MPO vyřešilo problém s pozastavenou certifikací a letos podnikatelům proplatilo již 10,5 mld. Kč

OP PIK

Zhodnocení roku 2019 a aktuálního stavu Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) bylo tématem již čtvrté výroční konference, kterou pořádalo MPO. Mimo jiné oficiálně zazněl i název nového operačního programu pro období 2021 – 2027, bude to Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zkráceně OP TAK.

„Letošní rok 2019 byl pro náš operační program a čerpání zásadní. Je známo, že ze strany Evropské komise byla pozastavená platební lhůta. Jen díky maximálnímu úsilí pracovníků ministerstva a Agentury pro podnikání a inovace došlo v listopadu 2019 k odblokování, kdy do státního rozpočtu z Evropské unie dorazilo přes 17 miliard korun,“ zahájil své vystoupení náměstek ministra pro fondy EU Marian Piecha. Zdůraznil fakt, že se podařilo proplatit finanční prostředky příjemcům podpory ve výši nutné k naplnění tzv. pravidla n+3 a dokonce ho přesáhnout. Jen za rok 2019 bylo proplaceno již 10,5 mld. Kč, od počátku období pak 30 mld. Kč. Nejsilnější byl listopad letošního roku, kdy došlo k proplacení 2,5 mld. Kč.

OP PIK

V OP PIK bylo dosud vyhlášeno 290 výzev za necelých 172 mld. Kč a přijato 16 550 žádostí o podporu v objemu převyšujícím 121 mld. Kč. Nicméně objem vydaných právních aktů je stále nedostatečný pro dočerpání alokace OP PIK. „Potýkáme se s vysokou mírou odpadovosti, která se pohybuje průměrně okolo 35 %. Z tohoto důvodu připravujeme na jarní Monitorovací výbor velké množství kvalitních výzev, které by nám měly pomoci k odvrácení hrozby tzv. „decommitmentu“ neboli nevratnému odebrání části alokovaných prostředků ze strany Evropské unie, se kterým se potýkají např. na Slovensku a do budoucna reálně i v Maďarsku. Věřím, že společně se snížením administrativní kapacity na žadatele a zlepšením interních procesů alokaci OP PIK dočerpáme,“ dodal náměstek Piecha s tím, že doposud je v právních aktech zazávazkováno takřka 72,5 mld. Kč.

OP PIK

Náměstek Piecha dále uvedl, že se podařilo splnit slib z minulé výroční konference – administrace projektů do vydání Rozhodnutí se meziročně zkrátila o více než třetinu, přesně o 90 dní. V porovnání s rokem předchozím došlo i přes nutnou opětovnou kontrolu statusu MSP u projektů ke zkrácení doby administrace žádostí o platbu, a to o 3 dny, v procentuálním vyjádření o 7 %.

Vedle samotné podpory čerpání prostředků bude do budoucna podle náměstka Piechy klíčová podpora tzv. uhelných regionů, tedy Karlovarského, Ústeckého a Moravskoslezského kraje, které doposud zaostávají za průměrem České republiky především v čerpání prostředků do oblasti výzkumu a vývoje. Pro rok 2020 si Ministerstvo průmyslu a obchodu vytyčilo za cíl vyčerpat do konce roku minimálně 41 mld. Kč, a tím zároveň splnit pravidlo n+3 pro tento rok, pokračovat v přípravě OP TAK pro období 2021-2027 a v neposlední řadě dokončení kontrolu statusu MSP u zbytku menších nezkontrolovaných projektů, a tím refundovat zbylé „pozastavené“ finanční prostředky ze strany Evropské komise.

OP PIK

V průběhu dopolední části došlo i k prezentaci dvou novinek. Tou první bylo oficiální představení názvu programu pro příští programové období ze strany náměstka Piechy, který zní Operační program Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost, zkráceně OP TAK. Druhou novinkou pak bylo vydání brožury, která přináší ucelený přehled poskytovatelů a programů podpory pro malé a střední podniky.

Zástupci Sekce fondů EU přispěli na konferenci ještě dalšími dvěma vystoupeními zaměřenými jednak na podporu cirkulární ekonomiky od ředitele Odboru PO1 a finančních nástrojů Petra Poráka, a na přípravu nového programového období ze strany vedoucího Oddělení koncepcí Pavla Juráše. Oba prezentující se shodli, že cirkulární ekonomika bude plnit v novém programovém období významnou úlohu, a proto je na ní také zaměřen celý specifický cíl 4 OP TAK.

OP PIK

Po generálním řediteli Agentury pro podnikání a inovace Lukáši Vymětalovi, která má na starosti dotační programy, a jeho prezentaci na téma činnosti regionálních kanceláří a propagaci v regionech, vystoupil ředitel Odboru vývoje a metodiky Českomoravské záruční a rozvojové banky Ondřej Ptáček, která působí v oblasti finančních nástrojů. „Naší hlavní cílovou skupinou jsou drobní a malí podnikatelé do 50 zaměstnanců. Výhodou je rychlost vyřízení žádosti o úvěr nebo záruku, které se pohybuje již okolo 5 dní,“ uvedl ředitel Ptáček s dovětkem, že programy OP PIK jsou nosnými programy banky, v současné době se jedná zejména o programy Expanze, po provedených změnách a zjednodušeních se očekává nárůst zájmu o Úspory energie – úvěry. Navíc na rok 2020 jsou připravovány další nové programy.

Na konferenci byla dále představena praktická ukázka podpory malých a středních podniků z OP PIK, a to konkrétně společností dataPartner prostřednictvím jednatele Ladislava Reisnera, která v rámci programu Aplikace vyvinula informační systém pro optimalizaci hodnotových toků a plánování výroby. Náměstek ministra průmyslu a obchodu pro digitalizaci a inovace Petr Očko se věnoval koncepci podpory inovací a digitalizace, zejména pak představení nejdůležitějších strategií, člen představenstva ICT Unie Michal Frankl, který zdůraznil nutnost podpory Vysokorychlostního internetu v odlehlých oblastech, tzv. bílých míst, které mohou být jedním z hlavních důvodů jejich vylidňování, a v neposlední řadě ředitel odboru komunikace Ministerstva pro místní rozvoj Radek Kobza s prezentací komunikačních aktivit resortu ve vazbě na OP PIK.

Výroční konference se zúčastnilo téměř 150 hostů, své zástupce měly vedle hostitelského Ministerstva průmyslu a obchodu a Agentury pro podnikání a inovace také Ministerstvo pro místní rozvoj i další resorty, zájmová sdružení, poradenské společnosti, podnikatelé a odborná veřejnost.

Zdroj zprávy a další dokumenty naleznete zde.