SP ČR – Vláda musí zajistit podmínky pro transformaci energetiky

Transformace energetiky je zásadní pro úspěšné plnění klimatických cílů a zajištění energetické bezpečnosti a soběstačnosti České republiky. Nejen kvůli aktuálním trendům v ekonomice, vysokým cenám emisních povolenek, elektřiny a zemního plynu je ale nutné transformaci české energetiky urychlit. Svaz průmyslu a dopravy ČR proto vyzval vládu a ministerstvo průmyslu a obchodu, aby se potřebným změnám v energetice začaly naplno věnovat.

„Vláda ve svém programovém prohlášení uvádí, že Green Deal je příležitostí, jak investicemi do udržitelného rozvoje, čistých a obnovitelných zdrojů a cirkulární ekonomiky výrazně modernizovat českou ekonomiku, zvýšit kvalitu života a zlepšit životní prostředí. S tím plně souhlasíme, ale vysoké ceny emisních povolenek, elektřiny a plynu nás nutí transformaci zrychlit. A na úspěšnosti proměny energetiky, tedy dostupnosti energetických zdrojů a infrastruktury, bude do značné míry závislá i zelená transformace průmyslu,“ vysvětluje Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Stát proto musí začít pracovat například na opatřeních, která povedou k:

 • výstavbě a provozu nových bezemisních jaderných zdrojů, včetně splnění taxonomické podmínky vybudování jaderného úložiště,
 • akceleraci rozvoje obnovitelných a nízkouhlíkových zdrojů energie, včetně záložních, a nastavení potřebné podpory včetně zajištění nezbytného rozvoje energetické soustavy, např. úpravu plynárenské soustavy na přepravu a distribuci čistého vodíku a směsí vodíku se zemním plynem,
 • úspěšnému odchodu teplárenství od uhlí a jeho transformaci,
 • zajištění a posílení národních opatření pro zabránění úniku uhlíku,
 • rozvoji čisté mobility a souvisejícího bateriového hodnototvorného řetězce za využití těžby lithia v ČR a navazující výroby baterií, zajištění dobíjecí a plnící infrastruktury, včetně zajištění dostatečné kapacity elektrizační soustavy.

Svaz průmyslu současně žádá vládu, aby k uvedeným cílům zabezpečila konkrétní kroky:

 • nasměrovat národní a evropské finanční zdroje a nástroje tak, aby došlo k potřebné a obhajitelné aktivaci soukromých prostředků pro všechny velikosti podniků, včetně investic do nových technologií,
 • stanovit jasné priority pro vyjednávání legislativy Fit for 55,
 • provést urychlenou aktualizaci koncepčních a strategických dokumentů ČR v oblasti energetiky (např. SEK, Vodíková strategie),
 • zajistit notifikaci provozních podpor a přechodné transformační podpory tepla a zajistit pro ně dostatečné finanční prostředky,
 • zajistit notifikaci zbývajících schémat podpory v Modernizačním fondu, zabezpečit navýšení prostředků v Modernizačním fondu a plně je využít pro investice k transformaci a dekarbonizaci energetiky a průmyslu,
 • zajistit finanční prostředky na výplatu plné kompenzace nepřímých nákladů EU ETS za rok 2021 a roky následující,
 • přispět k tvorbě regulatorního prostředí podporujícího inovace, modernizaci a dekarbonizaci energetické soustavy,
 • vypsat výzvy v Národním plánu obnovy,
 • dopracovat studii dekarbonizace průmyslu a definovat požadavky průmyslu na energetickou soustavu (včetně vodíku, biometanu).

„Věříme, že se na všech uvedených prioritách a potřebě konkrétních kroků s vládou shodujeme. Uvědomujeme si, jaké nelehké úkoly nejen v oblasti energetické transformace před sebou Česká republika má. Jsme proto připraveni se maximálně zapojit a pomoci se zabezpečením podmínek pro úspěšnou transformaci,“ dodává Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Zdroj zprávy: Svaz průmyslu a dopravy ČR
Svaz průmyslu