Termíny pro podání přihlášek ke studiu se blíží

zču

Přijímací řízení na Západočeské univerzitě v Plzni vrcholí. Termíny pro podání přihlášek jsou na některých fakultách stanoveny na 31. března, jinde mají uchazeči možnost hlásit se až do poloviny nebo do konce dubna. Fakulty ekonomická a pedagogická nabízejí také studium v Chebu.

Pro podání přihlášky ke studiu na ZČU mají uchazeči poslední týdny. Studijní programy všech devíti fakult najdou v nabídce studia na webu univerzity. Termíny se na jednotlivých fakultách liší, rozdílná jsou také kritéria pro přijetí. Některé fakulty přijímají uchazeče na základě středoškolského prospěchu, pro jiné jsou kritériem výsledky uchazečů v Národních srovnávacích zkouškách, další přijímají podle výsledků přijímacích testů.

ZČU

Fakulta strojní přijímá přihlášky do bakalářského studia do 18. dubna, uchazeči o navazující magisterské studium pak mají čas až do 31. května. Přijímací řízení k bakalářskému studiu probíhá bez přijímacích zkoušek. Posuzují se výsledky středoškolského studia a přihlíží se také k odborným aktivitám uchazečů. Body tak uchazeči mohou získat za úspěchy na matematických, fyzikálních nebo technicky zaměřených olympiádách, složení státních nebo mezinárodních zkoušek z cizích jazyků nebo Národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Fakulta aplikovaných věd přijímá přihlášky k bakalářskému studiu do 31. března. Do navazujícího magisterského studia se lze hlásit až do 8. června. Při přijímání do bakalářských studijních programů se fakulta řídí především výsledky uchazečů v Národních srovnávacích zkouškách společnosti SCIO nebo u mezinárodních zkoušek ACT či SAT. Dalším kritériem jsou výsledky předchozího studia na střední škole, ale také úspěchy na určených olympiádách a soutěžích.

Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara/Sutnarka má přijímání přihlášek ke studiu navazujících magisterských programů otevřené do 29. dubna. Uchazeči skládají přijímací talentové zkoušky, které se budou konat 12. května. Hodnotí se portfolio, motivační pohovor, předchozí absolvované studium a úspěchy na profesním poli. K bakalářskému studiu je již přijímací řízení pro akad. rok 2022/23 uzavřené.

Fakulta ekonomická má přijímací řízení pro zájemce o bakalářské i navazující magisterské studium otevřené do 22. dubna. Do bakalářských studijních programů přijímá uchazeče bez přijímacích zkoušek, na základě klasifikace v posledních dvou ročnících středoškolského studia. Body uděluje také za doložení znalostí z cizího jazyka (B2), účast na vybraných olympiádách či soutěžích nebo za výsledky v Národních srovnávacích zkouškách SCIO.

Fakulta elektrotechnická stanovila termín pro podání přihlášky na 15. duben, a to jak bakalářského, tak i navazujícího magisterského. Přijímací řízení tu probíhá bez přijímacích zkoušek. Důležité jsou studijní výsledky na střední škole. Fakulta také přihlíží k úspěchům uchazečů v odborných aktivitách, například při matematických nebo fyzikálních olympiádách nebo u Národních srovnávacích zkoušek SCIO.

Na Fakultu filozofickou je možné se hlásit až do 30. dubna, a to jak do bakalářských, tak do navazujících magisterských studijních programů. Pro přijetí musejí uchazeči uspět u přijímací zkoušky. Její obsah se odvíjí od zvoleného studijního programu, forma může být písemná nebo ústní. Konat se budou v týdnu od 13. června.

Také na Fakultu pedagogickou si uchazeči o bakalářské, magisterské nebo navazující magisterské studium mohou podat přihlášku do 30. dubna. V rámci přijímacího řízení skládají přijímací zkoušku, jejíž obsah a forma závisí na zvoleném studijním programu. Termín přijímací zkoušky je pro bakalářské a magisterské programy stanoven na první týden v červnu a pro navazující magisterské programy na třetí týden v červnu.

I Fakulta právnická přijímá přihlášky do bakalářského, magisterského i navazujícího magisterského studia do 30. dubna. Při přijímání uchazečů ke studiu vychází z výsledků Národních srovnávacích zkoušek společnosti SCIO, s.r.o. Pro bakalářské studium jde o test Obecných studijních předpokladů, pro pětileté magisterské studium test Obecných studijních předpokladů a test Základy společenských věd a pro navazující magisterské studium se vychází z testu Základy společenských věd.

Fakulta zdravotnických studií přijímá přihlášky k bakalářskému i navazujícímu magisterskému studiu do 31. března. Uchazeče přijímá na základě úspěšně vykonané přijímací zkoušky. Ta se koná formou písemného testu z vybraných oblastí dle zvoleného studijního programu. Termín fakulta stanovila na 13. a 14. června.

Kromě Plzně nabízí Západočeská univerzita studium také v Chebu, kde působí fakulty ekonomická a pedagogická.

Fakulta ekonomická přijímá přihlášky ke studiu dvou bakalářských studijních programů. Tříletý program Marketingové řízení nabízí fakulta v prezenční formě studia. Jeho absolventi budou vybaveni odbornými znalostmi z oblasti ekonomické teorie, podnikové ekonomiky a managementu, marketingu, logistiky nebo managementu obchodních firem. Budou tak připraveni aktivně se v manažerských a ekonomických pozicích podílet na řízení podnikatelských, hospodářských či správních subjektů. V případě splnění stanovených podmínek se studenti v rámci tohoto programu mohou zapojit do studia typu double degree a získat nejen český diplom z Fakulty ekonomické, ale také německý z vysoké školy v bavorském Hofu (Hochshule Hof – University of Applied Sciences). V Chebu lze studovat také bakalářský program Podniková ekonomika a management, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě studia. Jeho studenti získají veškeré znalosti o podnikové a regionální ekonomice, financích a účetnictví, tak aby mohli úspěšně vykonávat ekonomické a manažerské funkce v podnicích a institucích působících v oblasti výroby a služeb nebo v neziskových organizacích. I v tomto studijním programu nabízí fakulta možnost získat dvojí diplom, a to díky spolupráci s finskou HAMK University. Absolventi získají český a finský diplom a tím také výraznou konkurenční výhodu pro český i evropský pracovní trh.

Fakulta pedagogická přijímá v Chebu uchazeče do magisterského studijního programu Učitelství pro 1. stupeň ZŠ, jehož výuka probíhá v kombinované formě. Studenti si osvojují problematiku pedagogicko-psychologickou i oborově didaktickou, která je zaměřena na věkovou kategorii žáků 1. stupně ZŠ, učí se vést a podporovat skupinu i jedince v procesu učení, a to s respektem k individuálním zvláštnostem dětí. Absolvují teoretické i praktické předměty, během praktických hodin si sami zkouší přípravu a plánování výuky i to, jak žáky zaujmout.

Program Učitelství pro 1. stupeň základní školy nabízí fakulta v Chebu také v rámci celoživotního vzdělávání. Ten je určen pro stávající učitele, kteří si chtějí rozšířit odbornou kvalifikaci. Oba programy pomáhají v karlovarském regionu snížit počet nekvalifikovaných pedagogů na 1. stupni základních škol.

Podrobné informace k přijímacímu řízení najdou zájemci na webových stránkách jednotlivých fakult v sekci Studium.

Zdroj zprávy: Západočeská univerzita v Plzni
ZCU