Zajistěte, aby lepší regulace fungovala lépe pro malé a střední podniky!

BusinessEurope, Eurochambres a SMEunited spojily své síly, aby analyzovaly aplikaci testu MSP napříč službami Evropské komise. 26 posouzení dopadů bylo zkontrolováno podle vlastních pokynů Evropské komise pro lepší regulaci, aby se posoudilo, zda a do jaké míry je prováděn test MSP, povinný nástroj pro zajištění regulačního režimu, který je vhodný pro MSP.

Závěry naší práce poskytují smíšený obrázek. Zatímco význam zásad lepší regulace v pracovních postupech EU v posledních dvou desetiletích neustále rostl, pokyny pro testování malých a středních podniků stále nejsou všemi útvary Komise konzistentně uplatňovány.

Generální ředitel BusinessEurope Markus J. Beyrer řekl: „Dopady a náklady vytvořené návrhy Komise na malé a střední podniky jsou příliš často opomíjeny. To je třeba zlepšit důsledným navrhováním zmírňujících opatření na základě spolehlivých a spolehlivých údajů. Nejen přímé, ale i nepřímé náklady by měly být identifikovány a snižovány, pokud nejsou eliminovány“.

Generální ředitel Eurochambres Ben Butters dodal, že: „S důvěrou podniků v celé Evropě na historicky nízké úrovni je důležitější než kdy jindy, aby legislativní iniciativy EU respektovaly zásadu „mysli nejdříve v malém“ a přispívaly k politickému prostředí příznivému pro malé a střední podniky.

Generální tajemnice SMEunited Véronique Willemsová dospěla k závěru, že „to je odpovědností každého generálního ředitelství provést smysluplný test MSP. Pouze důkladná analýza na každém kroku zaručí přiměřená pravidla umožňující podnikatelům vzkvétat“.

Hlavní zjištění testu SME Test Benchmark:

  • 69 % počátečních posouzení dopadu (IA) návrhů zohledňuje, zda jsou dotčeny malé a střední podniky.
  • Z 26 analyzovaných iniciativ jich 24 dodržuje 12týdenní období pro otevřenou veřejnou konzultaci. V 16 případech se však období překrývalo s prázdninami.
  • 10 z 26 konzultací zprávy o posouzení dopadů obsahuje jednu nebo více částí prezentujících názory malých a středních podniků. To je neuspokojivý výsledek, protože ve většině případů byly iniciativy přímo či nepřímo ovlivněny.
  • Posouzení dopadů nevěnují při zvažování zmírňujících opatření dostatečnou pozornost nepřímému dopadu na malé a střední podniky.

sme benchmark test businesseurope

Na základě naší analýzy navrhujeme následující doporučení, abychom zajistili, že přístup lepší regulace skutečně povede k lepšímu regulačnímu rámci pro malé a střední podniky:

  • V souladu se zásadou „mysli nejdříve v malém“ musí útvary Komise zohlednit potřeby malých a středních podniků v rané fázi procesu posouzení dopadů. To by mohlo být prováděno systematicky s předpokladem inkluzivnějšího zapojení zúčastněných stran MSP.
  • Posouzení dopadů by měla věnovat kapitoly důkladnému posouzení dopadu na malé a střední podniky, aby byly tyto informace konsolidovány jasným a transparentním způsobem.
  • Posouzení dopadů by měla rozlišovat mezi různými velikostními třídami malých a středních podniků (mikro, malé a střední), aby bylo možné podrobněji a cíleněji posoudit dopad každé iniciativy.
  • Posouzení dopadů musí posuzovat nepřímý účinek politik, a jdou tedy dále než pouze posouzení jediného přímého účinku politiky. Abych citoval Výbor pro kontrolu regulace, návrhy musí „prozkoumat nezamýšlené důsledky (…) na malé a střední podniky.

Velmi důležitou roli hraje test MSP, který vychází z principu „mysli nejdříve v malém“, ke kterému se Evropská komise právem hlásí. Zatímco podniky čelí rostoucím ekonomickým výzvám a nejistotě, je důležité držet se vhodného a proporcionálního právního přístupu.

ADK

Reklama

Testovací srovnávací test pro malé a střední podniky „Zlepšování právní úpravy pro malé a střední podniky“ byl představen v roce 2022 na zasedání EU pro malé a střední podniky v Praze.

Celá zpráva je k dispozici zde.

Zdroj zprávy: BusinessEurope
BusinessEurope