Dobrovolnou dohodu mezi krajem, železárnami a ministerstvem se i přes pandemii podařilo splnit

třinecké železárny

Moravskoslezský kraj, Ministerstvo životního prostředí a Třinecké žele-zárny se i vloni zavázaly k aktivitám, které podniknou nad rámec svých zákonných povinností a povedou k menšímu zatížení životního prostředí. Své sliby splnily, i když kvůli pandemii koronaviru nebyla naplněna výše některých závazků.

„Jedním ze způsobů, jak lépe chránit životní prostředí v regionu, je zodpovědný přístup velkých podniků, které se snaží na minimum snížit negativní dopady své činnosti na životní prostředí využitím nejmodernějších technologií, a jsou ochotny udělat i něco navíc nad rámec svých zákonných povinností. Vážím si toho,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Ivo Vondrák. Připomněl, že Moravskoslezský kraj má dobrovolnou dohodu v současnosti podepsánu se sedmi velkými podniky působícími v regionu.

Třinecké železárny

Moravskoslezský kraj podle této trojstranné dobrovolné dohody, která byla podepsána v roce 2018, financuje z krajského rozpočtu například nadlimitní čištění komunikací II. a III. tříd v regionu a ozdravné pobyty předškoláků a žáků prvního stupně základních škol, kteří žijí v místech s nejvyšší mírou znečištění ovzduší. „Kvůli onemocnění covid-19 jsme museli zvýšit finanční příspěvky do zdravotnictví, a proto jsme nemohli nadlimitně čistit silnice tak, jak jsme si přáli. Podle původních plánů se uskutečnil pouze první cyklus čištění v květnu, ty ostatní jsme s výjimkou emisně nejzatíženější Ostravy museli redukovat. Podařilo se nám uskutečnit ozdravné pobyty pro 296 předškoláků a 414 žáků prvního stupně základních škol,“ řekl hejtman Ivo Vondrák s tím, že kraj i loni ze svého rozpočtu přispěl na výměnu starých kotlů za ekologické.

„Moravskoslezský kraj přispívá všem úspěšným žadatelům o kotlíkovou dotaci dalších 7,5 tisíce korun. Žadatelům o kotlíkovou dotaci jsme navíc z krajského rozpočtu poslali už skoro 60 milionů korun. Vloni jsme proplatili 4,2 milionu korun. Kraj se také zavázal předfinancovat a administrovat příspěvek 78 obcí na výměnu kotlů,“ upřesnil hejtman Ivo Vondrák. Dodal, že krajský úřad obhájil certifikát EMAS a certifikovaný systém řízení kvality. „To znamená, že krajský úřad, jakožto instituce, minimalizuje negativní dopady svého provozu na životní prostředí a zlepšuje kvalitu služeb občanům,“ vysvětlil Ivo Vondrák.

Třinecké železárny, které byly prvním podnikem, se kterým Moravskoslezský kraj a Ministerstvo životního prostředí v dubnu 2018 podepsaly společnou dobrovolnou dohodu, se i loni dobrovolně zavázaly k sedmnácti opatřením. Až na jeden splnily všechny úkoly. Kvůli pandemii koronaviru a protiepidemickým opatřením se bohužel nemohly v plánovaném rozsahu uskutečnit ozdravné pobyty pro děti. „Je nám líto, že nám pandemie znemožnila poslat děti do Tater. Na hory stihlo vyjet pouze 75 žáků 4. a 5. tříd loni na jaře, ale i ti se museli po čtyřech dnech vrátit domů. Další dva turnusy se nekonaly vůbec,“ řekl generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek. Nevyčerpanou část z celkově vyhrazeného 1,5 milionu korun na ozdravné pobyty dětí firma přesunula do letošního roku a vyčkává, jak se bude vyvíjet situace s šířením nemoci covid-19. Předpokládá se tedy, že závazek bude splněn dodatečně i po uplynutí platnosti dobrovolné dohody.

Třinecké železárny

Ostatní závazky huť splnila. Zajistila pravidelné čištění komunikací v okolí i uvnitř areálu, na což loni vynaložila částku přesahující tři miliony korun. Firma také investovala do výsadby nové zeleně a údržby stávající zeleně téměř 4 miliony korun. „Naše závazky se týkají i provozu technologií. Centrální vysavače na obou aglomeracích, které jsou v provozu od roku 2018, zajistily v roce 2020 snížení fugitivních emisí prachu o téměř 7 tun, což je významné snížení celkové prašnosti,“ dodal Jan Czudek.

Závazky dobrovolné dohody splnilo také Ministerstvo životního prostředí. V roce 2020 byla vyhlášena výzva Operačního programu Životní prostředí, v jejímž rámci bylo možné podpořit i projekty na snížení emisí v hutních provozech v Moravskoslezském kraji. Alokace výzvy byla ve výši 400 milionů korun. Protože rok 2020 je posledním rokem tohoto programového období OPŽP, nebyl v průběhu roku 2020 vyhlášen harmonogram výzev na rok 2021. Programové období 2021 až 2027 je ve fázi příprav, přičemž se opět předpokládá podpora projektů na snižování emisí znečišťujících látek z průmyslových zdrojů.

„Ministerstvu se dobrovolná dohoda s Třineckými železárnami osvědčila. Je to podnik, který se nezdráhá investovat jak do opatření ke snížení emisí, tak i do rozsáhlé obnovy a modernizace výrobních technologií. Všechny aktivity, technologické inovace a investice ve prospěch zlepšení ovzduší, které jsou nad zákonný rámec, mají velkou hodnotu a jsou důkazem, že spolupráce soukromého sektoru, státní správy a samosprávy na společném řešení problému má smysl. Za MŽP k další spolupráci můžu jen potvrdit, že i do budoucna počítáme s finanční podporou projektů na snižování emisí znečišťujících látek z průmyslových zdrojů. Ministerstvo životního prostředí se dlouhodobě a systematicky zaměřuje i na nejvýznamnější zdroj znečištění prachovými částicemi, kterým je lokální vytápění. Za posledních pět let jsme prostřednictvím kotlíkových dotací investovali do výměny starých kotlů v domácnostech přes 12 miliard korun. Naposledy to bylo navýšení alokace o 600 milionů na projekty v zásobnících krajů, z této navýšené sumy připadne Moravskoslezskému kraji zhruba 133 milionů korun a k tomu více než 48 milionů korun z nevyužité částky z předchozích kotlíkových dotací. Celkem tedy se v MSK ještě využije zhruba 181 milionů korun, a tím to nekončí, do budoucna připravujeme nové kotlíkové dotace. Mimo to poplynou do MSK prostředky na průmyslové projekty zlepšující kvalitu ovzduší i z Operačního programu Spravedlivá transformace a pravděpodobně i z Modernizačního fondu,“ uzavřel ministr životního prostředí Richard Brabec.

Zdroj zprávy: Třinecké železárny, a.s.
Třinecké železárny