Patentové informace jsou přístupné online a zdarma, přesto je Češi nevyužívají

P r a h a, 27. února 2015 – Technické know-how většiny špičkových firem není tajemstvím ukrytým v trezorech. Naopak, dnes se každý může podívat třeba na detailní technický popis částí mobilního telefonu, který drží v ruce.

A to zdarma na internetu. Online patentová databáze Espacenet obsahuje zveřejněné patenty z celého světa v plném znění. Každý má možnost zadarmo využít již vynalezené k výrobě a prodeji mimo teritorium pokryté patentem, volně a bez omezení pak pro inspiraci k vlastní vývojářské činnosti. Češi však databázi využívají málo, často o ní vůbec nevědí.

„Patentová databáze Espacenet je nástrojem pro všechny výzkumníky, vývojáře i amatérské inovátory, aby mohli své tvořivé myšlení obohatit o špičkové technické informace“ říká Josef Kratochvíl, předseda Úřadu průmyslového vlastnictví, hlavní české instituce pro ochranu nových technických řešení. „Volně jsou k dispozici podrobné technické podklady k vynálezům, které mohou pomoci vývoji dalších nových produktů. Patentovaná technická řešení jsou navíc chráněna většinou jen na velmi omezeném teritoriu.“

Celosvětovou studnicí těchto informací je databáze Espacenet, jejímž provozovatelem je Evropský patentový úřad. Nabízí na 90 milionů volně dostupných technických popisů. „Více než 80 % technických informací se neobjeví nikde jinde než právě v této databázi,“ dodává Kratochvíl. „Před zahájením procesu výzkumu a vývoje je nezbytné zařadit patentovou rešerši právě v databázi Espacenet. Kromě technického poučení si též zvýšíme šanci vynalézt něco na trhu opravdu uplatnitelného a vyhneme se vynalézání již vynalezeného.“

Databáze může být používána i jako nástroj hledání mezery na trhu, nebo monitoringu výzkumných a vývojových počinů konkurence. Základní vyhledávání lze přitom zvládnout doma od počítače. Většinou postačí znalost angličtiny.

Úspěšné vyhledávání zefektivníte jednoznačně definovanými klíčovými slovy, mnohé napoví i rešerše názvu firmy konkurenta z oboru. Velkou pomocí je zatřídit si zájmový obor techniky podle patentového třídění. Tím lze snížit a zpřesnit počet výsledků, což pomůže zkrátit čas nezbytný k vyhodnocení výsledků rešerše.

Systém vyhledávání je dnes velmi efektivní, součástí technického popisu nalezeného řešení jsou často rovněž výkresy nebo chemické vzorce. Obecně platí, že podle zveřejněné patentové přihlášky/uděleného patentu by odborník z dané oblasti techniky měl být schopen popsané řešení „zopakovat“, tedy například jím popsaný přístroj vyrobit.

Databázi Espacenet najdete na: http://www.epo.org/searching/free/espacenet.html. „Ve volně přístupné databázi Espacenet naleznete nápady za miliardy. Naprostou většinu z nich mohou navíc výrobci v České republice volně využít“, zdůrazňuje Josef Kratochvíl.

Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV)
Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV) je orgánem státní správy České republiky na ochranu průmyslového vlastnictví, který plní funkci národního patentového a známkového úřadu. Navazuje na činnost Patentního úřadu založeného před 95 lety v Praze. ÚPV rozhoduje o poskytování ochrany na vynálezy, průmyslové vzory, užitné vzory, ochranné známky, zeměpisná označení a označení původu výrobků a vede příslušné rejstříky o těchto předmětech průmyslových práv. Získává, zpracovává a zpřístupňuje patentové informace, usiluje o zvyšování mezinárodní konkurenceschopnosti České republiky účinnou kampaní k rozšíření povědomí o významu a optimálních způsobech využívání systému průmyslově právní ochrany.

Česká republika je členem Světové organizace duševního vlastnictví (WIPO) a většiny specializovaných smluv spravovaných touto organizací, jako například Smlouvy o patentové spolupráci. Je členem Evropské patentové organizace (EPO). Ze členství ČR v EU vyplývá též zapojení v evropském systému ochranných známek a průmyslových vzorů, spravovaném Úřadem pro harmonizaci ve vnitřním trhu (OHIM).

www.upv.cz
www.patentuj.cz
www.wipo.int
www.epo.org