Vláda schválila návrh státního rozpočtu na rok 2021 a přijala další opatření na podporu ekonomiky v době pandemie

úřad vlády čr

Česká republika bude v příštím roce hospodařit se schodkem 320 miliard korun. Příslušný návrh zákona o státním rozpočtu ČR přijala vláda na jednání v pondělí 19. října 2020. Zároveň kabinet podpořil i další opatření, jimiž chce pomoci překonat těžké období pandemie koronaviru například umělcům v audiovizuální tvorbě, cestovním kancelářím a průvodcům či investorům. Lidé také nebudou muset tak často na úřady při vyřizování dávek.

Státní rozpočet České republiky počítá v roce 2021 s příjmy ve výši 1,487 bilionu korun a výdaji ve výši 1,807 bilionu korun. Zohledňuje priority vlády v příštím roce, aktuální makroekonomické predikce i aktualizaci očekávaných příjmů z Evropské unie včetně nových finančních nástrojů, kterými chce Evropská unie pomoci členským státům krizi překonat. Návrhem vláda plní parametry dané novelou zákona o rozpočtové odpovědnosti, která pro rok 2021 dočasně vytvořila fiskální prostor na úrovni strukturálního deficitu ve výši až čtyř procent HDP.

Vláda souhlasila také s návrhem rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2021 a střednědobým výhledem na roky 2022 a 2023, který pro příští rok počítá s vynaložením 128,7 miliardy korun, z čehož 83 miliard je naplánováno na investiční výdaje (podrobnosti v tiskové zprávě Ministerstva dopravy). Odsouhlasila i návrhy rozpočtů Státního fondu podpory investic a Státního fondu životního prostředí.

Značnou část jednání vláda věnovala dalším opatřením na podporu těch segmentů ekonomiky, které se ocitly v tíživé situaci v důsledku pandemie koronaviru. Schválila návrh novely zákona o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru SARS CoV-2 na osoby účastnící se soudního řízení, poškozené, oběti trestných činů a právnické osoby a novely insolvenčního zákona a občanského soudního řádu, a zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, kterou chce prodloužit nezbytná opatření v insolvenčním právu, jež byla přijata už v souvislosti s jarní vlnou. Mají pomoci podnikatelům, kteří se kvůli dopadům pandemie ocitli v ekonomických problémech a hrozil by jim krach. Více informací v tiskové zprávě Ministerstva spravedlnosti.

Návrh novely zákona o investičních pobídkách má zase pomoci investorům snáze splnit v této obtížné době podmínky pro udělení investiční pobídky. Hlavním cílem návrhu je opětovné zavedení možnosti prodloužení lhůty pro splnění všeobecných podmínek v odůvodněných případech. Oba zákony chce vláda projednat v Parlamentu ve stavu legislativní nouze, aby mohly vstoupit v platnost co nejrychleji.

Ve stejném režimu chce vláda prosadit i návrh zákona o některých úpravách v oblasti dávek státní sociální podpory a příspěvku na péči v souvislosti s nouzovým stavem při epidemii, jímž chce na nezbytně nutnou míru omezit kontakt veřejnosti s pracovišti Úřadu práce ČR. Žadatelé o dávky státní sociální podpory a příspěvek na péči ve čtvrtém čtvrtletí nebudou muset na úřadech dokládat požadované dokumenty, úřady automaticky převezmou podklady z předchozího čtvrtletí. Toto pravidlo se nebude týkat pouze podávání nových žádostí. Podrobnosti naleznete v tiskové zprávě Ministerstva práce a sociálních věcí.

Vláda souhlasila také s finanční podporou drobných firem, které působí v audiovizuálním průmyslu. Změnila usnesení vlády č. 408 z 9. dubna 2020 o některých opatřeních k minimalizaci dopadů pandemie koronaviru COVID 19 na sektor kultury a snížila schválený objem financí na zajištění regionální kulturní infrastruktury v oblasti kulturního dědictví ze 110 milionů na 12 milionů korun a ušetřenými 98 miliony podpoří provozovatele kin, produkční a distribuční společnosti prostřednictvím Státního fondu kinematografie. O schválení přesunu v souladu se zákonem požádá schválit Rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky. Další informace jsou v tiskové zprávě Ministerstva kultury.

Nový dotační program vypíše i Ministerstvo pro místní rozvoj a ten bude určen na podporu cestovního ruchu. Na program Covid – Podpora cestovního ruchu vláda vyčlenila půl miliardy korun. O dotace budou moci požádat cestovní kanceláře, které mohou dostat až 2,75 procenta z plánovaných tržeb z prodeje zájezdů a z prodeje služeb cestovního ruchu, jež jsou součástí spojených cestovních služeb na rok 2020, cestovní agentury, které mohou dostat 500 korun za zrušený zájezd z důvodů pandemie, který byl zakoupen v období od 1. prosince 2019 do 1. října 2020, a za zrušený pobyt v lázních v době, kdy byla zařízení uzavřena, a incomingové cestovní agentury, pro něž je určena podpora ve výši 50 000 korun. O stejnou částku budou moci požádat i turističtí průvodci.

Vláda také odsouhlasila vyhlášení výběrového řízení na pozici předsedy Úřadu pro hospodářskou soutěž po Petru Rafajovi, který rezignoval k 1. prosinci 2020, a ustavila tříčlennou výběrovou komisi ve složení Ing. Yvona Charouzdová, JUDr. Mgr. Vlastimil Fidler, RNDr. Josef Postránecký. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení najdete na http://www.vlada.cz/cz/oznameni-o-vyhlaseni-vyberoveho-rizeni-na-pozici-predsedy-UOHS-184317/.

Kabinet se zabýval také několika úpravami krizových a mimořádných opatření. Od středy si lidé budou muset nasadit roušky i v automobilech, pokud jedou s někým, kdo není členem společné domácnosti, a na veřejně přístupných místech v zastavěném území obce, pokud se v tom místě vyskytují více než dvě osoby blíže než dva metry od sebe a nejedná se o členy jedné domácnosti. Zdravotnická zařízení následné a dlouhodobé péče a pobytová sociální zařízení budou mít povinnost vyčlenit lůžkové kapacity pro klienty s covid-19 a ze zákazu provozu školských zařízení budou nově vyňaty i praktické vyučování a praktická příprava žáků a studentů zdravotnických oborů. Nemocnice budou muset do systému koordinace péče ISIN nově nahlásit přijetí pacienta do lůžkové péče s covid-19 do jedné hodiny.

Kompletní výsledky jednání vlády naleznete na http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/tiskove-zpravy/vysledky-jednani-vlady–19–rijna-2020-184316/.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo