Změny v systému obchodovaní s povolenkami pro emise skleníkových plynů

PRAHA. Letos v březnu podali provozovatelé zařízení zapojených do systému EU ETS zprávy o emisích skleníkových plynů za rok 2012, poslední rok tzv. druhého obchodovacího období. Dle údajů evropského registru emisního obchodování emise českých provozovatelů poklesly meziročně o 6,6 %. Letošním rokem vstoupili provozovatelé zařízení do třetího obchodovacího období, které přináší zásadní změny jak ve způsobu monitorování, tak v ověřování a především v samotném způsobu obchodování s emisemi skleníkových plynů. Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013 vykazovat také dodavatelé pohonných hmot.

Do EU ETS (evropského systému obchodování s emisními povolenkami) je zapojeno zhruba jedenáct tisíc průmyslových zařízení, která jsou zodpovědná za cca 45 % emisí EU. V roce 2012 bylo do systému zahrnuto rovněž letectví.
Do 15. března letošního roku měli provozovatelé povinnost zaslat na Ministerstvo životního prostředí autorizovanou osobou ověřené výkazy o emisích skleníkových plynů za rok 2012, který byl zároveň posledním rokem tzv. druhého obchodovacího období. Podle aktuálních údajů evropského registru emisního obchodování vyprodukovali provozovatelé zařízení v ČR v loňském roce o 6,6 % emisí skleníkových plynů méně než v roce předchozím. Úspora však vyplývá spíše z útlumu výroby než v ekologických opatřeních.

Počínaje 1. lednem 2013 vstoupili provozovatelé zařízení do třetího obchodovacího období (2013–2020), ve kterém je stanoven cíl na celkový pokles emisí v rámci EU ETS na 21 % oproti stavu v roce 2005. Nové obchodovací období přináší řadu zásadních změn jak ve způsobu monitorování a vykazování emisí dle nových monitorovacích plánů, tak ve způsobu jejich ověřování daných harmonizací v této oblasti, tak především ve způsobu obchodování s povolenkami. Nejvýznamnější změna se týká postupného přechodu od bezplatného přidělování povolenek k jejich dražení v aukcích, přechodu od limitů stanovených na úrovni členských států k jednotnému celoevropskému limitu pro jednotlivá odvětví, zařazení dalších skleníkových plynů a několika dalších odvětví, jako je například výroba primárního hliníku, do systému EU ETS.

„Emise skleníkových plynů budou muset poprvé za rok 2013 vykazovat také dodavatelé motorových benzínů nebo motorové nafty. Tato povinnost souvisí s právní úpravou vyplývající ze zákona o ochraně ovzduší a nemá tedy souvislost se systémem EU ETS. Rovněž v tomto případě však musí být Zprávy o emisích z dodaných pohonných hmot ověřeny autorizovanou osobou.“ uvedla Soňa Hykyšová, manažerka oblasti životní prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která je autorizovanou osobou oprávněnou k ověřování emisí skleníkových plynů a současně autorizovanou osobou k ověřování emisí skleníkových plynů u dodavatelů pohonných hmot. „Pravidla pro nové obchodovací období přinášejí řadu změn a kladou vyšší nároky na provozovatele, proto jsme do programu vzdělávací a osvětové činnosti TÜV SÜD Czech zařadili také seminář pro odbornou veřejnost, zaměřený na novinky v oblasti monitorování a vykazování emisí skleníkových plynů a nové povinnosti pro dodavatele pohonných hmot“ doplňuje Hykyšová. Provozovatelé musí změny v pravidlech vykazování i ověřování zohlednit již při činnostech a sběru dat v letošním roce, aby výkaz za rok 2013 již měli zpracován dle nových pravidel.

i TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 17 000 pracovníky poskytujeme služby na 800 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky, systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na globálním trhu.