Trendy Evropské energetiky

energetika

Devátý ročník konference TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY proběhl 19.11.2019 ve Skleněném sále MPO ČR, jako letos již 12. odborná konference organizovaná společností TOP EXPO CZ v rámci informačního programu SMART COMMUNITY 2019. Na akci bylo zaregistrováno téměř 140 delegátů z oblasti státní správy,krajských a městských zastupitelstev, energetického podnikatelského prostředí a oborových organizací,akademického sektoru včetně studentů. Řada z nich se pak zúčastnila také navazujícího společenského programu v Betlémské kapli –vyhlášení vítězů 17. ročníku celostátní soutěže ČESKÝ ENERGETICKÝ A EKOLOGICKÝ PROJEKT ROKU 2018.

Konferenci zahájila, významné hosty a partnery představila ředitelka organizující společnosti TOPEXPO CZ Ing. Miloslava Veselá. Ve svém projevu zrekapitulovala zaměření předchozích 8 ročníků cyklu TEE s akcentem na vývoj otázky role jaderné energetiky v energetickém mixu ČR, zmínila klíčové dokumenty a ustanovení vlády ČR jako je například Inovační strategie České republiky 2019-2030 či Aliance Společnost 4.0., které inspirují také zaměření aktivit informačního programu SMART COMMUNITY.

Za MPO ČR přítomné přivítal v zastoupení pana vicepremiéra a ministra Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM, náměstek ministra pro Sekci fondů EU. Ve svém vystoupení poukázal na probíhající přípravy Vnitrostátního plánu voblasti energetiky a klimatu, z titulu své funkce se dotkl také nového programovacího období, které od roku 2021 zaznamená posun od „energetických úspor“ směrem ke„zvyšování energetické účinnosti“, očekáván je akcent kladený na provázanost a rozvoj chytrých sítí, bateriových systémů, digitalizace, vysokorychlostního internetu, to vše ve spojení s fenoménem decentralizace energetiky. V závěru pan náměstek informoval o aktuálně otevřené výzvě v rámci OP PIK v oblasti nízkouhlíkové dopravy -podpora elektromobilů a dobíjecích stanic pro elektromobily.

Následující slovo patřilo paní senátorce Haně Žákové, předsedkyni Podvýboru pro energetiku a dopravu Hospodářského výboru Senátu PČR. Projevila v něm jednoznačnou podporu posílení jaderné energetiky v ČR a potřebě obhájit si tento postoj před orgány EU, ale také výlučnými zastánci OZE, hovořila také o významu informovanosti voblasti energetické bezpečnosti měst, které se dlouhodobě také z titulu svých zkušeností v komunální politice věnuje.

Zástupce dolní komory Parlamentu, předseda Podvýboru pro energetiku Hospodářského výboru PSPČR Ing. Pavel Pustějovský, uvedl řadu tezí a zajímavých prognostických datk problematice uhlíkově neutrální energetiky v roce 2050.

Dlouholetý člen Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku Evropského parlamentu Ing. Evžen Tošenovský, dr. h. c., autenticky popsal složitost cesty za kompromisem vedoucím ke schválení posledního evropského balíčku tzv. Winter Packagea obavy ze stále stupňujících se nároků pod vlivem sílícího „klimatického hnutí“. Debatu o energetickém mixu na úrovni této konference vnímá v současnosti jako nesmírně přínosnou aktivitu, která by měla být dále realizována v napojení na sektor průmyslu ČR.

Úvodní panel uzavřel prezident S.I.A. a SPS ČR Ing. Jiří Nouza, zmínil velkou provázanost oborů energetika a stavebnictví a a peloval na zástupce MPO ČR, aby opatření v energetice neohrozila výrobní sektory včetně stavebnictví;v daném časovém horizontu vidí navyšování klimaticko-energetických závazků ČR jako nereálné.

1. JÁDRO a klimaticko-energetické cíle ČR
První konferenční blok moderoval výkonný ředitel ANDE a jednatel ENA Ing. Jiří Gavor, který v úvodní prezentaci Jaká je budoucnost české energetiky? popsal proměny v sektoru energetiky a také tuzemské výhody a nevýhody pro rozvoj jaderné energetiky.

Člen týmu vládního zmocněnce pro jadernou energetiku, Ing. Jan Vacík, MBA,poskytl přítomným rozsáhlé Aktuální informace o přípravě projektu nových jaderných zdrojů vČR. Příznačně ve stejnou dobu probíhala vBruselu notifikační jednání k výstavbě nového jaderného bloku v ČR.

Technický specialista ze Škody JS a.s. Ing. Jan Jílek v příspěvku nazvaném Zapojení českého průmyslu při budování nové energetiky v ČR & EU připomněl přítomným historii jaderného strojírenstvía výzkumu vČR ,představil realizované a výhledové projekty jaderných zařízení v Evropě a také očekávané vývojové trendy.

Vedoucí provozu JE z Divize 8Metrostavu, a.s. Ing.Jiří Husárik,Ph.D. ,představil problematiku Jadernéenergetiky z pohledu stavební firmy, prostor dostaly významné stavební realizace v jaderné energetice.

Klimaticko-energetickým cílům nejen ve vztahu k jádru se na závěr 1.bloku věnoval prof. Ing. František Hrdlička, CSc., z FS ČVUT v Praze a člen Uhelné komise, v prezentaci Uhlíkově neutrální energetikaČR -příklady řešení.

