Jak se připravit na směrnici o podávání zpráv o udržitelnosti podniků

tuv

Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) je evropská směrnice, která zvyšuje nároky na společnosti ohledně jejich postupů a reportování v oblasti udržitelnosti – dopadu na životní prostředí, sociální otázky, řízení firmy a protikorupční opatření.

co2 ekologie

POKUD SE CHCETE NA TUTO SMĚRNICI PŘIPRAVIT, JE DOBRÉ ZVÁŽIT NÁSLEDUJÍCÍ KROKY:

  1. Získání znalosti o CSRD: Pro začátek je důležité získat základní znalosti o CSRD. Můžete si přečíst samotnou směrnici, ale také návody a průvodce od různých organizací.
  2. Analýza současného stavu vaší společnosti: Pro zjištění, jaké změny musíte v souladu s CSRD provést, je důležité analyzovat současný stav vaší společnosti a najít oblasti, jež by mohly být ovlivněny CSRD. Jde například o vaše strategie, procesy, systémy řízení a měření výkonu.
  3. Posouzení a vyhodnocení dopadů na vaši společnost: Dále je třeba zhodnotit, jaké dopady bude mít CSRD na vaši společnost. Jaké náklady předpokládá přizpůsobení se novým požadavkům, případně příležitosti, které může nová směrnice nabídnout, což může zahrnovat dopad na životní prostředí, sociální otázky, lidská práva a protikorupční opatření.
  4. Plánování změn: Na základě analýzy současného stavu a vyhodnocení dopadů můžete plánovat změny, které je nutné implementovat, aby vaše společnost byla v souladu s požadavky CSRD.
  5. Implementace změn: Pokud jsou změny naplánovány, je třeba je implementovat. Například do procesu řízení, měření výkonu, financování a reportingu.
  6. Vyhodnocení schopnosti vykazovat zprávy: Zjistěte, zda má vaše společnost interní kapacitu pro podávání zpráv o postupech udržitelnosti.
  7. Komunikace se stakeholdery (zainteresovanými stranami): Pro úspěšné uplatňování CSRD je důležité komunikovat se zainteresovanými stranami, abyste mohli vysvětlit, jaká opatření přijímáte, aby vaše společnost byla v souladu s novými požadavky.

Je třeba připomenout, že celý nefinanční reporting dle CSRD bude ovlivněn vydáním finální verze ESRS Standardů a dalších právních předpisů týkajících se CSRD. Návrh standardů ESRS předložila EFRAG Evropské komise v listopadu 2022. Finální podoba a znění těchto standardů ještě může podléhat změnám a úpravám provedeným v rámci schvalovacího procesu.

Další vývoj budeme pečlivě sledovat. Řada našich produktů a služeb je vhodná jako opora pro nefinanční reporting.

Přečtěte si více o našich službách v této oblasti.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD CZECH
TUV snidaně