Rada vlády pro výzkum, vývoj a inovace projednala pomoc ukrajinským výzkumníkům, rozpočet a operační programy

RVVI Štěpán Jurajda

V pátek 25. března se ve Strakově akademii konalo zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), kterému předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. Účastníci se zabývali aktuální pomocí ukrajinským výzkumnicím a výzkumníkům, dále projednávali rozpočet na vědu, výzkum a inovace, metodiku hodnocení vědy a plánované operační programy na podporu výzkumu a inovací.

RVVI

V úvodu zasedání prezentoval náměstek Václav Velčovský z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy širokou podporu ukrajinským studentům a pedagogům poskytovanou ze strany MŠMT a též nástroje podpory ukrajinským vědkyním a vědcům, organizované ve spolupráci s kabinetem ministryně pro vědu, výzkum a inovace. Jedná se zejména o spuštění informačního webu researchin.cz. „Válečné uprchlíky z Ukrajiny u nás nesmíme izolovat. Naopak je třeba jim nabídnout pomocnou ruku a dát možnost zapojit se. Koneckonců to může být přínosem i pro nás,“ sdělila k zavedenému nástroji podpory ministryně.

RVVI

Dalším bodem jednání byl návrh výdajů na výzkum, vývoj a inovace (VaVaI) na následující kalendářní rok. Rada uvedla, že při přípravě návrhu rozpočtu na VaVaI na rok 2023 bude vycházet ze schváleného střednědobého výhledu ve výši 39,32 mld. Kč. Rada se k tomuto bodu vrátí v polovině dubna 2022.

RVViČlenové RVVI se dále zabývali dosavadními zkušenostmi s implementací hodnocení vědy a výzkumu dle Metodiky 2017+ a dosud ne vždy dostatečnou mírou využití jeho závěrů pro efektivní rozvoj systému. Po ukončení platnosti Metodiky 2013, tzv. kafemlejnku, byly prostředky podpory projektů z EU zdrojů převedeny do institucionální podpory hrazené ze státního rozpočtu. Dle místopředsedy Rady a předsedy KHV Štěpána Jurajdy je jedním z důležitých cílů hodnocení získání podkladů pro efektivní alokaci institucionální podpory. Předsednictvo Rady návazně projedná návrh doporučení a principů alokace institucionální podpory na rozvoj výzkumných organizací, který bude předložen na dubnové zasedání.

Následující body jednání se věnovaly operačním programům. K programu Jan Amos Komenský (OP JAK) se jednalo mj. o možnosti propojení s aktuálními společenskými výzvami, které RVVI dříve definovala, jako jsou výzkum dezinformačních procesů, adaptace společnosti na změny klimatu, energetická krize, výzkum v oblasti veřejného zdraví ad.

RVVI

Členové RVVI byli zároveň seznámeni se stavem příprav programu Technologie a aplikace pro konkurenceschopnost na období 2021-2027 (OP TAK). Schválení OP TAK je ze strany Evropské Komise očekáváno v dubnu až květnu, Ministerstvo průmyslu a obchodu již představilo harmonogram výzev pro rok 2022.

Po projednání návrhu Programu na podporu aplikovaného výzkumu a inovací SIGMA žádá RVVI Technologickou agenturu ČR, aby pro financování programu maximálně zapojila nároky z nespotřebovaných výdajů a ostatní disponibilní zdroje. Cíle Programu budou přispívat k naplňování priorit Národní RIS3 strategie 2021+ a jejich dosažení by mělo být vyhodnocováno v souladu s platnou metodikou.

V další části jednání RVVI schválila stanovisko k Analýze přínosů a dopadů velkých výzkumných infrastruktur ČR a odsouhlasila prodloužení misí vědeckých diplomatů v Izraeli, USA a pro oblast Jihovýchodní Asie do konce roku 2027.

Zdroj zprávy: Vláda ČR
úřad vlády čr