V sanaci odvalu Heřmanice lze podle expertů pokračovat způsobem, který navrhlo DIAMO

okd

K zásadním otázkám souvisejícím s odvalem Heřmanice na Ostravsku se na 9. jednání, které se konalo 8. září, vyjádřila expertní komise Ministerstva průmyslu a obchodu (MPO). Tvoří ji odborníci z vysokých škol, vědecko-výzkumných pracovišť a orgánů životního prostředí z České republiky, Polska a Slovenska. Experti doporučují, aby se v sanaci odvalu Heřmanice pokračovalo způsobem navrženým státním podnikem DIAMO.

Zásadním úkolem členů komise bylo posoudit komplexní projekt sanace a rekultivace odvalu Heřmanice, podle něhož práce provádí státní podnik DIAMO. Posuzovat se měla vhodnost při zohlednění technických, provozních, ekonomických a environmentálních aspektů. Také rizika samovznícení hlušiny, prohoření a kontaminace povrchových a podzemních vod. To vše v kontextu smysluplnosti využití separační linky, kterou k podnikání na odvale provozovala soukromá společnost.

Komise měla za úkol vyjádřit se k navrženému postupu sanace hořící i nehořící části odvalu a rovněž k vybudování oddělovací stěny mezi těmito částmi. Jako podklad pro odbornou diskuzi nechali členové komise odebrat na odvale i v okolí řadu vzorků hlušiny, podzemních a povrchových vod a v několika akreditovaných laboratořích prověřovali míru kontaminace i například hořlavost hlušiny před a po úpravě v separační lince.

okd

Komise měla k dispozici dřívější dokumentaci, projekty, posudky a analýzy a také aktualizovanou analýzu rizik dokončenou na konci letošního srpna. Ta mimo jiné obsahuje hodnocení zdravotních rizik včetně rizik spojených s hořením odvalu.

Na základě všech podkladů, zkoušek a analýz dospěla komise k doporučení, že je možné v sanaci odvalu Heřmanice pokračovat způsobem navrženým státním podnikem DIAMO. Dala také několik doporučení, podle kterých by se měl projekt sanace upravit. Pro dokončení sanace nepovažuje komise za nezbytné přepracovávat hlušinu v separační lince, protože ta, kromě odstranění uhelné složky, zásadním způsobem neovlivní výslednou kvalitu materiálu odvalu.

Důležitým výstupem je rovněž zjištění, že odval neovlivňuje v nadlimitním množství povrchové a podzemní vody, okolní ekosystémy ani zdraví obyvatel. Složení odvalu z hlediska škodlivých složek je na úrovni, která nevyžaduje sanační zásah. Doporučuje se také rozšířit monitorovací sítě v okolí odvalu. MPO nyní nechá vypracovat auditorskou firmou nezávislý procesní audit, který posoudí jednotlivé kroky expertní komise, zejména proces jednání a přijímání závěrů. Od vyhodnocení auditu se odvíjí předání závěrů a doporučení expertní komise státnímu podniku DIAMO.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo