Česko podalo druhou a třetí žádost o výplatu z Národního plánu obnovy. Může získat přes 800 milionů EUR

Národní plán obnovy

Česká republika podala Evropské komisi druhou a třetí žádost o výplatu finančních prostředků z Národnímu plánu obnovy (NPO). V případě splnění 28 dílčích milníků a cílů obdrží Česko dalších 803 071 205 EUR ve formě grantů z celkové částky 8,4 miliardy EUR. Komise má nyní dvouměsíční lhůtu na posouzení této žádosti.

národní plán obnovy

„Těší mě, že Česká republika pokračuje v úspěšném plnění Národního plánu obnovy, který se nám v letošním roce podařilo aktualizovat tak, aby odpovídal realitě a reflektoval současné potřeby,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Věřím, že se nám nastavený směr podaří udržet a naplnit i další výzvy a úkoly, které nás ještě do konce roku 2026 čekají.“

Řadu milníků a cílů splnila Česká republika v oblasti digitalizace veřejné správy, kde došlo například ke zřízení univerzálního kontaktního místa. To umožňuje klientům komunikovat s veřejnou správou na jednom místě prostřednictvím projektu Czech POINT 2.0. Podařilo se dokončit projekty v oblasti udržitelné dopravy, zejména pokud jde o modernizaci železničních tratí, vybudování železničních přejezdů se zvýšenou úrovní bezpečnosti nebo o budování cyklostezek, chodníků a bezbariérových tras. Úspěšně Česko také realizovalo opatření v oblasti ochrany přírody a adaptace na změnu klimatu, včetně dokončení řady projektů na vybudování odolné protipovodňové ochrany či projektů na zadržování vody v lesích. Zároveň Česká republika do aktualizace NPO zahrnula podporu projektů výzkumu a vývoje. Jde například o spolupráci malých a středních podniků s veřejnou výzkumnou organizací v rámci Národních center kompetence.

Po podaní žádosti o platbu následuje hodnocení ze strany Evropské komise, které trvá zpravidla dva měsíce. Evropská komise zároveň postoupí žádost Hospodářskému a finančnímu výboru a při hodnocení zohlední také jeho stanovisko. Pokud bude posouzení kladné, povolí vyplacení finančního příspěvku.

NPO vznikl v reakci na krizi způsobenou pandemií covid-19 a na její ekonomické dopady. Tvoří ho reformy a investice, které mají potenciál nasměřovat Česko k zelené a digitální budoucnosti. Primárním cílem českého plánu obnovy je zvýšení ekonomické prosperity a zkvalitnění života. Pokud bude Česká republika i nadále svůj plán plnit, může čerpat dotace v celkové výši 8,4 miliardy EUR, které jsou rozdělené celkem do devíti plateb.

ADK

Reklama

Český plán má sedm pilířů: digitální transformaci, ekologickou transformaci a fyzickou infrastrukturu, vzdělávání a trh práce, výzkum, vývoj a inovace, veřejnou správu, zdravotnictví a REPowerEU. Reformy a investice se budou v rámci plánu provádět po celou dobu fungování Nástroje pro oživení a odolnost, tedy do roku 2026. Nástroj pro oživení a odolnost představuje jádro celého nástroje NextGenerationEU, který poskytne více než 800 miliard EUR na podporu investic a reforem v celé Evropské unii.

Více informací o aktuálním dění, vypsaných výzvách či stavu plnění NPO najdete na webu www.planobnovycr.cz.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo