Rada vlády volila nového předsedu Grantové agentury ČR

grant

V pátek 1. října 2021 proběhlo ve Strakově akademii pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI). K hlavním bodům jednání patřily Návrh na jmenování člena předsednictva a předsedy Grantové agentury ČR, Implementace Metodiky hodnocení 2017+ a Velké výzkumné infrastruktury.

Nominace do předsednictva Grantové agentury ČR byly prvým bodem jednání. Členové RVVI navrhli vládě jmenovat z 6 kandidátů členem předsednictva prof. MUDr. Mgr. Milana Jirsu, CSc. Do funkce předsedy agentury byl Radou navržen doc. RNDr. Petr Baldrian, Ph.D. Petr Baldrian působí jako vedoucí vědecký pracovník Mikrobiologického ústavu AV ČR, je docentem Univerzity Karlovy v oboru Enviromentální vědy. Ve své vědecké činnosti se zaměřuje na ekosystémovou ekologii a ekologii půdních mikroorganismů, mikrobiální procesy v životním prostředí, biotechnologie ad.

grant

„Na nominaci doc. Baldriana jsme se shodli jednoznačně. Očekáváme od něj férovou správu grantové agentury, podporu vynikající vědy, zejména takzvaného základního výzkumu, a také internacionalizaci výzkumného prostoru u nás,“ dodal první místopředseda RVVI Pavel Baran.

Pravidelným tématem zasedání je Implementace Metodiky 2017+. RVVI na svém prvním říjnovém zasedání schválila výstupy hodnocení za 4. rok, které budou zveřejněny na webu https://hodnoceni.rvvi.cz/. Rada dále schválila materiál „Zprávy o činnosti poradních orgánů RVVI a návrh na stanovení odměn za výkon veřejné funkce členů poradních orgánů za rok 2021 (Odborných panelů a Odborného orgánu hodnotitelů)“, který následně předloží k projednání vládě. RVVI schválila doplnění všech šesti Odborných panelů a doporučila zde svému předsedovi jmenovat 24 členů v celkem dvaceti oborech.

V dalším ze standardních bodů k podpoře vědy a výzkumu z Národního plánu obnovy (NPO) diskutovali členové RVVI Návrh dočasného řešení financování části komponenty 5.2 NPO pro oblast průmyslového aplikovaného výzkumu. Rada byla informována o chybějících prostředcích na rezortní programy TREND a Doprava pro rok 2022, jejichž výdaje nebyly zahrnuty do instrumentu RRF (Recovery and Resilience Facility) Národního plánu obnovy. Rada požádala své předsednictvo, aby svolalo jednání Ministerstva průmyslu a obchodu, Technologické agentury ČR a dalších poskytovatelů za účelem přípravy řešení přesunu chybějících prostředků. Návrh řešení včetně návrhu rozpočtových opatření pro rok 2022 bude poté předložen na jednání Rady.

„Rada se zabývala tím, jakým způsobem budeme moci program TREND financovat v roce 2022, hledáme chybějící prostředky přesunem mezi poskytovateli a zohledníme i dočasně volné nároky z nespotřebovaných výdajů. Vůle Rady a všech je, aby byl program vyhlášen včas, tj. ještě letos,“ sdělil k průběhu jednání místopředseda RVVI Vladimír Mařík.

Rada schválila materiál “Výsledky velkých výzkumných infrastruktur: Pilotní analýza dat IS VaVaI a Hodnocení M17+” a v této souvislosti požádala Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, aby zohlednilo výstupy této analýzy při hodnocení a návrhu dalšího financování výzkumných infrastruktur, jakož i v připravované analýze jejich socioekonomických dopadů.

Rada také diskutovala materiál „Nová pravidla etického posuzování biomedicínského výzkumu“ a ve spolupráci s Bioetickou komisí a Ministerstvem zdravotnictví připraví návrh variant legislativního řešení. Od 1. září 2021 vstoupil v ČR v účinnost Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem (Dodatkový protokol CETS 195), jehož účelem je ochrana důstojnosti a svébytnosti lidských bytostí při výzkumu v oblasti biomedicíny. Ratifikace znemožňuje určité typy výzkumu, a zároveň předpokládá existenci národní právní normy, která má za cíl ochranu lidské bytosti během provádění výzkumu.

Z dalších významných témat byl na zasedání mj. schválen Statut ceny vlády nadanému studentovi a návrh změn datové struktury IS VaVaI 3.1, projednána byla Bilance činnosti RVVI za období 2017–2021. Rada také schválila zřízení pracovní skupiny pro otázky pracovních podmínek zaměstnanců a zaměstnankyň ve výzkumu a vyrovnávání příležitostí pro muže a ženy.

Zdroj zprávy: Vláda ČR
úřad vlády čr