Evropská zelená dohoda ovlivní firmy i jednotlivce

eko

Evropská komise vydala Sdělení European Green Deal, jehož název lze přeložit jako Evropská zelená dohoda. Cílem je dosažení uhlíkové neutrality v EU do roku 2050, což znamená, že EU bude mít nulové čisté emise skleníkových plynů. Sdělení je také na programu Evropské rady, která se koná 12. a 13. prosince. European Green Deal se má také stát novou růstovou strategií EU. Svaz průmyslu upozorňuje, že nová strategie musí zachovat dlouhodobou konkurenceschopnost evropského a českého průmyslu a respektovat technologickou neutralitu při přechodu na ekonomiku s nulovými čistými emisemi skleníkových plynů.

new green deal

European Green Deal je komplexní dokument, který se zabývá snižováním skleníkových emisí v energetice, průmyslu, dopravě či v zemědělství. Uvádí, že uhlíková neutralita si vyžádá výraznou změnu ve spotřebitelském chování, k čemuž mají pomoci také reformy evropských daňových systémů. Komise zároveň dodává, že na financování přechodu k bezuhlíkové ekonomice se mají podílet nejen celoevropské finanční mechanismy, ale také národní rozpočty.

Plán na přechod k uhlíkové neutralitě, jak ho Komise představila, bezpochyby ovlivní řadu aspektů našeho života. Pro průmysl bude znamenat spoustu nemalých výzev a samozřejmě i příležitostí. Předpokládá nejen zásadní transformaci českého průmyslu, ale rovněž hlubokou změnu vzorců spotřebitelského chování.

solar

„Již dříve jsme uvedli, že Svaz průmyslu podporuje postupnou cestu EU ke klimatické neutralitě a průmysl bude na této cestě hledat i nové příležitosti. Politická opatření, která mají vést k naplnění vize uhlíkové neutrality, by však měla být racionální. Musí vést k zachování dlouhodobé konkurenceschopnosti průmyslu EU a socioekonomické stability,“ říká Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Svaz průmyslu bude představený European Green Deal v nadcházejících týdne detailně analyzovat. Ke konkrétním cílům a opatřením se ještě musí vést diskuse, ve které je potřeba zohlednit veškerá fakta, například reálné ekonomické i technologické možnosti či skutečné dopady na životní prostředí a efektivnost používaných nástrojů ve vazbě na konkurenceschopnost české a evropské ekonomiky.

„Diskuse musí být důkladná a vedená s vědomím všech souvislostí. Přijímaná opatření musí být skutečně komplexní s důkladným posouzením všech dopadů, abychom neohrozili naši konkurenceschopnost. Věříme například, že technologická neutralita, kterou Evropská komise výslovně v dokumentu zmiňuje, nezůstane pouhým heslem. Musí se promítnout i do následných opatření, která povedou k naplnění cílů European Geen Deal,“ uvádí Daniel Beneš, první viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Evropská komise připouští, že pro některé země bude cesta k uhlíkové neutralitě spojená s vyššími náklady, a to i v poměru k jejich ekonomické výkonnosti. To bude také případ České republiky, která i díky vysokému podílu průmyslu ponese vyšší náklady v poměru k HDP než průměr EU.

„Musíme nastavit cíle a nástroje na jejich plnění tak, aby respektovaly možnosti jednotlivých ekonomik, nepoškodily evropský a český průmysl a skutečně maximálně pomohly využít všech příležitostí. Firmy již dnes investují nemalé peníze do ochrany životního prostředí, úspor energie či do oběhového hospodářství, které jsou jedním z pilířů European Green Deal,“ dodává Daniel Beneš.

Zásadní význam bude mít konkrétní legislativa, která má Evropský zelený uděl uvést do života. Na ní bude Evropská komise pracovat v příštím roce. Už 8. ledna 2020 se bude jednat o podobě tzv. Just Transition Fund, z něhož by se některá opatření na přechod k uhlíkově neutrální ekonomice měla financovat. V únoru Evropská komise představí Climate Law, hlavní nástroj pro přechod k uhlíkové neutralitě.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a obchodu ČR