OTE a Ministerstvo průmyslu a obchodu oznamují zavedení 15minutové zúčtovací a obchodní periody v České republice

Důležitý milník v rámci tranzice energetického trhu a současně v posílení rozvoje mezinárodního přeshraničního obchodování. OTE, a.s. (OTE, operátor trhu) a Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) oznamují zavedení 15minutové zúčtovací a obchodní periody v České republice ode dne dodávky 1. července 2024.

energetika elektřina

„Jedná se o další ze série opatření, jejichž cílem je modernizace naší energetiky. Výroba elektřiny z obnovitelných zdrojů energie, jako je slunce nebo vítr, se mění častěji, než jsme byli zvyklí u jiných zdrojů. Zkrácení zúčtovací a obchodní periody na to reaguje a umožní jak účastníkům trhu, tak i koncovým spotřebitelům efektivněji reagovat na vývoj na trhu. Opatření tedy dá zákazníkům možnost snížit jejich výdaje za elektřinu,” říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Zkrácení zúčtovací a obchodní periody z 60 minut na 15 minut přináší řadu výhod včetně zvýšené flexibility, která umožňuje účastníkům trhu lépe reagovat na změny v nabídce a poptávce, což přispívá k optimalizaci obchodních strategií, dále přesnějšího analyzování spotřeby a výroby elektřiny a zlepšení integrace obnovitelných zdrojů energie. Zavedení zkrácené zúčtovací a obchodní periody je také v souladu s evropskou legislativou a standardy, které směřují k harmonizaci energetických trhů napříč Evropou. Spolu s touto změnou operátor trhu inovoval tržní platformy a rozšířil možnosti obchodování na jím organizovaných krátkodobých trzích s elektřinou zavedením obchodování prostřednictvím celoevropských vnitrodenních aukcí. Obchodování na těchto platformách umožňuje rozvíjet obchodní strategie a přinášet další benefity konečným zákazníkům na trhu s elektřinou v České republice.

energetika

„Zavedení 15minutové zúčtovací a obchodní periody je výsledkem nejen naší intenzivní spolupráce, ale i příprav všech zúčastněných stran. Tento krok nám umožní lépe reagovat na dynamické změny na trhu a přispěje k vyšší stabilitě a efektivitě energetického systému. Jsme hrdí na to, že můžeme přinést inovace, které budou mít pozitivní dopad na celý trh a koncové spotřebitele,“ říká Michal Puchel, předseda představenstva OTE, a.s.

Jedná se o jednu z největších změn na trhu s elektřinou v ČR od počátku úspěšné liberalizace trhu s elektřinou v roce 2005, kdy si poprvé mohl konečný zákazník zvolit svého dodavatele elektřiny. Operátor trhu této věnoval více než tři roky intenzivní práce, kdy díky novému technickému řešení zvládl tuto změnu nasadit do klíčových procesů elektroenergetiky a zároveň poskytoval podporu účastníkům trhu s elektřinou k přípravě na tuto změnu. Obdobné dopady tato změna měla i pro účastníky trhu, kteří nejen museli upravovat své systémy, ale museli provést i související úpravu dat, která si v rámci trhu s operátorem trhu a přes jeho centrální informační systém vyměňují.

OTE, a.s.
logo oteAkciová společnost OTE, a. s., (OTE, operátor trhu) byla založena v roce 2001. Na trhu s elektřinou v ČR působí od roku 2002 a na trhu s plynem od roku 2010. OTE je poskytovatelem komplexních služeb jednotlivým účastníkům trhu s elektřinou a plynem.

Podle §20a zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) v platném znění, je OTE držitelem licence na činnosti operátora trhu, která zahrnuje trh s elektřinou a plynem v ČR. Energetickým regulačním úřadem je ustanoven Nominovaným organizátorem trhu s elektřinou (NEMO), který zajišťuje jednotné propojení denních a vnitrodenních trhů. Podle zákona č. 383/2012 Sb., podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů působí dále OTE jako Národní správce rejstříku obchodování s povolenkami.

Jako operátor trhu a nominovaný organizátor trhu s elektřinou zajišťuje OTE mimo jiné organizaci obchodování na denním, vnitrodenním trhu s elektřinou a na vnitrodenním trhu s plynem v České republice a v této činností se spolupodílí na organizaci jednotného unijního strhu s elektřinou. OTE dále provádí zúčtování a finanční vypořádání odchylek mezi smluvními a skutečnými hodnotami dodávek a odběrů elektřiny a plynu a zajišťuje administrativní změnu dodavatele obou komodit. Účastníkům trhu s elektřinou a plynem v ČR dále poskytuje nepřetržité zpracování a výměnu dat a podklady pro jejich činnost na trhu s elektřinou a trhu s plynem a provádí reporting obchodních dat z krátkodobých trhů OTE do databáze Agentury pro spolupráci energetických úřadů (ACER).

elektřina energie

Jménem České republiky a na její účet dodává OTE subjektům zúčtování nebo od nich odebírá za úplatu plyn při přijímání nebo poskytování mezinárodní pomoci v plynárenství, administruje a vyplácí úhradu vyrovnávací platby podle zákona o opatřeních k přechodu České republiky k nízkouhlíkové energetice. Je zodpovědný za administraci systému pro vyplácení podpory podporovaných zdrojů energie, vydává a eviduje záruky původu energie a vede evidenci plnění využití obnovitelných zdrojů v dopravě a zajišťuje mnoho dalších činností přispívajících k rozvoji energetického sektoru v České republice a Evropě.

Více informací naleznete na www.ote-cr.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo