PBS Brno se podílí na ekologizaci provozu komořanské teplárny přestavbou kotle na spalování biomasy

pbs

První brněnská strojírna, a.s. (PBS Brno), tradiční česká strojírenská společnost specializující se na efektivní výrobu tepla a elektrické energie se sníženým dopadem na životní prostředí, uzavřela počátkem října kontrakt se společností United Energy, a.s. Komořany (člen skupiny EPH) na přestavbu kotle K6 na spalování biomasy.

Zhruba deset měsíců trvající přestavba kotle je součástí rozsáhlé investiční akce United Energy s cílem adaptace na plánované snížení spotřeby uhlí a dekarbonizaci v Evropské Unii. Nový biokotel bude nadále poháněn výhradně spalováním biomasy namísto uhlí a ročně by měl spálit nejméně 100 až 120 tisíc tun biopaliva. Tento projekt bude mít pozitivní dopad na snížení množství emisí oxidu uhličitého a jedná se o první dekarbonizační projekt skupiny EPH na území ČR.

kuka
PBS Brno se podílí na ekologizaci provozu komořanské teplárny přestavbou kotle na spalování biomasy
United Energy, Most; Zdroj: EP ENERGY, a.s., (https://www.epenergy.cz/en/media/photos/)

“Je skvělé být na počátku dekarbonizace v Česku, a jsme hrdí, že si nás United Energy vybralo jako partnera pro řešení nelehké situace v tomto tranzitním období evropské energetiky a teplárenství, kdy uhlí je a bude postupně nahrazováno obnovitelnými zdroji energie,” řekl Pavel Rajtar, Obchodní ředitel PBS Brno.

V Evropské Unii narůstá snaha o plnění legislativních závazků s cílem dekarbonizace, tedy redukce emisí oxidů síry, dusíku nebo uhlíku, a zvýšení energetické účinnosti. Společnosti produkující energii a teplo se tak snaží o zefektivnění dodávek energie a tepla například investicí do kogeneračních jednotek, produkujících energii i teplo současně, nebo výrazně zvyšují investice zaměřené na obnovu a modernizaci kotlů původně navržených pro spalování hnědého uhlí. Odvětví vytápění a chlazení tvoří polovinu celkové spotřeby energie EU a celkový podíl využívání obnovitelných zdrojů energie (OZE) v tomto odvětví představuje zatím jen zhruba 18% (11% biomasa) spotřeby energie a existuje tedy značný potenciál pro zvýšení podílu využívání OZE.

Akciová společnost United Energy patří k předním českým nezávislým producentům elektřiny a tepla. V souladu s trendy ekologizace a dekarbonizace energetické výroby, United Energy rovněž zvyšuje podíl využívání biopaliv a přispívá do portfolia OZE v ČR, a to i díky projektu přestavby kotlů na spalování biomasy již od druhé polovině roku 2021. United Energy využila výhody možnosti retrofitu, tedy renovace či dodatečného vybavení kotle novou technologií, zařízeními či díly s cílem zvýšit celkovou účinnost systému za využití moderních technologických a designových vylepšení.

„Máme velkou výhodu v tom, že disponujeme kotli s poloviční vyčerpanou životností s fluidní technologií, jejíchž předností je široká škála možností použitých druhů paliv. Nemusíme tedy stavět zcela nový kotel, stačí nám jeho úprava. Na přestavbě kotle K6 budeme nyní intenzivně pracovat se společností První brněnská strojírna, která má s podobnými projekty dlouholeté zkušenosti,“ řekl Petr Mareš, technický ředitel United Energy.

Konkrétní úpravy realizované v rámci retrofitu kotle přibližuje Pavel Křemínský, vedoucí inženýringu kotlů v PBS Brno: „Po technické stránce spočívá retrofit kotelny především v úpravě vstupu paliva do kotle, optimalizaci spalovacího procesu a v úpravě spalinových cest na výstupu z kotle. Vzhledem k tomu, že dřevní štěpka může mít více podob, s rozdílnou výhřevností, vlhkostí a granulometrií, je nutné ji co nejvíce homogenizovat, vhodně a kontinuálně dávkovat a upravit proces spalování v kotli, což je hlavním úkolem První brněnské strojírny. Rovněž je zapotřebí upravit stávající spalinovody pomocí instalace zařízení, které zamezí úniku hořlavých částeček z kotle do stávajícího tkaninového filtru, který je důležitou součástí technologie, zabraňující šíření škodlivin do ovzduší.“

pbs

Znalosti a zkušenosti PBS Brno umožňují provádět retrofity a úpravy kotlů i na teplárenských produktech a řešeních od jiných dodavatelů. Hlavní přínosy retrofitů zahrnují: zvýšení energetické účinnosti při nižších nákladech oproti zcela nové výstavbě, možnost rozšíření rozsahu provozní kapacity, modernizaci dílčích technologií a paliv z místně dostupných zdrojů. PBS Brno využívá vlastní inženýrsko-výrobní schopnosti a kapacity, díky čemuž disponuje výraznou flexibilitou v dodávce náhradních dílů, a garantuje, že teplárenské produkty PBS Brno splňují aktuální předpisy pro ekologický provoz.

Zdroj zprávy: PBS Group, a.s.
PBS