní odhad vývoje hospodaření na rok 2022.

Celkové výnosy Skupiny se očekávají ve výši 14,4–14,8 mld. Kč. Stejně tak očekávaná výše ukazatele EBITDA by měla dosáhnout pásma 3,0–3,3 mld. Kč v roce 2022.

V březnu 2022 Společnost uzavřela s Ministerstvem obrany ČR dodatek k rámcové dohodě z dubna 2020 na pořízení ručních zbraní. Dodatek umožní Armádě ČR čerpat dodávky zbraní v hodnotě až o 1,18 mld. Kč vyšší oproti původně sjednanému limitu ve výši 2,35 mld. Kč.

Současná bezpečnostní situace a ozbrojený konflikt na Ukrajině mohou přinést vyšší zájem o výrobky u zákazníků z řad ozbrojených složek, ale mohou také znamenat nepředvídatelné negativní dopady do provozního a finančního hospodaření Skupiny v roce 2022. Výzvou pro rok 2022 bude rovněž schopnost vyrábět a uspokojovat poptávku v požadovaném sortimentu za požadovanou cenu. Řízení provozních nákladů bude v roce 2022 zásadní. Společnost pocítí tlak růstu cen komodit, včetně plynu a elektřiny, i když tyto představují pouze relativně malou část provozních nákladů. Společnost očekává nárůst osobních nákladů na základě nově uzavřených kolektivních smluv platných od 1. 4. 2022 v společnostech Česká zbrojovka, a. s., a Colt Manufacturing Company LLC. Společnost věří, že je schopna do jisté míry promítnout růst cen vstupů do prodejních cen. Některé klíčové smlouvy obsahují inflační doložky.

Ostatní klíčové informace týkající se Společnosti do doby zveřejnění této zprávy
Společnost navrhla valné hromadě ke schválení mimo zasedání (per rollam) výplatu dividendy ve výši 25 Kč na akcii ze svého konsolidovaného čistého zisku za rok 2021. V porovnání s výplatou 7,50 Kč v loňském roce se jedná o více než trojnásobnou částku k výplatě na jednu akcii. Schválení valnou hromadou proběhne 27. května 2022. Rozhodný den pro výplatu dividendy byl stanoven na 2. června 2022 a výplata dividendy bude probíhat od 29. června 2022.

Dne 7. dubna 2022 oznámila Společnost, že její vedení bylo informováno, že někteří z akcionářů prodali vybraným investorům 2 030 000 kusů akcií, představujících podíl cca 6% podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech Společnosti. Prodej byl realizován tzv. zrychleným úpisem akcií a cena akcie byla stanovena na 555 Kč.

O společnosti Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE je společně se svými dceřinými společnostmi jedním z předních světových výrobců ručních palných zbraní pro ozbrojené složky, osobní obranu, lov, sportovní střelbu a další komerční využití. Součástí skupiny Colt CZ jsou společnosti Colt’s Manufacturing Company, Česká zbrojovka, Colt Canada Corporation, CZ-USA, 4M Systems a CZ Export Praha. Colt CZ rovněž drží menšinový podíl ve společnosti Spuhr i Dalby, švédském výrobci optických montážních řešení pro zbraně. Své produkty prodává Colt CZ především pod značkami Colt, CZ (Česká zbrojovka), Colt Canada, CZ-USA, Dan Wesson a 4M Systems.

Colt CZ má své sídlo v České republice a výrobní kapacity v České republice, ve Spojených státech a v Kanadě. Zaměstnává více než 2000 lidí v České republice, USA, Kanadě, Německu a Švédsku.

Zdroj zprávy: Colt CZ Group SE
Colt CZ Group SE