Podniky se mohou zapojit do inovačních projektů v oblasti cloudové infrastruktury a služeb, MPO vypsalo výzvu

czechinvest

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s CzechInvestem připravuje prostředí pro rozvoj a využití cloudové infrastruktury a služeb nové generace pomocí intenzivní mezinárodní spolupráce v rámci tzv. Významných projektů společného evropského zájmu (IPCEI – Important Projects of Common European Interest).

Koncept Evropské komise IPCEI umožňuje podpořit vybrané projekty od aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací až po první průmyslové nasazení. Prvním průmyslovým nasazením se rozumí činnosti, které zahrnují přechod od pilotního provozu k provozu většího rozsahu, nikoli však sériová výroba. Dále lze podpořit infrastrukturní projekty v oblasti životního prostředí, energetiky a dopravy. Záměrem je podpořit výzkumnou a výrobní spolupráci v rámci Evropské unie. Podpora je určena pro malé i velké podniky a její výše se vypočítává na základě tzv. mezery ve financování (Funding Gap), což je rozdíl v nákladech mezi stávající a novou technologií. Plánovaná výše takové podpory pak dosahuje až 100 % způsobilých nákladů bez ohledu na velikost žádajícího podniku.

IPCEI Cloud je v přímém souladu s Evropskou datovou strategií, a to podporou rozvoje infrastruktury pro zpracování dat, nástrojů pro sdílení dat, architektury a řídicích mechanismů pro funkční sdílení dat a federování energeticky účinných a důvěryhodných cloudových infrastruktur a souvisejících služeb.

Tato výzva má identifikovat podniky a projekty, které se zabývají cloudovou infrastrukturou a službami, které jsou škálovatelné, interoperabilní, udržitelné, důvěryhodné a energeticky vysoce účinné. Může jít o projekty pokrývající novou generaci cloudových a edge computingových služeb a související infrastrukturu včetně middlewaru, založené na open-source struktuře a udržitelných a vysoce škálovatelných architekturách. Při posuzování podaných projektových přihlášek budeme sledovat, jak projekty plní kritérii IPCEI, nakolik jsou inovativní, o jak velkou podporu usilují a jakou měrou se zapojí do mezinárodní spolupráce.

IPCEI v oblasti cloudové infrastruktury a služeb nové generace se bude zaměřovat zejména na těchto 8 oblastí:

  1. Vysoká interoperabilita a přenositelnost dat a služeb
  2. Nová generace digitálních služeb: Zvýšení flexibility a optimalizace dat
  3. Nová generace kybernetických bezpečnostních služeb edge-cloud
  4. Řešení specifických výzev mobilního edge computingu
  5. Vývoj technologií a softwaru
  6. Nejnovější poznatky v oblasti energetické účinnosti
  7. Budování distribuovaného zpracování založeného na modelech AI
  8. Posílení ochrany údajů a kybernetické bezpečnosti

Podrobnosti včetně příslušných formulářů jsou k dispozici zde. 

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo