MPO podpoří inovativní podnikatelské parky i regeneraci brownfiedů

brownfield

Výstavbu malých podnikatelských parků, rozvoj stávajících průmyslových zón a regeneraci brownfieldů podpoří Ministerstvo průmyslu a obchodu z programu Smart Parks for the Future. Přispěje tak i k naplnění cílů Inovační strategie a souvisejícího materiálu The Country for the Future. Program poběží do roku 2026, žádat o podporu mohou obce a kraje již nyní.


„Podpora inovativních parků je důležitá proto, aby naše ekonomika byla připravená na nástup Průmyslu 4.0, abychom lákali investice s vysokou přidanou hodnotou, odstranili rozdíly mezi regiony a také snížili negativní dopady na životní prostředí,“ říká vicepremiér a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček a dodává: „Pracujeme na tom, abychom byli světovým inovačním lídrem, zemí pro budoucnost, a k tomu je třeba podporovat nástup inovativních technologií.“

brownfield

Program Smart Parks for the Future navazuje na Strategii regionálního rozvoje ČR 2021+, na předcházející Program na podporu podnikatelských nemovitostí a infrastruktury a reaguje i na případnou další vlnu pandemie koronaviru.

„Program Smart Parks for the Future navazuje i na strategii Implementace a rozvoj sítí 5G v ČR: Cesta k digitální ekonomice – tedy vládní strategii pro rozvoj sítí nové generace schválenou v lednu tohoto roku,“ říká náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko a doplňuje: „Sítě 5. generace přinášejí především velký potenciál pro aplikace v průmyslu a i tímto programem chceme rychlejší implementaci digitálních řešení ve firmách napomoci.“

Program je určen pro obce a kraje, MPO poskytne účelově vázánou dotaci na nezbytné investiční a vybrané neinvestiční výdaje přímo související s přípravou a realizací projektu. Dotace je poskytována maximálně do výše 70 % celkových způsobilých výdajů projektu podle velikosti sídla žadatele.

Program je zaměřen na:

  • přípravu na Průmysl 4.0 – příprava a rozvoj inovativních podnikatelských parků, nástup inovativních technologií pro potřeby Průmyslu 4.0.
  • revitalizaci brownfieldů – snížení záborů půdy a odstraňování ekologických zátěží
  • podporu ekologických opatření – snižování negativních klimatických dopadů
  • omezení vylidňování oblastí – budování a modernizace podnikatelských parků jako jeden z nástrojů zvyšování kvality života v obci
  • podporu malého a středního podnikání – vytvoření podmínek pro vznik a rozvoj místních firem
  • řešení negativních dopadů souvisejících s podnikatelským parkem v jeho bezprostředním okolí

Žádosti už lze podávat. Podrobnosti jsou na webu MPO.