MSV 2010 se věnuje klíčovým tématům českého a středoevropského průmyslu

Mezinárodní strojírenský veletrh 2010 bude nejvýznamnější průmyslovou přehlídkou nejen v České republice, ale v prostoru střední Evropy. Ve dnech 13. až 17. září na brněnském výstavišti proběhne celý komplex specializovaných veletrhů strojírenského a technologického zaměření.

Vysoká koncentrace nabídky
Po boku samotného MSV se konají také Mezinárodní veletrh obráběcích a tvářecích strojů IMT, Mezinárodní slévárenský veletrh FOND-EX, Mezinárodní veletrh svařovací techniky WELDING, Mezinárodní veletrh technologií pro povrchové úpravy PROFINTECH, Mezinárodní veletrh prostředků osobní ochrany, bezpečnosti práce a pracovního prostředí INTERPROTEC a Mezinárodní veletrh investičních příležitostí, podnikání a rozvoje v regionech URBIS INVEST.Kromě těchto veletrhů se ve dnech 14. a 15. září bude konat také odborné ICT & Business setkání INVEX FORUM. Všechny výstavní haly jsou obsazeny a přihlášeno je 1500 vystavujících firem z 25 zemí.

„Letošní ročník vypadá lépe, než jsme v této pro průmysl obtížné době očekávali. Rozšířila se výstavní plocha a bude obsazeno více hal než loni. Je znát, že vystavovatelé skutečně chápou MSV jako efektivní marketingový nástroj a šanci k získání nových zakázek,“ uvedl ředitel projektu MSV ing. Jiří Rousek a dodal: „Vystavovat se chystají nejen tradiční účastníci, ale i řada těch, kteří minulý ročník z důvodu krize vynechali. Koncentrace firem tak bude vyšší a letošní ročník určitě dosáhne úrovně toho loňského, v některých oborech jej i předčí.“

Třetina zahraničních vystavovatelů
Podíl zahraničních firem dosáhne stejně jako v minulých letech 35 %. K účasti se hlásí 530 zahraničních firem, 200 z nich přijede z Německa, následuje Slovensko, Rakousko a Itálie.
Výrazná většina německých firem se prezentuje samostatně, ale několik desítek z nich vystavuje v rámci oficiálních expozic jednotlivých spolkových zemí, které letošní MSV obesílají v rekordním počtu. Vedle středoněmeckých zemí Durynska, Saska a Saska – Anhaltska se v rozsáhlých expozicích představí také průmyslová nabídka Bavorska a Bádenska – Württemberska. Hlásí se také Porýní – Falc, Severní Porýní – Vestfálsko a poprvé Hesensko.

Rovněž Slovensko bude reprezentováno oficiální expozicí Ministerstva hospodářství SR s jedenácti zastoupenými firmami. V rámci tradičního Slovenského dne ve čtvrtek 16. září proběhne bilaterální schůzka ministrů obou zemí. Na programu jednání je mj. zvýšení energetické bezpečnosti, spolupráce při liberalizaci podnikatelského prostředí a rozvoj zahraničně obchodní spolupráce.

Oficiální expozice chystají také Itálie, Francie, Polsko a další země.Ovšem vůbec nejrozsáhlejší oficiální stánek letos bude mít Ruská federace, jejíž ministerstvo průmyslu a obchodu si pronajalo plochu 1000 m2.

Rakousko – partnerská země MSV 2010
Již třetím rokem na veletrhu pokračuje tradice partnerských zemí, kterými se postupně staly Německo, Slovensko a letos Rakousko – jeden z nejvýznamnějších obchodních partnerů České republiky, který má na MSV pravidelně velmi početné zastoupení. „Mezinárodní strojírenský veletrh je pro nás nejdůležitějším fórem pro budování a pěstování bilaterálních obchodních vztahů v oblasti strojírenství. Prostřednictvím oficiálního partnerství máme možnost rakouské inovace v této oblasti trvale uplatnit v České republice,“ konstatoval obchodní rada Rakouského velvyslanectví v České republice Nikolaus Seiwald. Jak zdůraznil, Česká republika patří díky své zdravé hospodářské struktuře k ekonomicky nejstabilnějším zemím střední a východní Evropy a právě teď, kdy se vlivem krize restrukturalizuje česká podnikatelská scéna, nasatala pro rakouské firmy ta nejvhodnější doba ke vstupu na trh či navázání spolupráce. Česká republika je již dnes pro Rakousko pátým nejdůležitějším exportním trhem.

