Pražská strojírna je první českou společností s certifikací ISO 37301

Pražská strojírna

Pražská strojírna je od prosince 2022 držitelem mezinárodního standardu pro Compliance management systémy (CMS) ISO 37301:2021. Jedná se o nejvyšší normu v oblasti ochrany proti korupci a oblasti komplexního CMS. Jejím cílem je zabránit úplatkářství a jiným nežádoucím a protiprávním jevům a jednáním, zajistit zdravé fungování a konkurenční prostředí dané organizace a podpořit vnitřní firemní kulturu. K získání certifikace bylo zapotřebí zpracování rozdílové analýzy a navrhnout případná nápravná opatření k odstranění nedostatků a zajistit jejich náležitou implementaci.

Pražská strojírna

Analýzu pro Pražskou strojírnu zpracovala společnost Screening Solutions. Z výsledků analýzy vyplývaly nedostatky převážně nižší úrovně závažnosti a jednalo se spíše o přenastavení některých interních procesů, případně o jejich náležité formální zakotvení. V souladu s normou byl kladen důraz na 3 základní procesy a jejich revizi, případně re-nastavení – plánování, podpora a leadership. Nyní je CMS ve společnosti zaměřen na 4 pilíře – korupce, hospodářská soutěž, GDPR (ochrana osobních údajů) a životní prostředí.

„Stále se zpřísňující regulace, nárůst legislativních požadavků i norem, globalizace odrážející se v podnikání na různých teritoriích s různými regulačními požadavky – to vše způsobuje, že jsme čím dál tím častěji vystavováni problémům s dodržováním zákonů a norem. Jejich případná porušení například z důvodu špatného nastavení systému mají zároveň více než kdy předtím za důsledek hrozbu postihů právních, finančních či jiných. Je proto nutné problematiku compliance řešit strukturovaně a systematicky,“ vysvětluje Robert Masarovič, předseda představenstva a generální ředitel Pražské strojírny a.s.

Implementace opatření a předmětné normy do prostředí společnosti probíhala kontinuálně od února do prosince roku 2022 a zahrnovala v návaznosti na provedený sběr relevantních dat ohledně fungování společnosti zejména revizi interních směrnic, postupů a procesů a tvorbu komplexní compliance dokumentace (od kontextu organizace, přes politiku CMS po příručku CMS včetně risk registru či nástrojů k hodnocení compliance rizik), zřízení funkce compliance manažera anebo školení. Nakonec byl systém otestován a komplexně zrevidován a byl také připraven plán fungování CMS a komunikace na následující období.

Audit byl realizován společností United Registrar of Systems Czech v prosinci 2022. Úspěšné získání certifikace je společným dílem všech zaměstnanců, kteří pomohli v nastavení veškerých CMS pravidel a zakotvení všech interních procesů a vedení společnosti, která stále hledá nové způsoby ve zlepšování fungování společnosti. Vedení Pražské strojírny si od získání certifikace mimo jiné slibuje posílení důvěryhodnosti na trhu a získání další z konkurenčních výhod.

Zdroj zprávy: Pražská strojírna a.s.
pražská strojírna