Ekologické veletrhy BVV Brno 2008

Ekologické veletrhy Brno se na jaře stanou centrem životního prostředí v Evropě
K jedněm z největších veletrhů ve střední a východní Evropě zaměřených na vodní hospodářství, nakládání s odpady a na ochranu všech složek životního prostředí patří Ekologické veletrhy Brno. Letos se uskuteční na brněnském výstavišti od 20. do 22. května.
Projekt těchto veletrhů vhodně spojuje dvě navzájem se doplňující akce – mezinárodní vodohospodářskou výstavu Vodovody-Kanalizace (VOD-KA) a ENVIBRNO. Podporují jej ministerstva životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu.

Prezentují se opět všechny významné firmy
Pro mnohé firmy znamená tato synergie možnost seznámit se s aktuální ucelenou problematikou tohoto odvětví. V současnosti jsou už přihlášeny renomované firmy, které jsou lídry na českém i evropském trhu. Tradičně budou přítomny například Buderus litinové systémy s. r. o., Hawle Armatury, spol. s r. o., Jihomoravská armaturka, spol. s r. o., Kobit, spol. s r. o., Veolia Voda ČR, a. s., Wilo Praha s. r. o., Ondeo services CZ, s. r. o., Sigma 1868 spol. s r. o. a další.
Vystavovatelé z tohoto regionu pochopili, že se Brno stává jedním z center životního prostředí, proto je prakticky jejich účast na tomto veletržním projektu nezbytná. Česká republika v příštích šesti letech totiž může získat prostřednictvím Operačního programu životního prostředí z evropských zdrojů na ekologické investice asi 20 miliard korun ročně. Jednou z jeho priorit je zkvalitnění nakládány s odpady a odstraňování starých ekologických zátěží.
Novinkou pro návštěvníky i vystavovatele bude „poradenské centrum“, které připravují organizátoři veletrhu se zástupci ekologického portálu Enviweb. V jejich expozici budou soustředěny informace z oboru ekologie pro širokou veřejnost.

Diskuse o výměně kanalizačních a vodovodních řadů v Evropě
Poprvé se v historii těchto veletrhů uskuteční konference NO-DIG o bezvýkopových technologiích. Akce by měla přispět k řešení výměny vodovodních a kanalizačních řadů ve městech, neboť polovina inženýrských sítí v Evropě je už na pokraji své životnosti. V současnosti enormně vzrůstají náklady na jejich udržování.
Jedním z témat odborného doprovodného programu bude rozvoj infrastruktury vodovodů a kanalizací v obcích. Zástupci sídel se na něm seznámí s nejnovějšími informacemi o budování čistíren odpadních vod a s rozvojem vodohospodářské a kanalizační sítě. Tyto problémy totiž řeší většina sídel, podle požadavků směrnic EU musí být totiž do roku 2010 všechny aglomerace do 2000 obyvatel vybaveny těmito zařízeními.
Opět se bude konat konference zaměřená na problematiku účetnictví a reporting udržitelného rozvoje. Pořádá ji ve dnech 19. – 21. května ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Univerzitami Pardubice, J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Masarykovou univerzitou v Brně a dalšími akademickými subjekty. Toto účetnictví je nástrojem, který slouží na podporu rozhodování v podniku, hodnotí ekonomické dopady šetrného přístupu k životnímu prostředí a přispívá k úspěšnému podnikání.

Ekologie nezná hranice
Celková skladba vystavujících firem na letošním ročníku Ekologických veletrhů bude průřezem všech vzájemně propojených oborů zaměřených na životní prostředí. Veletrh přispěje ke spolupráci nejen mezi tuzemskými firmami a státní správou, ale k souladu legislativy mezi jednotlivými státy. Ekologie je totiž oborem, který přesahuje veškeré hranice a správní celky. Na tento významný ekologický projekt hlásí se stále hlásí další vystavovatelé z tuzemska i zahraničí. K rozvoji projektu přispívá také spolupráce pořadatelů s oborovými asociacemi, například s Českou asociací odpadového hospodářství (ČAOH), s Českým ekologickým manažerským centrem (CEMC) a Asociací čistírenských expertů atd

Informace pro vystavovatele i návštěvníky naleznete na stránkách www.bvv.cz/envibrno.