Rakouská účast na veletrhu ve srovnání s loňskem vzroste a představí se celkem 39 firem. Třináct z nich – vesměs nováčků – vystavuje v rámci oficiální rakouské expozice v pavilonu V. Patří k nim podniky jako slévárenský Dynacast, výrobce řetězů Pewag, výrobce profilové techniky a pásových dopravníků Robotunits a další.

Téma česko – rakouské bilaterální spolupráce prostupuje také doprovodný program, v jehož rámci proběhne například Austrian Showcase Umwelttechnologie – setkání firem z oboru technologií pro životní prostředí, kulatý stůl s ministerskou účastí věnovaný možnostem zkvalitnění přeshraniční spolupráce, návštěvnická cesta rakouských odborníků na MSV, workshop Právo&Daně nebo Česko-rakouské vědecké kolokvium.

Od obráběcích strojů až po balicí linku
Oborová nabídka letošního ročníku se rozšířila, ale jednotlivé branže jsou seskupeny tak, aby orientace odborných návštěvníků byla co nejsnadnější.

Největší plochu zaujímá veletrh IMT s expozicemi obráběcí a tvářecí techniky. Najdeme je nejen v největším pavilonu P, ale také v halách B a F, kam budou umístěny i stánky příbuzného oboru pohony, hydraulika a pneumatika. Pavilon Z patří energetickým oborům, které jsou letos zvýrazněným tématem, a své tradiční místo zde má obsazuje také veletrh FOND-EX. Bloudit nebudou ani návštěvníci veletrhu WELDING, kteří stejně jako na minulých ročnících zamíří do pavilonu V. Expozice svařovací techniky v pavilonu V doplňuje navazující obor materiály a komponenty pro strojírenství, který navíc obsazuje haly H a D a zčásti také A1 a G1. Obor plasty, gumárenství a chemie má své tradiční místo v pavilonu G1, zatímco veletrh PROFINTECH nově obsazuje pavilon A2. Expozice vystavovatelů elektroniky a automatizační a řídicí techniky opět najdeme především v pavilonech C a Z, ale některé firmy vystavují také v pavilonech P a F společně s výrobci obráběcích strojů, k nimž mají oborově blízko.

Přestože se letos nekoná specializovaný veletrh Transport a Logistika, vystavovatelé z oblasti skladovací techniky nebo průmyslového balení na MSV nebudou chybět. Jsou umístěni v pavilonu G2, kde se zároveň uskuteční atraktivní doprovodný program Packaging Live. Do tohoto projektu se zapojilo více než patnáct firem – dodavatelů jednotlivých technologií a komponentů, které společně sestaví vzorovou balicí linku zahrnující kusové i skupinové balení strojírenských výrobků, proces značení, automatizace a identifikace čárových kódů, paletizaci i následnou fiktivní deportaci palety na místo určení. Prototyp balicí linky bude několikrát denně spuštěn do provozu s výkladem moderátora.

Energetika: jádro i úsporné technologie
K hlavním tématům ročníku patří energetická efektivita v průmyslu, a to jak z pohledu snížení provozních nákladů, tak z hlediska energeticky úspornějších technologií a řešení. V souvislosti s připravovanou dostavbou jaderné elektrárny Temelín navíc byla do doprovodného programu MSV aktuálně zařazena odborná konference „Dostavba JE Temelín – příležitost pro český průmysl?“, která proběhne ve středu 15. září. Špičkově obsazené setkání navazuje na loňskou akci „Jádro proti krizi“; jeho hlavním cílem je prezentovat jednotlivé účastníky tendru na dostavbu JE Temelín a posoudit možný přínos stavby pro české firmy.

Jaderná energetika nechybí ani ve výstavní části. V pavilonu Z se prezentuje společnost Westinghouse – vážný zájemce o dostavbu JE Temelín, který v tendru společnosti ČEZ nabízí svůj nejnovější reaktor AP1000. Právě s touto unikátní technologií, která výrazně zvyšuje pasivní bezpečnost elektrárny, se prostřednictvím třímetrového interaktivního modelu mohou seznámit i návštěvníci MSV.

Problematikou energetických úspor se bude zabývat konference“Energie pro budoucnost – efektivní distribuce a spotřeba elektřiny v průmyslu“, která je součástí dlouhodobého projektu probíhajícího při různých brněnských veletrzích. V úterý 14. září budou odborníci řešit témata jako provoz lokálních distribučních sítí v rozsáhlých průmyslových areálech, úspory elektřiny u dominantních technologických zařízení v průmyslu, osvětlení v průmyslových budovách a areálech aj.

Projekt Automatizace 2010
V rámci sudých ročníků MSV je tradičně zvýrazňována problematika automatizační, měřicí, řídicí a regulační techniky. Také letos se pod patronací Českomoravské elektrotechnické asociace koná průřezový projekt AUTOMATIZACE, ke kterému se hlásí přes 300 vystavujících firem. Jejich expozice jsou umístěny především v tradičních „elektrotechnických“ pavilonech C a Z, ale některé firmy vystavují také v pavilonech P a F společně s výrobci obráběcích strojů.

Hlavním smyslem projektu zůstává zviditelnění progresivních technologií a představení konkrétních výhod, které průmyslovým podnikům může přinést automatizace a robotizace. Tyto cíle naplňuje také odborný doprovodný program. Konference „Vize v automatizaci 2010 – Digitální továrna“ v úterý 14. září naváže na loňské prezentace virtuálních simulací výrobních procesů; tentokrát se bude řešit efektivní výroba s využitím informací z celého podniku, digitální modelování, virtuální konstrukční nástroje aj.

Obdobné problematice se věnuje také tradiční konference Machines Communicate 2010, která proběhne již v pondělí 13. září. K jejím hlavním tématům patří mj. komunikace M2M a její obchodní příležitosti, inteligentní etikety RFID, dálkové monitorování a správa zařízení,
bezdrátová komunikace v oblasti měření a regulace nebo dálkové odečty a řízení spotřeby v sítích smart grid.

Zlaté medaile nejlepším exponátům
Nejlepší exponáty ročníku budou opět soutěžit o prestižní Zlaté medaile MSV. Soutěž probíhá podle nových pravidel zavedených v loňském roce, vyhlašují ji Svaz průmyslu a dopravy spolu s Vysokým učením technickým v Brně a organizuje společnost Veletrhy Brno. Mezinárodní hodnotitelská komise pod vedením Doc. Dr. Ing. Ivo Knoflíčka, proděkana FSI VUT v Brně, ocení pouze tři nejlepší exponáty. Hodnocení proběhne na základě přesně definovaných a maximálně objektivizujících kritérií, jimiž jsou novost, míra invence, řád inovace, odlišnosti hlavní funkce exponátu od hlavní funkce srovnatelných produktů na trhu a odlišnosti vedlejších funkcí exponátu od vedlejších funkcí srovnatelných produktů na trhu. První Zlatou medaili získá inovační exponát, který je výsledkem spolupráce firem s tuzemskými výzkumnými organizacemi. Druhá Zlatá medaile je určena pro energeticky efektivní inovační exponát a třetí pro inovační komerční produkt bez dalšího omezení. Navíc může být udělena i čtvrtá Zlatá medaile, a to významné žijící osobnosti z České republiky jako ocenění celoživotní tvůrčí technické práce a dosažených inovačních činů.

Do soutěže Zlatá medaile MSV 2010 se mohou zapojit vystavovatelé jak Mezinárodního strojírenského veletrhu, tak veletrhů IMT, FOND-EX, WELDING, PROFINTECH a INTERPROTEC. Účast není spojena s žádným poplatkem. Termín pro přihlášky exponátů vyprší 1. září 2010 a výsledky budou slavnostně vyhlášeny na galavečeru pro vystavovatele v pondělí 13. září.

Vystavovatelé 7. mezinárodního veletrhu obráběcích a tvářecích strojů IMT mohou své exponáty přihlásit také do tradiční soutěže Zlatá medaile IMT, kterou vyhlásil Svaz strojírenské technologie.

Prostor pro inovace a mladou generaci
MSV 2010 znovu zacílí pozornost na problematiku transferu technologií a inovací z vědeckých pracovišť do průmyslové praxe. Po úspěšné loňské premiéře pokračuje projekt „Transfer technologií a inovací“ – veletržní kontaktní centrum s prezentací vysokých škol a jejich vědecko-výzkumných kapacit nabízených průmyslu.

Rozsáhlou expozici v rámci projektu „Transfer technologií a inovací“ chystá VUT v Brně, které bude prezentovat některé ze svých nejzajímavějších projektů a konkrétních výsledků aplikovaného výzkumu. O pozornost návštěvníků se budou ucházet například elektromobil Suberbel.cz nebo nově vyvinutý experimentální bezpilotní letoun VUT 001 Marabu – výsledek spolupráce Leteckého ústavu FSI VUT v Brně s jeho průmyslovými partnery.

Otázky spolupráce s akademickou sférou bude řešit také doprovodný program. Ve středu 15. září pořádá Institut Svazu průmyslu ČR kulatý stůl na téma „Systém spolupráce podniků a vysokých škol v oblasti výzkumu a vývoje“.

Kvalitní přípravu nové generace techniků má podpořit Soutěž mladých strojařů v programování CNC obráběcích strojů, kterou při veletrhu IMT organizuje Svaz strojírenské technologie. Soutěž v Brně proběhla už loni a setkala se s velmi pozitivním ohlasem. Je určena žákům středních průmyslových škol a učilišť, jejichž úkolem bude vypracovat přímo na místě v limitu 90 minut NC program podle zadaného výkresu. Vítězný program bude okamžitě použit k obrábění na CNC stroji a výherce si odveze obrobek vyrobený dle vlastního programu. Oproti loňsku se soutěž výrazně rozšířila a novinkou je možnost volby technologie a řídicího systému (soutěžící si vybere technologii frézování a systém Heidenhein či Siemens nebo technologii soustružení a řídicí systém Fanuc). Mladí programátoři budou porovnávat své znalosti každý den veletrhu vždy v dopoledním a odpoledním bloku. Celkem by se v pavilonu P mělo představit na 250 soutěžících.

Obchod má v Brně zelenou
V rámci Mezinárodního strojírenského veletrhu tradičně probíhá řada akcí na podporu zahraničně-obchodní spolupráce a letos bude jeho proexportní charakter ještě posílen. K nejdůležitějším událostem doprovodného programu bude patřit obchodní salon RHK Brno pod názvem „b2fair MSV 2010 – od kontaktu ke kontraktu“. Jde o setkání zástupců firem z různých zemí, kteří ve dvou dnech absolvují desítky dvoustranných obchodních schůzek s předem vybranými partnery. Vše probíhá dle přesného časového harmonogramu, takže jednání na akcích b2fair (Business to Fairs) bývá velice efektivní. Úspěšnost tohoto konceptu potvrzují i zkušenosti z minulých ročníků MSV, kde tato akce probíhala pod názvem „Kontakt – Kontrakt“. Letošní b2fair proběhne ve dnech 14. – 15. září v pavilonu A1.

Mimořádně atraktivní novinkou letošního MSV je podnikatelské „East-West Business Fórum 2010“ organizované Mezinárodní obchodní komorou v České Republice (ICC ČR). Druhý ročník této rozsáhlé akce proběhne ve dnech 13. – 17. září a vyvrcholí ve čtvrtek 16. září konferencí v Press centru brněnského výstaviště. Hlavní náplní konference bude prezentace aktuálních obchodních a investičních příležitostí v zemích, které jsou atraktivní pro české exportéry. V popředí zájmu se ocitnou obory jako energetika, strojírenství, infrastruktura a exportní a investiční příležitosti budou prezentovány zástupci zahraničních ambasád v ČR nebo firemními delegacemi z daných zemí.

Na MSV 2010 nebudou chybět ani tradiční akce na podporu exportu jako CzechTrade Meeting Point (14. – 15. září), Business den Ruské federace (14. září) nebo Běloruský business den (15. září).