2. Smart technologie, inovace a nová technická řešení v energetice ČR & EU
Tomuto bloku předsedal náměstek ministra MPO ČRpro Sekci fondů EU Ing. Marian Piecha, Ph.D., LLM.

První příspěvek„smart praxe“s názvem Bateriové úložiště jako součást energy managementu a smart grids -praktické poznatky prezentoval jednatel společnosti Fenix Group a.s.Ing. Cyril Svozil.

Navazující řečník, výzkumníkz Unipetrol výzkumně vzdělávacího centra, a.s. Ing. Robert Suchopa, referoval jaký je Příspěvek Unipetrolu k vodíkové budoucnosti České republiky–představil potenciál vodíkové mobility, technologie založené na využití vodíku a střednědobou a dlouhodobou vizi skupiny Unipetrol.

Ředitel sekce Strategie společnosti ČEPS a.s. Ing. Karel Vinkler, MBA,přítomným přiblížil vybrané Inovační projekty ČEPS,a.s.,hlouběji potom projekt Ověření využitelnosti agregace flexibility s využitím řízení strany spotřeby pro potřeby regulace elektrizační soustavy (Dflex).

Závěr patřil paní ředitelce odboru legislativy, metodologie a vzdělávání Slovenské energetické a inovativní agentury Ing. Kvetoslave Šoltésové, CSc., která seznámila přítomné s posláním a činnostmi státní organizacez aměřené na podporu zvyšování efektivnosti a úspor energie v SR prostřednictvím přednášky nazvané SIEA jako technicko-odborné zázemí pro výkon státní správy v oblasti energetiky.

3. Nový klimaticko-energetický balíček EU a budoucnost české energetiky
Role moderátora 3. bloku se ujal náměstek ministra průmyslu a obchodu ČR pro energetiku Ing. et Ing. René Neděla.

Tuto sekci otevřel příspěvek předsedy představenstva a generálního ředitele ČEPRO, a.s. a předsedy ČAPPO Ing. Jana Duspěvy s názvem Možnosti plnění klimaticko-energetických cílů v dopravě.

Vedoucí oddělení strategie z Odboru strategie a mezinárodní spolupráce v energetice MPO ČR Ing. Tomáš Smejkal navázal rekapitulací přípravy a rozborem Vnitrostátníhoplánuv oblasti energetiky a klimatu, který je v 2.půlce tohoto roku finalizován.

Ing.Pavel Zámyslický, ředitel odboru energetiky a ochrany klimatu z MŽP ČR, přiblížil Dlouhodobou nízko emisní strategii ČR v kontextu cílů EU pro rok 2050.

Manažer pro energetiku Sekce hospodářské politiky SP ČR Ing. Jan Harnych doplnil zástupce státní správy prezentací s titulem Plnění klimaticko-energetických cílů z pohledu českého průmyslu.

Závěr konference patřil paní ředitelce Odboru politik EU a Strukturálních fondůMZV ČR, Ing. Jitce Znamenáčkové, která představila a rozvedla priority v oblasti energetiky a klimatu nové Evropské komise pod předsednictvím předsedkyně Ursulyv on der Leyenové, a to v prezentaci nazvané Klima a energetika EU a co na to třetí země.

Závěrem lze zkonstatovat, že diskuse na konferenci jen potvrdila fakt, že sektor energetiky prochází postupnou proměnou. Evropské navyšování energeticko-klimatických cílů do roku 2030/50 se jeví pro ČR a její průmysl jako vysoce nákladné a problematicky splnitelné. Role rozšíření jaderných zdrojů je pro ČR klíčová. Konferenční rozprava potvrdila předchozí slova pana náměstka Neděly z květnového semináře k Energetické bezpečnosti měst, že „ČR chce být lídrem v oblasti nízkouhlíkových technologií ovšem při zachování konkurenceschopnosti našeho průmyslu a zachování přijatelných cen pro konečné zákazníky. Tato premisaby měla být maximálně upřednostněna při tvorbě národních i krajských energetických koncepcí. Vyrovnaný energetický mix je základem pro bezpečný a spolehlivý provoz. ČR předpokládá, že pro splnění evropských cílů bude potřeba mít energetický mix založený na jaderné energetice a obnovitelných zdrojích. Součástí tohoto energetického mixu bude menší podíl výroby z uhlí než je v současné době. Důležitá role spotřebitelů v budoucnosti se bude ještě více stupňovat a bude i klíčová role měst a obcí při tvorbě energetických koncepcí.“

Zásadní roli budou hrát inovace a tzv. smart řešení, jejichž provozní a inovativní úspěšnost je dnes již vřadě případů obdivuhodná, stát deklaruje jejich podporu i vnovém programovacím období EU 2021–2027.V sektoru dopravy pak poutá pozornost evoluční soutěžvodíkovéhoabateriovéhopohonu.

Nedořešených otázek zůstává stále mnoho, proto vyzýváme zájemce o dění v globální i lokální energetice k posílání námětů k tematickému zaměření konference 10. TRENDY EVROPSKÉ ENERGETIKY, kterou připravuje společnost TOP EXPO CZ na 11.11. 2020 v rámci informačního programu SMART COMMUNITY 2020.

Prezentované přednášky a fotogalerie z akce jsou dostupné ZDE

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR