Na ekologických veletrzích se bude jednat o novele vodního zákona

Rozsáhlý doprovodný program na Ekologických veletrzích Brno, které se uskuteční na brněnském výstavišti od 20. do 22. května 2008, se bude věnovat mimo jiné zlepšování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Přednášky se budou týkat právě tohoto tématu, který je zakotven v Operačním programu Životního prostředí (OP-ŽP) v prioritní ose 1.Financování rozvoje infrastruktury vodovodů a kanalizací bude věnována konference, která se uskuteční první den veletrhu 20. května. Organizuje ji Sdružení oboru vodovo-dů a kanalizací SOVAK ČR, které je současně pořadatelem mezinárodní výstavy VO-DOVODY-KANALIZACE. V prvním bloku konference, na němž se podílí MŽP ve spolupráci se SFŽP, budou představeny mj. jednotlivé prioritní osy, aktuální výzvy OP-ŽP a podmínky pro přijímání vodohospodářských projektů. Ve druhém bloku, jehož garantem je Mze, se bude hovořit a diskutovat o Programu rozvoje venkova a Finanční podpoře na výstavbu a obnovu vodovodů a kanalizací. Středeční blok přednášek 21. května se zaměří na novou legislativu v oboru vodního hospodářství, například na zlep-šování vodohospodářské infrastruktury a snižování rizika povodní. Mze a SOVAK ČR seznámí přítomné s Plány hlavních povodí a zákonem o vodovodech a kanalizacích a jejich obnově.

Zákon upřednostňuje výstavbu PPO
V současnosti už Poslanecká sněmovna ČR schválila novelu vodního zákona, která mi-mo jiné řeší otázky vyvlastňování soukromých pozemků potřebných pro výstavbu proti-povodňových opatření. Předtím se však stát bude muset pokusit o dohodu s jejich vlast-níky, buď výkupem nebo výměnou pozemku. Pouze v případě neúspěchu jednání by stát mohl pozemky vyvlastnit, až poté by se mohla začít realizovat patřičná opatření. „V řadě případů se výstavba protipovodňových opatření nedaří právě kvůli majetkovým vztahům. Novela by měla umožnit v únosné politicky přijatelné míře institut vyvlastně-ní,“ řekl ministr zemědělství Petr Gandalovič. Podle něho je logické, že pokud v těchto případech stát nezíská souhlas vlastníka, pak musí vyvlastnění nastat.

Řízené zaplavení pozemků stát zaplatí
novela také počítá s řízeným zaplavováním soukromých pozemků, pokud by byl při povodních ohrožen majetek a lidské životy. Současní majitelé těchto lokalit na nich mohou nadále podnikat, v případě zaplavení jim stát škody uhradí. na protipovodňová opatření a odstranění škod stát dosud vynaložil více než 12 miliard korun. do konce roku 2012 je na protipovodňová opatření připraveno zhruba 14 miliard korun. deset miliard bude směřovat na poldry a protipovodňová opatření většího rozsahu. Čtyři mili-ardy pak na odbahnění rybníků a další menší akce, spíše lokálního významu. novela vodního zákona obsahuje také tzv. institut území určeného k rozlivu povodně. Podporu-je zachování stávající zemědělské nebo lesnické produkce na územích určených k výji-mečnému zaplavení v případě povodní. Pokud k řízenému rozlivu dojde, bude škoda na zemědělské produkci kompenzována. Farmáři se tedy nebudou muset strachovat o svou činnost a poldry budou i nadále sloužit k zemědělské činnosti. „není možné řešit proti-povodňovou ochranu pouze zvýšením kapacity koryt řek a hrázemi. Poldry pomáhají zpomalovat průběh velké vody už na horních tocích, kde nedochází k velkým škodám. dobrá ochrana před povodněmi zahrnuje všechny používané prvky, hráze, prohrábky koryt, poldry a další opatření,“ doplnil
Gandalovič.

Školicí středisko o povodních
I o tom se bude jednat ne Ekologických veletrzích v Brně, kde se budou prezentovat ministerstva životního prostředí, zemědělství a průmyslu a obchodu. Ministerstvo ze-mědělství bude mít společnou expozici se státními podniky Povodí. navíc zájemci bu-dou moci vidět ukázky protipovodňových opatření ve speciálně upraveném bazénu před pavilonem Z. Jednou z nich bude i správné umístění poldru. V přilehlém školicím stře-disku pak budou přednášky o možnostech výstavby poldrů, ale též o informování veřej-nosti v případě nebezpečí, velký blok bude mít Český hydrometeorologický ústav, pre-zentovat se budou i firmy, které se zabývají produkcí protipovodňových opatření. na tomto projektu, který organizuje Česká protipovodňová asociace, se podílejí vedle jmenovaných ministerstev
i resorty vnitra a obrany.

Projekty posuzuje řada expertů
Výhodou je, že do zajišťování protipovodňové ochrany se aktivně zapojují obce, města, sdružení obce a kraje. Jde o Program Podpora, prevence před povodněmi II. Tyto sub-jekty se zúčastňují navrhování protipovodňových opatření. „Prvním krokem k realizaci předložených návrhů je jejich posouzení tzv. strategickým expertem programu. Jeho úkolem je především vyhodnotit protipovodňový účinek a efektivitu předloženého ná-vrhu,“ řekl ministr Gandalovič. Podle něho množství předložených projektů svědčí o velkém zájmu těchto institucí o ochranu před velkou vodou.

Funkce nezávislého strategického experta Programu vyplývá ze závazku české strany přijatého ve smlouvě o úvěru, který poskytuje Evropská investiční banka. Peníze jsou určeny na realizaci protipovodňových opatření v ČR. Strategický expert byl vybírán v zadávacím řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Stala se jím společnost Hydro-projekt a.s. návrhy, které byly předloženy do konce listopadu loňského roku, budou po-souzeny letos v březnu a dubnu. zároveň také budou posouzeny environmentálním ex-pertem z hlediska vlivu na životní prostředí. dalším krokem k realizaci kladně posouze-ných návrhů bude jejich projednání v mezirezortní pracovní skupině složené ze zástup-ců ministerstev zemědělství, financí, životního prostředí a strategického a environmen-tálního experta. Teprve poté bude protipovodňové opatření zařazeno do programu a příslušný správce vodního toku bude moci patřičné dílo realizovat.

David Pokorný
manažer PR a reklamy Ekologické veletrhy Brno