Sloučení státních podniků DIAMO a Palivového kombinátu Ústí je dokončeno

S příchodem nového roku 2022 se státní podnik Palivový kombinát Ústí (PKÚ) stal součástí státního podniku DIAMO a začlenil se do jeho struktury jako nový odštěpný závod. K 1. 1. 2022 tak byl završen náročný proces fúze, jehož cílem je racionalizace procesů a úspora finančních prostředků ze státního rozpočtu v oblasti zahlazování následků hornické činnosti v České republice.

 

„Fúzi státních podniků vnímám jako logický krok, kterým se beze zbytku využijí kapacity obou podniků, a to jak personální, tak i technické a technologické, a zároveň díky odstranění duplicit v činnostech dojde k nemalé úspoře finančních prostředků v řádu desítek milionů korun,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Za důležité považuji také skutečnost, že bude nastavena jednotnost procesů, eliminuje se územní roztříštěnost a zlepší a zjednoduší se kontrola státu nad čerpáním finančních prostředků, které poskytuje na nápravu škod po hornické činnosti.“

„Sloučení DIAMO a PKÚ proběhlo v rekordně krátkém čase. Podařilo se nám ho realizovat bez větších problémů, a to díky usilovné práci expertního týmu, který ustanovilo MPO společně s řediteli obou podniků. Tým tvořily odborné skupiny specialistů z DIAMO a PKÚ a již během jejich práce se potvrdilo, že volba oba podniky sloučit byla na místě, neboť všichni společně vytvořili silný tým s vysokou odborností a znalostí procesů,“ říká náměstek ministra pro řízení sekce správy majetkových podílů Jan Dejl.

Na státní podnik DIAMO přešel k 1. 1. 2022 také veškerý majetek státu, se kterým hospodařil PKÚ, a zhruba 380 zaměstnanců. Pod jedno řízení přešly i závodní báňské záchranné stanice, čímž dochází k naplňování koncepce státem garantované báňské záchranné služby v ČR.

„Státní podnik DIAMO prošel za poslední rok významnými změnami, kdy jsme do našeho podniku začlenili nejprve Hlavní báňskou záchrannou službu v Ostravě, dále pak ve dvou vlnách utlumované části OKD na Karvinsku a k začátku letošního roku Palivový kombinát Ústí. Vážím si toho, že státní podnik DIAMO je vnímán jako významný partner státu, který může nabídnout svou odbornost a dlouholeté zkušenosti při řešení úkolů státu v oblasti zahlazování následků hornické činnosti,“ uvádí ředitel státního podniku DIAMO Ludvík Kašpar.

Portfolio činnosti státního podniku DIAMO se tímto krokem rozšířilo o oblasti po těžbě hnědého a černého uhlí a ropy v oblastech severozápadních Čech, Trutnova, Kladna a Hodonína. Palivový kombinát Ústí se zaměřoval především na likvidaci následků hornické činnosti a podílel se na komplexní revitalizaci a resocializaci krajiny dotčené těžební činností.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo