Certifikace budov jako příležitost pro dodavatele stavebních materiálů a výrobků

tuv

Zkušenosti výrobce systémových přestavitelných příček a dělicích stěn s ověřováním shody s požadavky standardu LEED® na materiály a zdroje.
Certifikační standardy udržitelnosti budov kladou velké nároky na energetickou náročnost, spotřebu vody, údržbu, výběr lokality a také na vlastnosti materiálů použitých při stavbě a při vybavování interiéru budovy. Výběrem vhodných materiálů a výrobků je možné docílit snížení spotřeby přírodních zdrojů a zlepšení kvality vnitřního ovzduší. Pro dodavatele takových výrobků a materiálů to v mnoha případech znamená nutnost splnit vyšší požadavky, které jdou nad rámec legislativy.

Certifikačních systémů zabývajících se environmentálním hodnocením budov existují desítky. Mezi nejznámější patří především americký LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), britský BREEAM (Building Research Establishment Environmental Assessment Method) a německý DGNB (Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen). Budovy se hodnotí už během fáze plánování a v průběhu výstavby. Nejprestižnějším, nejpropracovanějším, a tudíž i z hlediska certifikace nejnáročnějším, systémem je standard LEED, vyvinutý Americkou radou pro šetrné budovy (USGBC). Zabývá se hodnocením jednotlivých domů i celých čtvrtí, které jsou navrhované, vybudované a provozované s cílem minimalizace nežádoucího vlivu na životní prostředí a lidské zdraví. Do certifikace dle standardu LEED je zapojeno v současné době cca 36 tisíc projektů z více než 100 zemí včetně ČR. Trend nárůstu počtu certifikovaných projektů v posledních několika letech je rapidní.

V rámci certifikace se hodnotí sedm oblastí: udržitelnost lokality, efektivnost hospodaření s vodou, energie a atmosféra, materiály a zdroje, kvalita vnitřního prostředí, inovativní řešení a regionální priority. Dodavatelé materiálů a výrobků mohou přispět k lepšímu environmentálnímu hodnocení budovy v oblasti materiály a zdroje, kvalita vnitřního prostředí a dílčím způsobem také za inovativní řešení. Konkrétně se hodnotí následující aspekty:

• Podíl recyklovaného materiálu
Pro splnění tohoto parametru je nutné poskytnout doklad o obsahu tzv. předspotřebního a pospotřebního recyklovaného materiálu dle normy ISO 14021. Právě v této oblasti dochází k nejčastějším chybám. Výrobci často mylně započítávají do obsahu recyklovaného materiálu také materiál znovuzískaný ve stejném procesu, ve kterém vznikl, např. při přepracování, tavení skla, přebroušení apod.
• Využití regionálních materiálů
Dokládá se místo získávání surovin pro výrobu a místo zpracování na finální výrobek. Dle standardu LEED se za „regionální“ materiály považují takové, které byly dovezeny ze vzdálenosti do 500 mil, tedy cca 800 km, což dává smysl v měřítku USA, nikoli však EU. Tento parametr je tak určitou „vadou“ na kráse standardu LEED.
• Využití rychle obnovitelných zdrojů
V případě využití materiálů přírodního původu s periodou získávání suroviny kratší než 10 let je možné získat další body navíc. Jedná se například o použití bambusu, bavlny, slámy, vlny apod.
• Obsah těkavých organických látek (VOC – Volatile Organic Compounds)
Tento parametr se dokladuje u lepidel, tmelů, těsnicích hmot, nátěrů, maleb, stěrkových podlah apod., ale také u materiálů na bázi aglomerovaného dřeva, které nesmí obsahovat přidaný močovinový formaldehyd. Maximální limity těchto látek jsou dány americkými normami SCAQMD (South Coast Air Quality Management District). Právě s prokazováním shody s tímto požadavkem standardu LEED bývá největší problém. V mnoha případech nestačí doložit údaje v bezpečnostních listech, ale je nutné doložit protokoly o testování dle příslušných norem. Navíc je důležité zařazení výrobku do správné kategorie.
• Původ materiálu
Prokazuje se u dřeva certifikátem FSC (Forest Stewardship Council), deklarujícím, že bylo dřevo získáno z šetrně obhospodařovaných lesů. Jiný certifikát v případě výrobků ze dřeva standard LEED neuznává.

„Ačkoli se certifikace dle standardu LEED vztahuje pouze na budovy, nikoli na výrobky a materiály použité při jejich stavbě, dodavatelé musí shodu s plněním výše uvedených kritérií prokazovat doložením např. technických listů, bezpečnostních listů, prohlášením výrobce, protokolů o testování nebo přímo certifikátem výrobku, což se týká například podlahovin a nábytku, nebo vlastním environmentálním tvrzením podloženým potřebnou dokumentací.“ uvádí Soňa Hykyšová zodpovídající za oblast environmentálních certifikací v TÜV SÜD Czech.

V případě výrobků, na jejichž výrobě se podílí více dodavatelů, a které jsou vyrobeny z kombinace různých materiálů, bývá deklarování environmentálního přínosu o to složitější, což může potvrdit i společnost LIKO-S, výrobce interiérových příček, akustických podhledů, hal a tepelné izolace, která se rozhodla nabízet jednu z řad interiérových příček LIKOform v modifikaci splňující požadavky standardu LEED na materiály a zdroje. K ověření plnění těchto kritérií využila společnosti TÜV SÜD Czech a jejích specialistů na životní prostředí.

Zkušenosti z ověřování požadavků standardu LEED
„První příležitost, kdy jsme se blíže setkali s certifikací LEED, byla na jedné zakázce v Praze. Tehdy jsme nevyhověli ve výběrovém řízení právě proto, že jsme neměli zpracované vlastní environmentální tvrzení, které stavba vyžadovala. Certifikace dle ISO 14001 nám nestačila. To bylo pro nás impulsem se na toto téma více zaměřit. Jelikož upřednostňujeme kvalitu, což naši zákazníci oceňují, vybrali jsme systém LEED, vypracovali jsme vlastní environmentální tvrzení, které jsme navíc nechali ověřit nezávislou třetí stranou, společností TÜV SÜD Czech“ uvádí důvody vedoucí ke zpracování vlastního environmentálního tvrzení Frederick Kacetl z Divize Export společnosti LIKO-S.

Po definování relevantních požadavků přistoupila společnost k výběru dodavatelů splňujících vybraná kritéria. Jelikož někteří z nich nejsou přímo výrobci produktů, bylo v několika případech poměrně obtížné požadované informace získat. Jednalo se zejména o doplnění informací o místu získávání surovin nebo obsahu tzv. předspotřebního a pospotřebního recyklovaného materiálu. Na druhou stranu se mezi dodavateli objevili i tací, kteří poskytli vlastní environmentální tvrzení obsahující deklaraci shody s konkrétními požadavky standardu LEED na materiály. Výstupem hodnocení je environmentální tvrzení deklarující potenciální environmentální přínos interiérových příček za využití recyklovaných, regionálních a nízkoemisních materiálů. Díky variabilitě příček a využití skla je navíc možné instalací příček přispět částečně k získání kreditu za „Denní osvětlení a výhledy“ a „Inovativní design“. Skutečný příspěvek je nutné prokázat kalkulací spotřeby a ceny materiálu při použití v rámci konkrétní budovy ucházející se o certifikaci dle LEED standardu.

„Vzhledem k tomu, že se pohybujeme na projektech v zahraničí, od Londýna přes Abu Dhabí a máme smělé plány i v Indii, chceme být přípraveni nabídnout našim zákazníkům to nejlepší i v této oblasti. Proto jsme naše příčky LIKOform GREEN zařadili do produktové řady. Rovněž i naše firemní politika je v environmentální oblasti velmi zaměřena na úspory energií a ekologii jako takovou. Naše firemmní motto zní – BUDUJEME HAPPY AND GREEN COMPANY.“ dodal Frederick Kacetl.

Vlastní environmentální tvrzení
Vlastní environmentální tvrzení se jeví jako nejvhodnější podklad, kterým je možné prokázat nejen požadavky standardu LEED, ale obecně jakékoli environmentální vlastnosti. Při jeho zpracování je nutné postupovat v souladu s normou ISO 14021 a neopomenout při hledání pozitivních vlastností naopak na ty negativní, byť by byly „skryté“. Ověření environmentálních vlastností a výsledného tvrzení nezávislou třetí stranou je možností, jak se vyvarovat tzv. greenwashingu“ (tj. jednání, při kterém jsou spotřebitelé uváděni v omyl, co se týče environmentálních postupů firmy nebo environmentálních přínosů určitého výrobku nebo služby) a nabídnout svým klientům garanci deklarované kvality.

Přehled našich služeb
Společnost TÜV SÜD nabízí expertní služby při certifikaci dle standardu LEED, BREEAM a DGNB s využitím akreditovaných profesionálů a dále certifikaci udržitelnosti budov dle vlastního mezinárodního standardu SCoRE (Sustainability Certification of Real Estate, Certifikace udržitelnosti nemovitostí). V roce 2012 byla první budovou hodnocenou dle tohoto standardu budova vědeckotechnického parku VTP Roztoky společnosti Trigema.
Kromě toho nabízí TÜV SÜD také certifikaci konkrétních environmentálních vlastností, jako je obsah recyklovaného materiálu, využití regionálních materiálů, biologická rozložitelnost, obsah těkavých organických látek a řadu dalších, případně ověření shody vlastního environmentálního tvrzení dle normy ISO 14021, zpracování podkladů a zajištění testování pro získání značky „Ekologicky šetrný výrobek“ nebo „The EU Ecolabel“ a certifikaci dle FSC standardu.

Ing. Soňa Hykyšová