Dopravní program vlády: Nových 200 km dálnic, digitalizace a bezpečnost na silnicích

Rozšíření dálniční sítě až o 200 kilometrů, výstavba vysokorychlostních tratí nebo další zkvalitňování veřejné dopravy. To jsou jen některé body, které plynou z programového prohlášení nové vlády v oblasti dopravy. Kabinet ho schválil ve čtvrtek. Ve středu 12. ledna s dokumentem vláda předstoupí před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o důvěru.

Jedním z klíčových úkolů státu je dostavba chybějící dopravní infrastruktury a zajištění jejího provozu. Bezpečná a funkční dopravní spojení jsou jednou ze základních podmínek dalšího rozvoje naší země a jejích regionů. Zaměříme se také na další zkvalitňování veřejné dopravy, která musí být cenově dostupná, lehce dosažitelná a musí nabídnout pohodlnou alternativu k individuální dopravě.

Stanovíme plán investic do dopravy, zajistíme stabilní rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury a zvýšíme kontrolu nad efektivitou vynaložených prostředků na dopravní stavby.

Jsme si rovněž vědomi, že rozvoj dopravy spočívá též ve využívání moderních technologií, inteligentních dopravních systémů či v digitalizaci dopravních agend, která povede k celkovému zefektivnění a odbyrokratizování veřejné správy.

Infrastruktura:

Dálnice a silnice I. třídy

 • Prioritně se zaměříme na pokračování stavby Pražského okruhu D0, výstavbu dalších úseků dálnice D35 a na dostavbu dálnice D1 mezi Říkovicemi a Přerovem. Do roku 2025 rozšíříme dálniční síť až o 200 kilometrů.
 • Do konce roku 2025 zprovozníme obchvat Českých Budějovic a další úseky D3, prodlouží se dálnice D4, D6, D49 a D55. Dokončíme dálnici D48 včetně obchvatu Frýdku-Místku, zprovozníme tři úseky o celkové délce 21,4 km na dálnici D55 a stavby dalších částí Velkého městského okruhu v Brně na I/42. Finišovat bude stavba příhraniční části D11. Pokročí také příprava prodloužení dálnice D52, dálnice D43 a středočeské části dálnice D3. Zasadíme se o zvýšení kapacity vybraných silnic I. třídy tam, kde intenzita provozu nebude ani výhledově vyžadovat dálnici, a vybudujeme obchvaty obcí a měst trpících tranzitní dopravou.
 • Počet a kapacity odpočívek a odstavných ploch na dálnicích a silnicích I. třídy na povinné přestávky řidičů kamionů v následujících letech výrazně navýšíme tak, aby počet parkovacích stání přesáhl 4,5 tisíce.
  Vyhodnotíme zkušenosti s PPP na D4 a zvážíme využití tohoto nástroje u dalších projektů dopravní infrastruktury.

 

Železnice

 • Výstavba vysokorychlostních tratí je vládní prioritou. Zákonem ošetříme výstavbu VRT.
 • Důležitou součástí celkové koncepce rozvoje železniční infrastruktury bude vedle hlavních větví VRT také moderní rychlé napojení krajských měst. Půjde konkrétně o spojení Praha – Plzeň – SRN, Praha – Liberec, Praha – Benešov – České Budějovice – AT, Brno – Slovensko, Brno – Přerov a odbočku z drážďanské VRT na Most.
 • Výrazně pokročíme s přípravou klíčových staveb prvních částí vysokorychlostních tratí z Prahy do Drážďan, z Prahy do Brna, z Brna do Ostravy a z Brna do Vídně.
 • Naším cílem je zmodernizovat 290 kilometrů železničních tratí, dokončit přestavbu železničních uzlů v Plzni, Pardubicích a zahájit přestavbu uzlu Česká Třebová a odstraňování úzkých hrdel navyšováním kapacity příslušných tratí a stanic v železničním uzlu Praha. Výrazně též pokročí práce na III. a IV. železničním koridoru a na přípravě železničního uzlu Brno.
 • Urychlíme přípravu a realizaci stavby železničního spojení z centra Prahy na Letiště Václava Havla Praha.
 • Zvyšování kapacity železniční infrastruktury umožní postupný přesun části nákladní dopravy z přetížených silnic na koleje.
 • Modernizaci vedlejších i regionálních železničních tratí realizujeme v logických úsecích na maximální možnou rychlost a propustnost a v úzké spolupráci se samosprávami. Nevyužívaná nádraží budou opravována, pokud budou využitelná pro služby úřadů, nebo budou nabízena krajům, městům a obcím k dalšímu využití. Podpoříme programy pro výstavbu multimodálních překladišť, obnovu provozu a elektrizaci železničních vleček s napojením na průmyslové zóny (včetně modernizace seřaďovacích nádraží a podpory systému přepravy jednotlivých zásilek).
 • Administrativně zjednodušíme a urychlíme elektrifikaci českých železnic včetně sjednocení napájecí soustavy a připravíme i legislativní oporu.

