Program Erasmus+ i na VŠB-TUO otevírá dveře do světa

všb erasmus

Díky programu se konají výměny studentů i zaměstnanců po celém světě. Od roku 2015 studovalo na VŠB-TUO v rámci různých programů více než 3 500 zahraničních studentů. Nejvíce jich studovalo na VŠB-TUO v roce 2017, a to 876 studentů ze 36 různých zemí z celého světa. V areálu kampusu a na chodbách jednotlivých fakult nejčastěji potkáte studenty z Francie, Španělska nebo Turecka. Za studiem jezdí studenti VŠB-TUO naopak nejčastěji do Finska, Slovinska a Belgie.

Nejznámějším „Erasmem“ jsou bezesporu možnosti pro studenty vysokých škol a univerzit, kteří mohou vyrazit sbírat studijní zkušenosti na zahraniční univerzitu nebo do firmy, výzkumného centra apod., kde pracují. A to navíc do celého světa, nikoliv pouze do členských států Evropské unie. Z celkového počtu 122 374 účastníků, kteří vyjeli z ČR v rámci aktivit programu Erasmus+ během minulého programového období, bylo 73 293 studentů českých vysokých škol a univerzit. Evropská unie nabízí v této oblasti mnoho příležitostí, do zahraničí se mohou vydat i žáci základních škol nebo třeba lektoři volnočasových aktivit.

všb

Program Erasmus+ je největším unijním (komunitárním) programem na podporu vzdělávání a odborné přípravy. Podporuje zájemce ze všech sfér vzdělávání, odborné přípravy a oblasti sportu a mládeže. Programu se mohou zúčastnit jednotlivci z řad studentů, učitelů nebo dobrovolníků a organizace, například školy, mládežnické a nevládní organizace. V novém programovém období pracuje Erasmus+ s historicky nejvyšším rozpočtem, který je téměř dvojnásobný ve srovnání s předchozím obdobím. Zatímco v programové období 2014-2020 bylo na mobility přerozděleno 14,7 miliard eur, v novém programovém období 2021-2027 Evropská komise přidělila na studijní výměny a mezinárodní projekty ve vzdělávání zhruba 26,2 miliard eur.

všb tu ostrava

VŠB-TU Ostrava

Navýšený rozpočet tak podpoří až 10 milionů lidí, kteří se zúčastní zahraniční mobility. 70 % rozpočtu bude použito na mobility, zbývajících 30 % pak bude investováno do projektů spolupráce a do aktivit zaměřených na inovace, budování kapacit a sdílení dobré praxe.

Nový program se zaměřuje na několik základních priorit, mezi které patří např. digitalizace, inkluze, udržitelnost nebo ekologický přístup. Erasmus+ se stane přístupnější pro účastníky s omezenými příležitostmi nebo specifickými potřebami. Rozvoj digitálních dovedností pomůže připravit účastníky programu na digitální transformaci a digitalizace přinese zjednodušení administrativních procesů. Podpořeny budou také aktivity v oblasti udržitelnosti a také zelené cestování účastníků mobilit.

Rektor VŠB-TUO prof. Václav Snášel zmiňuje další přínosy zahraničního pobytu. „Studenti, kteří byli v zahraničí, získávají výhodu při hledání budoucího zaměstnání. Pro potenciální zaměstnavatele je zmínka o zahraničním pobytu či stáži v životopise atraktivní a uchazeč získává před ostatními jasný náskok. Je důležité soustavně pracovat a vysvětlovat výhody a přínosy, které mobilita nabízí. V době po pandemii Covid-19 a četných omezeních je to ještě podstatnější,“ uzavírá rektor VŠB-TUO Snášel.

Vedení VŠB – Technické univerzity Ostrava si uvědomuje, že zkušenost se studiem nebo praktickou stáží v zahraničí je podstatnou a nenahraditelnou součástí vzdělávacího procesu. Proto je tematika internacionalizace nedílnou součástí Strategického záměru VŠB-TUO 2021-2027, kde hrají mobility základní roli.

Zdroj zprávy: VŠB-TU Ostrava
všb