LIBERTY zahajuje historickou investici do transformace ostravské huti ve výrobce zelené oceli

green stahl

LIBERTY Ostrava podepsala v pátek 8. července smlouvu se společností Danieli na výstavbu dvou hybridních elektrických obloukových pecí ve své ocelárně. Nejvyšší investice do ostravské huti za několik posledních desetiletí v celkové výši 8,6 miliardy korun umožní snížit do roku 2027 emise oxidu uhličitého o více než 80 procent. Majitel hutě Sanjeev Gupta také stvrdil partnerství LIBERTY Ostrava a společnosti ČEZ ESCO při přechodu hutě na obnovitelné zdroje, které jsou potřebné pro výrobu zelené oceli. Setkání se stalo příležitostí i pro zahájení činnosti Nadace GFG v České republice.

liberty

Na slavnostní akci, která se konala v pátek 8. července v huti LIBERTY Ostrava, podepsala společnost LIBERTY smlouvu s předním světovým výrobcem strojů a průmyslových zařízení Danieli na dodávku dvou nejmodernějších hybridních elektrických obloukových pecí, které jsou klíčovou částí transformace ostravské huti ve výrobce zelené oceli. Nejvyšší investice za několik posledních desetiletí ve výši 8,6 miliardy korun (350 milionů EUR) je zásadním krokem k tomu, aby LIBERTY Ostrava dosáhla do roku 2030 uhlíkové neutrality.

Nové pece, první svého druhu v Evropě, budou mít roční výrobní kapacitu 3,5 milionu tun oceli. Huti pomohou snížit do roku 2027 celkové emise CO2 o více než 80 procent. Pece s objemem tavby 200 tun budou vybaveny inovativní a patentovanou technologií Danieli, elektronickým systémem Q-ONE pro řízení elektrického napájení pece, které snižuje nepříznivý dopad na stabilitu elektrické sítě pro efektivnější a stabilnější dodávku energie do pecí. To umožní větší flexibilitu vsázky, kdy se bude v první fázi využívat větší množství surového železa a přímo redukovaného železa (DRI / HBI) k až 100% využití šrotu ve druhé fázi projektu. Tím podnik sníží svou závislost na dovážených surovinách, především uhlí a železné rudě, a dosáhne větší míry flexibility. Nové pece by měly být uvedeny do provozu v roce 2025. Po dokončení linky zvláště vysokého napětí 400 kV do huti, která by měla být hotova v roce 2027, budou schopny ve vsázce využívat 100 % kovového šrotu.

LIBERTY zahájila výběrové řízení na dodávku obdobné technologie také ve svém závodě LIBERTY Galati, sesterské společnosti LIBERTY Ostrava v Rumunsku, v rámci jeho transformace na výrobu zelené oceli. Cílem skupiny LIBERTY je vybudovat v příštích pěti letech v Evropě výrobní kapacity 10 milionů tun zelené oceli (GREENSTEEL).

„Smlouva, kterou jsme dnes podepsali s dodavatelem hybridních pecí, je důležitým milníkem ostravské huti a obrovským krokem směrem k transformaci ostravské huti ve výrobce zelené oceli a dosažení uhlíkové neutrality v Ostravě i v celé Evropě. Jedná se o největší investici v ostravské huti za několik posledních desetiletí, je to začátek zásadní transformace a přechodu od starších výrobních metod s větším nepříznivým vlivem na životní prostředí k nejnovějším výrobním technologiím s nižšími emisemi uhlíku v našich podnicích po celé Evropě,“ uvedl výkonný předseda LIBERTY Steel Group Sanjeev Gupta s tím, že zásadní investice udělá ze skupiny LIBERTY nejen čistšího a udržitelnějšího výrobce, ale také flexibilnějšího a dynamičtějšího hráče na trhu. „Naše investice dokládá náš dlouhodobý závazek vůči pracovníkům zde v Ostravě, místní komunitě a budoucím generacím, které přijdou pracovat do moderní, čisté huti. Chtěl bych poděkovat týmu LIBERTY Ostrava za všechnu práci, kterou jsme dosud na přípravě tohoto rozsáhlého projektu společně odvedli,“ doplnil Sanjeev Gupta.

LIBERTY Ostrava zahájila výběrové řízení na dodávku hybridních pecí v listopadu 2020 a v jeho průběhu hodnotila nabídky několika globálních výrobců technologií.

Jak uvedl Giacomo Mareschi Danieli, generální ředitel společnosti Danieli, je firma Danieli potěšena, že byla vybrána jako výrobce technologie pro prestižní projekt v LIBERTY Ostrava.

