Daňové úlevy v souvislosti se situací na Ukrajině

peníze

V souvislosti se současnou vlnou solidarity a poskytováním darů, ať ve formě finančních prostředků či materiální pomoci, na podporu Ukrajiny, přináší Finanční správa souhrnné informace o možnostech daňových úlev dle aktuálního znění zákona.

peníze

Uplatnění bezúplatného plnění (daru) od základu daně z příjmů fyzických osob
Podle zákona o daních z příjmů, lze odečíst od základu daně částku poskytnutého bezúplatného plnění (dar), pokud úhrnná hodnota daru ve zdaňovacím období přesáhne 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně; to neplatí pro zdaňovací období kalendářních let 2020 a 2021, za která lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně.

Od základu daně lze odečíst dar, poskytnutý právnickým osobám, které jsou pořadateli veřejných sbírek podle zvláštního zákona, a to mimo jiné na zdravotnické, ekologické, humanitární a charitativní účely. Dále lze odečíst také dary poskytnuté právnickým nebo fyzickým osobám se sídlem nebo bydlištěm na území jiného členského státu Evropské unie nebo státu tvořícího Evropský hospodářský prostor než České republiky, pokud příjemce bezúplatného plnění a účel bezúplatného plnění splňují podmínky stanovené zákonem o daních z příjmů.

Vzhledem k tomu, že Ukrajina není členem Evropské unie ani Evropského hospodářského prostoru, doporučuje Finanční správa pro poskytnutí daru na podporu Ukrajiny využít právnické osoby, které jsou pořadateli veřejných sbírek a mají sídlo v České republice.

Dary poskytnuté v roce 2022 bude možno odečíst od základu daně až při výpočtu daňové povinnosti za rok 2022, tj. v roce 2023.

Za současné úpravy zákona o daních z příjmů nelze odečíst od základu daně dary fyzickým osobám na humanitární a charitativní účely, pro uvedenou možnost by muselo dojít ke změně v zákoně o daních z příjmů.

Uplatnění bezúplatného plnění (daru) od základu daně z příjmů právnických osob
Obdobná úprava jako pro fyzické osoby je zákonem o daních z příjmů zakotvena také pro právnické osoby, kdy dle § 20 odst. 8 tohoto zákona lze od základu daně odečíst hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého vybraným osobám, a to např. na vědu a vzdělávání, kulturu, školství, na účely sociální, zdravotnické, ekologické, humanitární či charitativní, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2000 Kč. V úhrnu lze odečíst nejvýše 10 % ze základu daně; pro zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně. Zároveň je třeba pouze upozornit, že tento odpočet nemohou uplatnit veřejně prospěšní poplatníci.

Daň z přidané hodnoty

Z pohledu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“) může u plátce docházet k následujícím situacím:

 1. prodej zboží plátcem v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která jej v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací pomoci odešle do třetí země (na Ukrajinu),
 2. poskytnutí finančních darů,
 3. poskytnutí hmotných darů.

Ad 1) Dodání zboží za úplatu plátcem DPH na území České republiky (resp. s místem plnění v České republice) humanitární nebo dobročinné organizaci, které je v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešlou nebo přepraví do třetí země.

Takovéto dodání zboží za úplatu je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. Toto dodání zboží humanitární nebo dobročinné organizaci vykazuje plátce na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.

 • Vymezení humanitárních nebo dobročinných organizací zákon o DPH neobsahuje, nicméně lze vycházet z informací Ministerstva spravedlnosti a údajů v příslušném veřejném rejstříku nebo jemu odpovídající evidenci vedené podle práva příslušného státu. Plátce by měl mít k dispozici důkazní prostředky o splnění podmínek pro osvobození dle § 68 odst. 15 zákona o DPH, v tomto případě postačí například prohlášení humanitární nebo dobročinné organizace o tom, že dotčené zboží bude nebo bylo vyvezeno s tím, že tato organizace pak musí být schopna doložit, že předmětné zboží bylo pro vymezené účely vyvezeno do třetí země, resp. na Ukrajinu.

Ad 2) Poskytnutí finančních darů, a to jak v hotovosti tak bezhotovostně, není předmětem daně z přidané hodnoty. V daňovém přiznání k DPH se neuvádí.

Ad 3) Poskytnutí hmotných darů:

 1. Pokud plátce nenakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, ale za účelem jeho darování, nemá nárok na odpočet daně. Následné bezúplatné přenechání hmotného daru není v tomto případě předmětem daně z přidané hodnoty, v daňovém přiznání k DPH se tedy neuvádí.
 2. Pokud plátce nakoupil zboží pro svou ekonomickou činnost, uplatnil nárok na odpočet daně, pak při poskytnutí tohoto zboží jako hmotného daru plátcem DPH je nutné rozlišovat několik situací.
  • V případě, že takový dar byl dodán v tuzemsku humanitární nebo dobročinné organizaci, která ho v rámci své humanitární, dobročinné nebo vzdělávací činnosti mimo území Evropské unie odešle nebo přepraví do třetí země, je jeho poskytnutí osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně podle § 68 odst. 15 zákona o DPH. I v tomto případě je nezbytné, aby plátce měl k dispozici důkazní prostředky o naplnění podmínky pro možnost osvobodit toto dodání od daně – viz bod 1. Poskytnutí hmotných darů humanitární nebo dobročinné organizaci se vykazuje na řádku 26 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
   • Pokud nebudou splněny podmínky uvedené v § 68 odst. 15 zákona DPH, tedy zejména nedojde k odeslání nebo přepravě darů do třetí země, resp. na Ukrajinu, pak bude postupováno jako v případě darování jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci.
  • Pokud byl dar poskytnut v tuzemsku jiným osobám než humanitární nebo dobročinné organizaci je plátce povinen uplatnit u tohoto dodání zboží za úplatu dle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH daň na výstupu. Toto dodání zboží se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání k DPH, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
  • V případě poskytnutí hmotných darů plátcem osobám ve třetí zemi (resp. na Ukrajině) nejsou splněny podmínky pro osvobození od daně při vývozu zboží podle § 66 zákona o DPH, resp. jsou splněny podmínky pro vývoz, ale není naplněna podmínka osvobozeného vývozu od daně, neboť nejde o dodání zboží prodejcem. V tomto případě plátce uplatní daň na výstupu u dodání zboží dle § 13 odst. 4 písm. a) ve spojení s odst. 5 téhož ustanovení zákona o DPH. Toto dodání se vykazuje na řádku 1 nebo 2 daňového přiznání, nárok na odpočet daně na řádcích 40 nebo 41.
   • Upozorňujeme, že při vývozu zboží je nezbytné provést celní řízení v tuzemsku nebo v jiném členském státě, pokud zboží opouští území EU. Více informací k celnímu řízení naleznete na internetových stránkách Celní správy České republiky, a to na https://www.celnisprava.cz/cz/Stranky/Humanit%c3%a1rn%c3%ad-pomoc-Ukrajin%c4%9b.aspx.
   • V případě vývozu zboží na Ukrajinu při využití přepravy přes Slovensko je vhodné sledovat stránky Finanční správy Slovenské republiky:   Detail novinky – PFS (financnasprava.sk).

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo