Nový nástroj pomůže k posílení konkurenceschopnosti Evropy

eu

Na základě žádosti českého předsednictví prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu vypracoval Evropský hospodářský a sociální výbor (EHSV) stanovisko ke konkurenceschopnosti Evropské unie (EU) a právním předpisům, které se vztahují na podniky. Vzhledem ke snížení podílu Evropy na světovém hospodářství je podle EHSV zásadní zvýšit konkurenceschopnost evropského hospodářství pomocí tzv. testu konkurenceschopnosti.

„Posilování vnitřního trhu a zvýšení konkurenceschopnosti bylo jednou z priorit našeho ministerstva v průběhu českého předsednictví. Jednotný trh a sociálně tržní hospodářství představují největší přednosti, na nichž může Evropa při svém úsilí o dosažení hospodářského růstu stavět,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

EHSV proto vyzývá evropské instituce k provádění testu konkurenceschopnosti v rámci legislativního procesu na evropské úrovni, a to za účelem podpory podnikání, vytváření pracovních míst a lepších pracovních podmínek i udržitelného hospodářského růstu a sociální soudržnosti.

Test konkurenceschopnosti má podle EHSV zajistit, aby byla v procesu rozhodování řádně zohledněna hlediska týkající se konkurenceschopnosti. Měl by tedy být tvořen zejména posouzením dopadů politických a regulačních iniciativ na konkurenceschopnost. EHSV zdůrazňuje, že by měl test být klíčovou součástí vyváženého rozhodovacího mechanismu EU a měl by se používat v rámci každého procesu tvorby politik a právních předpisů. Vztahoval by se na legislativní iniciativy, fiskální opatření, strategie, programy i na mezinárodní dohody.

Klíčovou roli je u testu posouzení dopadů, je tedy nutné zajistit, aby bylo jejich posouzení na konkurenceschopnost povinné, účinné a bylo plně prosazováno v každé fázi rozhodovacího procesu. Posuzovat by se měly dopady na podniky, zaměstnanost a pracovní podmínky na různých úrovních.

EHSV ve svém stanovisku také vyzývá Komisi, aby připravila zvláštní agendu pro konkurenceschopnost, jejímž hlavním dlouhodobým cílem bude posílení konkurenceschopnosti EU. Agenda by měla vycházet ze sociálně tržního hospodářství a měla by se zaměřovat na základní otázky, jako jsou jednotný trh a zahraniční obchod, investice a přístup k financování, daňové systémy, výzkum a inovace, dovednosti a trh práce včetně mikropodniků a malých a středních podniků. Měla by také zohledňovat rámec pro udržitelné financování, podle nějž by konkurenceschopnost měla být v souladu se sociálními a environmentálními cíli.

ADK

Reklama

Posilování vnitřního trhu a zvyšování konkurenceschopnosti bylo jednou z priorit českého předsednictví. Česká republika přispěla k posílení ekonomické odolnosti a obchodních vztahů – ať už jde o rozvoj vztahů s Chile, která otevírá nové možnosti pro exportéry a investice nebo o shodu členských států na tom, jak by měl fungovat nový nástroj proti ekonomickému nátlaku.

Stanovisko ke konkurenceschopnosti najdete v příloze…

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo