Veletrh ENVI BRNO letos nově

Pořadatelé mezinárodního veletrhu ENVIBRNO připravili pro rok 2012 hned několik novinek. Mezi ty zásadní patří změna data konání veletrhu ENVIBRNO, který se usku-teční v novém termínu od 24. do 27. dubna na brněnském výstavišti. Mezi další novinky patří také společné konání veletrhu ENVIBRNO s odbornými veletrhy URBIS INVEST a TECHNOLOGIE a souběžné konání s jarními Stavebními veletrhy Brno

Vysoce odborný komplex veletrhů
Souběžným konáním veletrhů ENVIBRNO, URBIS INVEST a TECHNOLOGIE do-chází k propojení navzájem se doplňující problematiky – na jedné straně k prezentaci novinek a trendů v oborech komunálních a environmentálních technologií a služeb, na straně druhé k představení regionálních inovačních strategií a rozvojových plánů jednotlivých regionů. To vše v kontextu aktuálních potřeb veřejné sféry. Souběžně ko-nané Stavební veletrhy Brno rozšiřují prezentované obory o stále aktuální aspekty sta-vebnictví a technického zařízení budov.

Praktická řešení vystavovatelů a aktuální odborné informace
Nabídku vystavovatelů doplňuje odborný doprovodný program, který se koná pod zášti-tou a ve spolupráci s odbornými asociacemi a svazy. Tematicky se bude doprovodný program veletrhu věnovat například problematice ochrany životního prostředí, úsporám energií v obcích, či investičním příležitostem. Součástí doprovodného programu budou také světově unikátní praktické ukázky protipovodňových opatření v bazénu před pavi-lonem Z. Celá expozice tvoří jedinečný celek, který není k vidění nikde jinde na světě.

Doprovodný program pod taktovkou Svazu měst a obcí ČR
Mezi již tradiční akce doprovodného programu veletrhu patří již 19. kongres starostů a primátorů měst a obcí ČR, který pořádá Svaz měst a obcí ČR. Tematicky se bude letošní Kongres starostů věnovat problematice reformy veřejné správy a financování regionál-ního školství.

Aktuální informace ze světa odpadů
Aktuální problematice odpadů a jejich následnému zpracování se v doprovodném pro-gramu veletrhu ENVIBRNO bude věnovat celá řada seminářů. Jmenujme například seminář „Odpady 2012 a jak dál?“, který pořádá Sdružení provozovatelů technologií pro ekologické využívání odpadů. Nesmíme zapomenout zmínit ani seminář „Odpadové hospodářství od legislativy po výzkum“, který pořádá Centrum pro hospodaření s odpa-dy při Výzkumném ústavu vodohospodářském T.G.M. a Ministerstvo životního pro-středí ČR.

Druhotné suroviny ve stavebnictví
Seminář pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Asociací pro rozvoj recyklace stavebních materiálů v ČR a Českomoravskou komoditní burzou Kladno. Je zaměřen na aktuality v oblasti využívání druhotných surovin jako náhrady primárních přírodních zdrojů za účelem úspory primárních zdrojů a zároveň jako prevence vzniku odpadů. Zástupci jednotlivých podnikatelských subjektů a výzkumných organizací bu-dou prezentovat inovativní technologie na zpracování a využívání druhotných surovin, zkušenosti s provozem těchto technologií a zkušenosti s uplatněním nových výrobků z druhotných surovin na trhu.

Novinky ze světa vodního hospodářství na veletrhu ENVIBRNO
Této stále aktuální problematice a dopadům novelizace zákonů v oboru vodního hospo-dářství se bude věnovat doprovodný program veletrhu ENVIBRNO hned z několika úhlů pohledu. Seminář Čištění odpadních vod a finance pořádá firma ASIO a uskuteční se dne 26. dubna od 12.30 do 13.30 v sále P2 brněnského výstaviště. Návštěvníci se dozví informace o Aktuální dotační tituly v oblasti vodovodů a kanalizací, novinky v Zákoně o zadávání veřejných zakázek a novou legislativu pro oblast odvádění srážko-vých vod a čistění odpadních vod.

Nová legislativa pro oblast odvádění srážkových vod a čistění odpadních vod
Změny ve Vodním i stavebním zákoně povedou k nutné změně chování obcí v oblasti územního plánování a to v části týkající se odvádění srážkových i odpadních vod, na-příklad i při změně využití stavby by už měly být znovu přehodnoceny opatření pro hospodaření s vodami. Také v oblasti odvádění odpadních vod je třeba optimalizovat postupy s ohledem na možnou podporu ze strany státu. Případně znát možné způsoby pro decentrální řešení odpadních vod.

Směrnice o průmyslových emisích – legislativní změny a možné dopady
Seminář je zaměřen na představení procesu transpozice směrnice o průmyslových emi-sích (Industrial Emission Directive; 2010/75/EU) do právních předpisů v oblasti ochra-ny životního prostředí ČR a předpokládaných dopadů v některých průmyslových oblas-tech. Nové požadavky směrnice o průmyslových emisích, která v sobě zahrnuje sedm doposud samostatných směrnic (včetně směrnice o integrované prevenci a směrnice o velkých spalovacích zařízeních), se dotknou velkého množství průmyslových a země-dělských podniků. Pozornost bude věnována důležitým změnám legislativy v oblasti integrované prevence a ochrany ovzduší.

Environmentální účetnictví a reporting
Environmentální účetnictví, představuje významný nástroj, který měří a vyhodnocuje oblast životního prostředí, oblast ekonomiky a sociální oblast ve vzájemných souvislos-tech. Jeho prostřednictvím lze posoudit účinnost a efektivnost legislativních opatření i nástrojů, které může podnikatelská i veřejná sféra využívat. Cílem konference je diskuse k nejnovějším poznatkům z environmentální oblasti s důrazem na ekonomiku a sociální aspekty podnikání, výměna zkušeností a vědeckých poznatků z oblasti implementace environmentálního účetnictví a reportingu na mikro i makro úrovni.

Získejte vstupenku na veletrh výhodněji!
Využijte registrace na www.bvv.cz/envibrno a získejte vstupenku na veletrhy URBIS INVEST, URBIS TECHNOLOGIE, ENVIBRNO a souběžně konané Stavební veletrhy Brno za zvýhodněnou cenu! Po vyplnění několika identifikačních otázek Vám bude zasláno elektronické potvrzení registrace. Po jeho předložení na registračních místech při vstupu do areálu brněnského výstaviště bude vyměněno za plnohodnotnou vstupen-ku.

Více informací naleznete na www.bvv.cz/envibrno.