Liberty Ostrava začala naplňovat restrukturalizační plán

učni Liberty

Společnost Liberty Ostrava přistoupila k dalším krokům, jež jsou nezbytné k naplnění plánu předběžné restrukturalizace, tak jak ho schválila drtivá většina věřitelů. Vedení společnosti Liberty Ostrava se nepodařilo do stanoveného termínu nalézt shodu s vedením společnosti Tameh Czech o zajišťování dodávek energií za férových a oboustranně přijatelných podmínek. Proto Liberty Ostrava přistoupí k realizaci plánu B restrukturalizačního plánu, který s další spoluprací s Tamehem nepočítá.

environmentální certifikace pro bezešvé a svařované trubky

Závazky vůči věřitelům stanovené restrukturalizačním plánem počítají se snížením fixních nákladů v několika oblastech, nad rámec 50 miliónů eur (1,26 mld. Kč), které se podařilo ušetřit za posledního půl roku. Firma nyní zahájí konzultace a technologickou přípravu k možnému odstavení dvou zbývajících koksárenských baterií, což povede k dalšímu snížení nákladů o více než 1 milion eur (25,2 milionu Kč) měsíčně. Smyslem není využít toho ke snižování pracovních míst. Dotčeným zaměstnancům bude nabídnuta rekvalifikace a přesunutí na jinou pozici v rámci podniku.

Zároveň se také rozběhl proces kolektivního vyjednávání se zástupci odborových organizací působících v podniku o novém znění těch částí kolektivní smlouvy, jejichž platnost v polovině roku vyprší.

liberty ostrava

Theuns Victor, evropský generální ředitel skupiny Liberty pro prvovýrobu, řekl: „Naším jediným cílem je zachování Liberty Ostrava a jeho dlouhodobě udržitelné budoucnosti, včetně tisíců pracovních míst, které na ní v celém dodavatelském řetězci přímo i nepřímo závisí. Všechna rozhodnutí, která jsme doposud přijali a která přijmeme v průběhu osmnácti měsíců, jsou přijata proto, abychom dosáhli této ambice a zajistili splnění našich závazků vůči věřitelům. Abychom se mohli vrátit k ziskovému provozu, musíme přistupovat k dočasně nepříjemným krokům, takže cesta kupředu bude náročná. Věříme ale, že všechny zúčastněné strany, které nás dosud podporovaly při obnovování životaschopnosti společnosti a zachování co největšího počtu pracovních míst, pochopí navrhované změny a přispějí k jejich přijetí.“

Restrukturalizační plán je založen na pěti základních principech, jimiž jsou obnovení výroby ve válcovnách, obnovení provozu vysoké pece, výrazná úspora nákladů, zajištění dodávek energií a finanční pomoc od mateřské skupiny.

Liberty Ostrava huť

Liberty Ostrava lituje, že se nepodařilo přimět svého dlouhodobého partnera, společnost Tameh Czech, k nastavení parametrů budoucí spolupráce tak, aby byla přijatelná pro obě strany, především aby Liberty nebyla nucena odebírat to, co nepotřebuje, za ceny, které mnohonásobně převyšují úroveň cen tržních. Krátkodobě bude přechod k vlastnímu řešení dodávek energií představovat pro Liberty zdržení, v dlouhodobém horizontu však přinese řešení levnější a efektivnější, než by bylo pokračování dodávek od Tamehu.

liberty ostrava koksovna

LIBERTY Ostrava je integrovaný hutní podnik s roční výrobní kapacitou 3,6 mil. tun oceli, která se uplatňuje zejména ve stavebnictví, strojírenství a ropném a petrochemickém průmyslu. Je tuzemským lídrem ve výrobě silničních svodidel a trubek. Kromě českého trhu dodává své výrobky do více než 40 zemí světa. Spolu s dceřinými společnostmi má 5 100 zaměstnanců. Díky nadstandardní ekologizaci vyrábí své výrobky s minimálním možným dopadem na životní prostředí. Huť patří do skupiny LIBERTY Steel Group.

Zdroj zprávy: LIBERTY Ostrava
Liberty Ostrava