Program EXPANZE – podpora malých a středních firem

MPO logo

Ministerstvo průmyslu a obchodu pod řízením předsedy vlády Bohuslava Sobotky předložilo vládě informaci o záměru uzavřít s Českomoravskou záruční s rozvojovou bankou, a. s. (ČMZRB) dohodu o vytvoření a správě Úvěrového fondu E 2016 a dohodu o vytvoření a správě Záručního fondu E 2016 pro realizaci programu EXPANZE, zařazeného do Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.

Předmětem spolupráce je správa a provádění finančních nástrojů pro podporu malých a středních podnikatelů. Program podpory EXPANZE byl již schválen usnesením vlády, navržená alokace programu za celé programovací období 2014 – 2020 činí přibližně 8,8 mld. Kč. Program je zaměřen na podporu investic pro malé a střední podnikatele, na rozvoj podnikání a zvýšení konkurenceschopnosti začínajících a rozvojových malých a středních podniků.

Program podpory EXPANZE zahrnuje dva druhy finančních nástrojů – poskytování záruky a zvýhodněné úvěry. ČMZRB bude malým a středním podnikům poskytovat zvýhodněné úvěry a vydávat záruční listiny k úvěrům poskytnutým komerčními bankami, zajišťovat jejich administraci, správu, kontrolu a vymáhání až do úplného splacení zvýhodněných úvěrů.

Vertikální spolupráce je možná za podmínek dle novelizovaného zákona o zadávání veřejných zakázek. Předmětem vertikální spolupráce budou činnosti definované v „Dohodě o vytvoření a správě Úvěrového fondu E 2016“ a „Dohodě o vytvoření a správě Záručního fondu E 2016“, které budou uzavřeny mezi MPO a ČMZRB. Dohody o financování se plánují uzavřít na dobu neurčitou, resp. budou ukončeny až po splacení všech poskytnutých úvěrů.

Zdroj zprávy MPO.

Text zprávy Českomoravské záruční a rozvojové banky, a. s. (ČMZRB)
Doba masivní dotační podpory pomalu končí, a to i ve střední a východní Evropě. Příkladem může být Junckerův investiční plán pro Evropu, který už pracuje pouze s finančními nástroji, to znamená s návratnou formou financování. Institucí, která by měla na českém trhu tyto finanční nástroje poskytovat, bude Národní rozvojová banka, v niž se nyní transformuje Českomoravská záruční a rozvojová banka. Ta má právě s poskytováním podpory malým a středním podnikatelům ve formě finančních nástrojů bohaté zkušenosti.

ČMZRB dnes spolupracuje hlavně s Ministerstvem průmyslu a obchodu, po ukončení procesu transformace na Národní rozvojovou banku by měla sloužit k realizaci hospodářské politiky celé vlády, a to za předpokladu, že se rozhodne podporovat určitou oblast (např. věda a výzkum, sociální podnikání, podnikání na venkově apod.) právě prostřednictvím finančních nástrojů.

Více o problematice dotací vs. finančních nástrojů a úloze Národní rozvojové banky se dočtete v rozhovoru s Jiřím Jiráskem, generálním ředitelem ČMZRB, ve vydání E15 z 15. března 2017.

Zdroj zprávy z ČMZRB