Podávání zpráv o udržitelnosti se dostává na stejnou úroveň jako finanční výkaznictví

tuv

V listopadu 2022 předložila Evropská poradní skupina pro účetní výkaznictví (EFRAG) Evropské komisi aktualizované verze standardů pro podávání zpráv o udržitelnosti (ESRS). Standardy nastiňují požadavky na podrobné podnikové výkaznictví o široké škále environmentálních, sociálních a správních (ESG) otázek. Nové standardy jsou součástí evropské směrnice o podávání zpráv o udržitelnosti podniků (CSRD).

byrokracie

CO BUDOU STANDARDY ESRS ZNAMENAT PRO SPOLEČNOSTI?
Společnosti, na něž se nová pravidla vztahují, budou muset zveřejnit, jak udržitelnost zakotvují v celém podniku a jak identifikují a řídí významné dopady ESG, rizika a příležitosti. Podrobnosti o tom, co bude požadováno, jsou k dispozici v aktualizovaných verzích ESRS.

Standardy ESRS zahrnují:

PRŮŘEZOVÉ POŽADAVKY:

OBLAST ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ (ENVIRONMENT):

 • ESRS E1 Změna klimatu
 • ESRS E2 Znečištění
 • ESRS E3 Vodní a mořské zdroje
 • ESRS E4 Biologická rozmanitost a ekosystémy
 • ESRS E5 Využívání zdrojů a oběhové hospodářství

SOCIÁLNÍ OBLAST (SOCIAL):

 • ESRS S1 Vlastní pracovní síla
 • ESRS S2 Pracovníci v hodnotovém řetězci
 • ESRS S3 Dotčené komunity
 • ESRS S4 Spotřebitelé a koncoví uživatelé

OBLAST ŘÍZENÍ (GOVERNANCE):

NA KTERÉ SPOLEČNOSTI SE BUDES SMĚRNICE CSRD PRO PODÁVÁNÍ ZPRÁV O UDRŽITELNOSTI VZTAHOVAT?

Uplatňování směrnice bude probíhat ve třech fázích:

 • Od 1. ledna 2024 pro společnosti, které již aktuálně podléhají směrnici o nefinančním výkaznictví (NFRD). To znamená velké společnosti veřejného zájmu nad 500 zaměstnanců.
  (Vydání zprávy v roce 2025 za účetní rok 2024.)
 • Od 1. ledna 2025 pro velké společnosti, které v současné době směrnici o nefinančním výkaznictví nepodléhají. To znamená společnosti nad 250 zaměstnanců, které zároveň splňují jedno z následujících kritérií:
  • roční obrat min. 40 mil. EUR, nebo
  • bilanční sumu min. 20 mil. EUR.
   (Vydání zprávy v roce 2026 za účetní rok 2025.)
 • Od 1. ledna 2026 pro kótované malé a střední podniky, malé a nekomplexní úvěrové instituce a kaptivní pojišťovny.
  (Vydání zprávy v roce 2027 za účetní rok 2026.)
 • Od 1. ledna 2028 povinné vydávání zpráv pro podniky ze třetích zemí
  (Vydání zprávy v roce 2029 za účetní rok 2028.)

Zdroj zprávy: TÜV SÜD Czech
TUV snidaně