Z ŘSD bude státní podnik, umožní mu lépe fungovat. Změnu schválila vláda

ředitelství silnic a dálnic

Z Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se od roku 2024 stane státní podnik. Vláda schválila změnu zákona o pozemních komunikacích, která tuto přeměnu umožňuje. Transformace řeší nevýhody stávající právní formy, kterou je státní příspěvková organizace, a pomůže tím zefektivnit činnost ŘSD. Státní podnik si může získat a udržet vlastní odborníky na klíčových pozicích. Tento krok má také přinést finanční úspory a nová forma umožní větší pružnost i tlak na zvyšování kvality.

ředitelství silnic a dálnic

Z ŘSD bude státní podnik, umožní mu lépe fungovat. Změnu schválila vláda
„Cílem změny státní příspěvkové organizace na obchodní společnost je zejména vytvořit podmínky pro dostatečné ohodnocení odborníků, protože je potřeba umožnit ŘSD snazší zaměstnávání a odměňování špičkových odborníků, jako jsou dopravní inženýři nebo například IT specialisté se zaměřením na kyberbezpečnost. Přinese to i větší tlak na kvalitu údržby, bude možné určit standardy a platit za práci, která bude kvalitně odvedena. Pomůže to i zefektivnit vnitřní procesy a připravit podnik na nové formy financování,“ říká ministr dopravy Martin Kupka.

ŘSD bude jako státní podnik moci vykonávat vlastními silami odborné činnosti v oblasti mostů, tunelů, inženýrských konstrukcí nebo dopravní telematiky. Bude také moci zajistit hlavní inženýry projektů, právníky, správce staveb a technické dozory v zásadních oblastech především vlastními zaměstnanci, a externí dodavatele využívat tam, kde to bude v nových podmínkách výhodnější. To umožní úspory nákladů u činností, které se nyní outsourcují.

Výsledky této transformace také zvýší efektivitu správy, provozu a údržby pozemních komunikací. „Na proměně ŘSD již pracujeme tři roky a v naší strategii fungování ŘSD s cílovým stavem k roku 2025 s tímto zlepšením od roku 2024 počítáme. Vytvořili jsme z tohoto důvodu nový útvar pro strategii zastřešující digitalizaci, inovace, nové technologie a zejména projektové řízení,“ přibližuje generální ředitel ŘSD Radek Mátl.

Změnu umožní novela zákona
Změnu právní formy ŘSD na státní podnik umožní novela zákona o pozemních komunikacích, kde budou zakotveny odchylky od obecné úpravy zákona o státním podniku. Díky novele dojde k přechodu práva hospodařit s majetkem, dalších práv a závazků ŘSD. Zakotvením právního nástupnictví se docílí automatického přechodu veškerých práv a povinností vyplývajících z pracovněprávních vztahů se zaměstnanci příspěvkové organizace ŘSD na státní podnik.

Investiční akce budou i nadále dostávat finance z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), kompenzaci nákladů na správu a údržbu stávajících dálnic a silnic I. třídy bude představovat platba za službu hrazená rovněž z rozpočtu SFDI.

Náklady na transformaci pokryje kombinace vlastních zdrojů ŘSD a prostředků Ministerstva dopravy. V rozpočtech obou institucí se s těmito penězi již počítá. Z důvodu transformace tak nebude potřeba rozpočty navyšovat.

Státní podnik je osvědčená forma pro zajištění činností důležitých pro stát, umožňuje samostatnou obchodní činnost a na druhé straně ponechává široké řídicí pravomoci v rukách zakladatele, tedy Ministerstva dopravy. Obdobným způsobem vznikla a je řízena i Správa železnic.

Důvody a cíle transformace ŘSD:

  • zrychlení výstavby a modernizace strategické dopravní infrastruktury v ČR
  • zvýšení výkonu a efektivity subjektu, kterou není stávající ŘSD s.p.o. schopna plnohodnotně za současného stavu zajistit
  • zvýšení atraktivity subjektu na trhu práce a posílení konkurenceschopnosti ve vztahu k možnosti získání dlouhodobě chybějících kvalifikovaných odborníků z klíčových oblastí činnosti, například správci stavby, technické dozory investora, projektanti
  • odpovědnější a hospodárnější vynakládání finanční prostředků a celkový nárůst kvality činnosti subjektu
  • zvýšení motivace k efektivnímu plánování činností a hospodaření s finančními prostředky, které budou na správu, údržbu a opravy strategické dopravní infrastruktury a na provozní náklady přiděleny v předem určeném objemu

Zdroj zprávy: Ministerstvo dopravy ČR
ministerstvo dopravy