 

Vodní cesty

 • Budeme pokračovat v rozvoji vnitrozemské vodní dopravy a rekreačního využití vodních cest.
 • Zahájíme jednání s Německem o výměně českého přístavního území v Hamburku.
 • Zastavíme práce na projektu kanálu Dunaj–Odra–Labe. V místech, kde nebude účelné plánovat budoucí vodní díla, uvolníme současnou územní ochranu. Budeme naopak podporovat rozvoj šetrné vodní dopravy na stávajících tocích.

 

Letectví

 • Aktivně podpoříme revitalizaci osobní a nákladní letecké dopravy. Klíčovou roli pro budoucí rozvoj bude mít výstavba paralelní vzletové a přistávací dráhy Letiště Václava Havla Praha.
 • Docílíme bezpečné integrace provozu dronů v českém vzdušném prostoru.

 

Veřejná doprava

 • Prostřednictvím nových smluv o veřejných službách a finanční podporou umožníme rychlejší obnovu kolejových vozidel, aby bylo cestování po české železnici bezpečnější a komfortnější.
 • Jednotnou jízdenku (OneTicket) budeme ve spolupráci s kraji a městy postupně rozšiřovat o jednotlivé integrované dopravní systémy. Zároveň do 30. 6. 2022 zrevidujeme státem poskytované slevy jízdného.
 • V souladu s evropským tzv. IV. železničním balíčkem budeme otevírat železniční trh v co nejširším rozsahu. Po roce 2023 budou státem uzavírány smlouvy o veřejných službách na železnici především na základě nabídkových řízení.
 • S kraji budeme koordinovat další rozvoj regionálních tratí a přípravu nabídkových řízení na rychlíkové a osobní vlaková spojení na regionálních tratích.
 • Zaměříme se na systematické zvýšení počtu cestujících ve veřejné dopravě.

 

Bezpečnost

 • Zasadíme se o realizaci opatření Strategie BESIP 2021–2030 a prosadíme aktualizaci sankčního systému v novele zákona o silničním provozu. Cílem je efektivnější postih nejnebezpečnějších přestupků, zvýšení bezpečnosti silničního provozu a snížení postihu u banálních přestupků.
 • Podpoříme další rozvoj inteligentních dopravních systémů, včetně kooperativních, ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, lepší informovanosti účastníků silničního provozu, optimálnějšímu využití jak kapacity infrastruktury, tak i možností vozidel s vyššími stupni automatizace.
 • Na nových úsecích dálnic vybavených moderní telematikou bude možné zvýšit povolenou rychlost až na 150 km/h za podmínek dobré viditelnosti a provozu.
 • Správa železnic bude modernizovat do roku 2025 více než 500 úrovňových křížení železničních tratí se silničními komunikacemi se zaměřením na nejrizikovější místa.
 • Zaměříme se na větší bezpečnost na železnici, posílena bude dozorová činnost železničního provozu, aktualizován bude harmonogram vybavení 4 800 kilometrů tratí evropským zabezpečovacím zařízením ETCS a další zabezpečovací systémy.
 • Zintenzivníme odstraňování nelegálních billboardů u dálnic.

