Měření doběhů strojů

TÜV SÜD Czech provádí měření doběhu nebezpečných pohyblivých částí strojů u bezpečnostních systémů strojních zařízení

 

V rámci návrhu a konstrukce strojních zařízení musí konstruktér analyzovat jednotlivá vytvářená rizika a ta, která není možné omezit konstrukcí, musí eliminovat použitím správného ochranného zařízení.
Při konstrukci nebezpečných pracovních částí strojních zařízení je stále více uplatňována ochrana před úrazem pomocí optických bezpečnostních systémů, dvouručního ochranného ovládání a nebo tlakově citlivých detekčních ochranných zařízení, které zvyšují komfort a bezpečnost při obsluze.

Protože snímací zařízení a dvouruční spouštění nevytváří pevnou bariéru a je tedy možný průnik částí lidského těla do nebezpečného prostoru kolem tohoto ochranného zařízení, mohou být tyto ochranné prvky účinné jen tehdy, pokud je strojní zařízení schopné zastavit nebezpečné pohyby (například uzavírací pohyb formy u lisu) po aktivaci bezpečnostního systému dříve, než je obsluha schopna tohoto prostoru dosáhnout jakoukoli částí těla. To znamená, že tato zařízení musí být umístěna v bezpečné vzdálenosti s ohledem na rychlost pohybu a přiblížení částí lidského těla.

Z výše uvedeného vyplývá, že aby byl systém bezpečný, musí konstruktér znát celkovou dobu zastavení systému a rychlost přiblížení částí lidského těla, aby byl schopen vypočítat bezpečnou vzdálenost, ve které musí takové ochranné zařízení umístit.

Aby bylo možné tuto bezpečnou vzdálenost vypočítat podle EN ISO 13855: 2010, je nutné znát čas a dráhu doběhu pohyblivé části stroje od okamžiku aktivace ochrany. Proto TÜV SÜD Czech nově rozšířil měřící vybavení i o speciální měřící systém od firmy Jokab , který umožňuje přesné měření všech veličin nutných k posouzení správné funkčnosti a účinnosti bezpečnostního systému.

Měření doběhu nachází uplatnění nejen při procesu posuzování shody konstrukce výrobků podle zákona 22/1997 Sb. v platném znění, ale zejména při pravidelných kontrolách bezpečnosti provozovaných strojních zařízení podle Nařízení vlády 378/2001 Sb.

Legislativa

Směrnice 2006/42/ES (176/2008 Sb.), stanovující základní požadavky na bezpečnost strojních zařízení a podmínky pro uvedení na trh jasně stanovuje pravidla pro nové výrobky, uváděné na trh v EU. Aby mohl kdokoliv uvést výrobek na trh, musí zajistit a přezkoumat jeho shodu s uvedenými předpisy. To v praxi znamená, že pokud je použito snímací ochranné zařízení nebo dvouruční spouštěcí zařízení jako základní ochrana obsluhy před mechanickými riziky od pohyblivých pracovních mechanismů stroje, toto ochranné zařízení musí být prokazatelně v bezpečné vzdálenosti od nebezpečných mechanismů. Je to tedy povinnost měřením a výpočtem doložit shodu v rámci technické dokumentace podle přílohy č.3 direktivy 2006/42/ES (176/2008 Sb.)

Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.– stanovuje bližší požadavky na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí.Tento právní předpis je prováděcím předpisem zákoníku práce a stanovuje jasná pravidla pro provozovatele strojních zařízení, zejména povinnost provádět jednou za rok kontroly splnění požadavků na minimální bezpečnost. Ve vztahu k ochranným zařízením je tedy nutné kontrolovat požadavky uvedené v §3, odst.4, tj. mimo jiné i že je umístěno v bezpečné vzdálenosti od nebezpečného prostoru. Toho je možné dosáhnout jen měřením celkové doby zastavení systému (T), výpočtem minimální bezpečné vzdálenosti (S) a porovnáním se skutečností.

Autor:
Karel Špirk, Gestor pro posuzování strojních a elektrických zařízení