„Projekt bude milníkem v historii evropské výroby oceli. V Evropě to bude vůbec poprvé, kdy bude nahrazena technologie pecí, využívajících uhlí, nejnovější technologií elektrických obloukových pecí pro výrobu zelené oceli. Dvě nové hybridní pece, známé jako Danieli Digi Melter (DDM), budou vybaveny nejnovějšími konstrukčními a technologickými prvky z oblasti tavení v elektrických obloukových pecích, které zajistí nejnižší možné emise CO2 a NOx, a zároveň výrazně sníží náklady na výrobu tekuté oceli. Tím se podstatně zlepší konkurenceschopnost LIBERTY Ostrava. Vyšší míra automatizace dosud ručně prováděných úkonů a zamezení jakéhokoliv kontaktu obsluhy s tekutou ocelí zároveň zvýší bezpečnost práce v ocelárně. Dnes podepsaná smlouva je vynikajícím příkladem toho, že dekarbonizace neznamená hrozbu, ale spíše příležitost ke zlepšení. Nové hybridní pece budou efektivnější, budou vyrábět vysoce kvalitní ocel s nižšími náklady a výrazně nižšími emisemi. Jedná se o investici do budoucnosti LIBERTY Steel i do budoucnosti planety,“ řekl Giacomo Mareschi Danieli.

Slavnostního setkání využil majitel skupiny Sanjeev Gupta také k tomu, aby stvrdil Memorandum o spolupráci LIBERTY Ostrava se společností ČEZ ESCO, která je součástí Skupiny ČEZ. Výsledkem spolupráce obou firem bude hledání a vývoj technologií v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku, které jsou pro transformaci ostravské huti směrem k výrobě zelené oceli nezbytné.

„Ocelářství v Evropě stojí na důležité křižovatce. Vážíme si rozhodnutí LIBERTY Ostrava přejít na nízkoemisní technologie výroby oceli založené na elektrických obloukových pecích. Těšíme se na spolupráci s týmem LIBERTY Ostrava, se kterým budeme hledat a vyvíjet nízkouhlíkové a bezuhlíkové technologie, zejména v oblasti obnovitelných zdrojů energie a vodíku. Chceme společně zajistit budoucnost oceláren a přispět k podstatnému zlepšení životního prostředí na Ostravsku,“ uvedl Kamil Čermák, předseda představenstva a generální ředitel ČEZ ESCO.

Skupina LIBERTY také oznámila zahájení činnosti Nadace GFG v České republice. Cílem charitativní organizace založené Sanjeevem a Nicolou Guptovými je probudit zájem budoucích generací o studium technických oborů a kariéru v průmyslu.

Souběžně s výběrovým řízením na dodavatele elektrických obloukových pecí společnost LIBERTY Ostrava pracovala na dalších projektech směřujících k dosažení uhlíkové neutrality. Instalovala nové odsávací potrubí pro odsunové cesty na aglomeraci sever s cílem snížit fugitivní emise přibližně o 46 procent; 28 milionů korun z celkových nákladů 88 milionů pokryje dotace z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020. Podnik již obdržel souhlas s úpravou studie posouzení vlivu na životní prostředí (EIA) počítající s technologií nových pecí, podal potřebné žádosti o územní, demoliční a stavební povolení nutná pro jejich výstavbu. Huť také zahájila výběrové řízení na dodávky potrubí a potrubního mostu, kanalizace, kabelových a železničních přeložek, které je nezbytné vybudovat ještě před zahájením výstavby samotných pecí. Huť též dokončila výběrové řízení na generálního projektanta, který bude zodpovědný za integraci všech dílčích transformačních projektů souvisejících s instalací hybridních pecí.

Součástí transformace bude kromě modernizace ocelárny také rozsáhlá modernizace válcoven, která zlepší kvalitu konečných výrobků a rozšíří portfolio výrobků s vysokou přidanou hodnotou. Zásadní úpravy v celkové hodnotě téměř miliardy korun již odstartovaly ve Steckelově válcovně, což je jediný výrobce za tepla válcovaných pásů v České republice. Součástí investičního programu bude též výstavba elektráren vyrábějících elektřinu z obnovitelných zdrojů a také rozvoj Akademie GREENSTEEL, jejímž cílem je zvyšovat kvalifikaci stávající pracovní síly a povzbudit zájem nových lidí o práci v ocelářství.

Zdroj zprávy: Liberty Ostrava
Liberty Ostrava