 

Legislativa, administrativa a digitalizace dopravy

 • Zajistíme do konce roku 2023 transformaci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) na státní podnik Správa dálnic a silnic (SDS), který bude efektivnější při přípravě, realizaci a zabezpečení údržby a provozu staveb.
 • Zároveň u dalších investorských organizací resortu dopravy (Správa železnic, Ředitelství vodních cest) zavedeme hodnocení plánů, splněných cílů a efektivity při přípravě a realizaci staveb a zlepšení jejich výkonnosti.
 • Výsledky investorských organizací budeme poměřovat se srovnatelnými organizacemi v západní Evropě.
 • Do roku 2025 dokončíme digitalizaci resortu dopravy tak, aby občané mohli využívat on-line služeb spojených právě s dopravními agendami, jako je například vydání a výměna řidičského průkazu či zápisy změn v registru silničních vozidel.
 • Jízdní řády zpřístupníme způsobem umožňujícím dálkový přístup veřejnosti – jako datové soubory v otevřeném a zároveň strojově čitelném formátu.
 • Využijeme účasti České republiky v evropském vesmírném programu a Prahy jako sídla Evropské agentury pro vesmírný program (EUSPA) pro větší zapojení českých firem a start-upů.
 • Budeme podporovat rozvoj digitalizace a automatizace dopravního sektoru s maximálním využitím přínosů nových technologií. Zaváděním inteligentních dopravních systémů zvýšíme efektivnost a bezpečnost dopravy. Podporovat budeme také dopravní výzkum a inovace.

 

Dopravní strategie

 • V návaznosti na ukončení Operačního programu Doprava II vyhodnotíme Dopravní sektorové strategie a připravíme do 30. 6. 2023 jejich aktualizaci, která bude zahrnovat závazný střednědobý a dlouhodobý plán priorit výstavby dopravní infrastruktury.
 • Ve spolupráci s kraji prověříme rozšíření mýtného na další úseky silnic, aby se tranzitní nákladní dopravě nevyplatilo objíždět zpoplatněné úseky.
 • Při zadávání a následném zpracování projektů dopravních staveb budeme uplatňovat nejen hledisko nejnižší ceny a nákladů životního cyklu, ale také požadavky na kvalitu, architektonickou a urbanistickou hodnotu. Zajistíme transparentní, spravedlivá a otevřená výběrová řízení pro zvýšení počtu dodavatelů resortu.
 • Zefektivníme a rozšíříme dynamické vážení kamionů při zachování vymahatelnosti u zahraničních dopravců. Příslušným obcím budou vytvořeny podmínky pro řešení přestupků.
 • Zajistíme rovné konkurenční prostředí pro české i zahraniční dopravce.
 • Budeme podporovat budování kolejových spojení i pro lehká kolejová vozidla v městských aglomeracích. Zapojíme do příslušných strategických dokumentů nezbytný rozvoj městské hromadné dopravy s důrazem na související potřebnou infrastrukturu: P+R a B+R parkoviště u železničních nádraží, výrazné navýšení počtu dobíjecích a plnicích stanic za využití evropských prostředků.
 • Na financování silnic II. a III. třídy od roku 2023 poskytneme ze státního rozpočtu částku minimálně 6 mld. Kč ročně.
 • Údržbu a modernizaci na silnicích a železnicích budeme plánovat a koordinovat tak, aby vždy existovala smysluplná objízdná trasa včetně tras pro náhradní autobusovou dopravu. Nástroj pro lepší koordinaci staveb vznikne jako moderní aplikace s využitím digitální technické mapy.
 • Pohled na dopravu jako celek a na řešení moderních dopravních systémů bude vždy zahrnovat i cyklodopravu a další bezemisní formy dopravy. Investice do nové i rekonstrukce stávající dopravní infrastruktury budou zohledňovat potřeby chodců i cyklistů. Pozornost a podporu si zaslouží budování evropských a nadregionálních cyklotras.

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR

ministerstvo dopravy