Novelizace zákona o odpadech přinese zásadní změny

Zásadní změny v systému nakládání s odpady v obcích a městech by měla přinést nová novela zákona o odpadech. Půjde zejména o oblast financování odpadového hospodářství. V současnosti se rozvíjejí integrované systémy nakládání s odpady v ČR, v novém zákonu má být zakotveno, že třídění odpadu začne už od domácností. Občané vyčlení zvlášť papír, sklo, plast, kartony a navíc i bioodpad. Podle odborníků se nejedná o jednoduchou záležitost. O této ožehavé problematice se bude hovořit na Kulatém stolu na Ekologických veletrzích v Brně, které se uskuteční od 20. do 22. května 2008. Akce, která se bude konat v areálu výsta-viště ve čtvrtek 22. května, se zúčastní zástupci Ministerstva životního prostředí: náměstek mi-nistra Karel Bláha a ředitelka odboru odpadů Zdeňka Bubeníková, veřejné správy: Vilém Žák, náměstek hejtmana Středočeského kraje, Dalibor Madej, náměstek primátora města Ostravy, Marek Sýkora za Svaz měst a obcí, za podnikatelskou sféru: Petr Měchura, výkonný ředitel České asociace odpadového hospodářství a Martina Vrbová, ředitelka oddělení využití odpadů EKO-KOM a za zákonodárce poslanec Libor Ambrozek. „V současnosti je totiž odpadové hos-podářství velký business, firmy, které se této problematice věnují, vynakládají na nakládání s odpady, tedy jejich využití a zneškodnění miliardové částky, které musí platit původci odpadů. Nový zákon navrhuje například zvýšení poplatků za ukládání odpadu na skládky a zavádí i po-platky za spalování komunálního odpadu. Na to musí být připraveni jak občané, tak i firmy,“ řekl prof. RNDr. Jiří Hřebíček, CSc., předseda výstavního výboru Ekologických veletrhů Brno.

Velké skládky jsou už odplyněny
Kulatého stolu se zúčastní vedle zástupců zákonodárného sboru, ministerstva životního prostře-dí, měst a obcí i podnikatelské firmy, které se zabývají odpadovým hospodářstvím. „Hrozí ne-bezpečí, že nebudeme plnit požadavky Evropské komise, která požaduje snižování odpadů ukládaných na skládkách. Vznikají tam totiž biodegradabilní procesy a skládkové plyny, které znečišťují ovzduší. Většina velkých skládek je však již odplyněna a skládkový plyn se používá na výrobu elektrické energie. ČR se však zavázala, že sníží především biologický odpad uklá-daný na skládky, tedy zdroj největšího množství skládkového plynu,“ upřesnil profesor Hřebí-ček. Republiku v tomto směru čeká především vytvoření systému pro sběr tohoto odpadu ve městech a obcích.

Poplatky a třídění odpadů
Podle něho současný systém poplatků za odpad občany, podle počtu osob v domácnosti není ekonomický. Občané totiž nejsou ekonomicky motivováni odpad třídit. Velkým problémem je také ukládání odpadů ze hřbitovů, z restaurací, jídelen a hotelů. Tento biologický odpad, který tvoří i zbytky jídel z domácností, by měl být ošetřen, aby nevznikaly choroboplodné zárodky. V některých obcích v ČR se už začínají sbírat biologické odpady od občanů do samostatných vaků či nádob (např. Strážnice, apod.). Vyřešeno to mají už v sousedním Rakousku, kde má například každý rodinný domek vyčleněný kontejner na biologický odpad, který se pravidelně vyváží jednou za čtrnáct dní v zimě a jednou za týden v létě.

V odpadovém hospodářství se v následujícím období zvýší sankce za nedodržení pravidel. Pů-jde až o statisícové částky. Novela zákona je nyní podrobena připomínkovému řízení, než bude předložena do parlamentu. „Zatím bohužel je nepostačující kontrola nakládání s odpady ze stra-ny magistrátů a obecních úřadů, dokonce se situací důsledně nezabývá ani Česká inspekce ži-votního prostředí. Faktem je, že nastává období, kdy sankce za nesprávné hospodaření s odpady v důsledku přijetí nového zákona dosáhnou vysokých částek,“ poznamenal profesor Hřebíček.

Větší firmy umí už hospodařit s odpadem
Podle něho však velké firmy, které mají zaveden systém environmentálního managementu, sni-žují množství odpadu a umí s ním dobře nakládat. Horší je situace u živnostníků a menších fi-rem i občanů, kde někteří živnostníci dávají svůj odpad z podnikaní do komunálního odpadu. Problém zůstává s odpadem z demoličních staveb, který často obsahuje nebezpečné složky – často se nevyváží na placené skládky, ale používá se jej na povrchové úpravy v krajině. V ČR není komplexně vyřešen dosud systém sběru a recyklace PET lahví, i když v poslední době se dosáhlo významného pokroku díky aktivitám EKO-KOMu. I tohoto tématu se dotkne kulatý stůl a doprovodný program na Ekologických veletrzích, který se zaměří na Operační program Životního prostředí – osa 4.

Sjednocení evidence odpadů v EU
Nyní už byla přijata legislativa jak zamezit nelegálnímu dovozu odpadů do ČR ze zahraničí. „Není k nám možné dovážet odpad na zneškodnění, ale pouze k využití (recyklaci). Může však nastat problém s kontrolou nelegálního dovozu, kdy vstoupila v platnost Schengenská dohoda a celní kontroly osobních vozidel na hranicích prakticky neexistují,“ poznamenal profesor Hřebí-ček. V rámci EU se sjednocuje vedení evidence znečišťujících látek, v ČR jsou v rámci zákona o integrovaném registru znečištění. MŽP rovněž evidovány a vytváří se jednotný systém evi-dence v oblasti životního prostředí (centrální ohlašovna), který se dotkne i oblasti odpadového hospodářství, kde firmy budou muset dodávat informace o hospodaření s odpady elektronicky do centrální ohlašovny, dosud to bylo pouze v papírové podobě. Tento systém evidence by měl v ČR naplno začít fungovat v roce 2010. Budou na něj napojeny kraje, jako územní celky, které mají řídí oblast odpadového hospodářství v rámci naplňování svých schválených plánů odpado-vého hospodářství. Centrálním místem na sběr dat v evidence životního prostředí v ČR je Česká agentura životního prostředí (CENIA), jako součást celoevropské sítě EIONET řízené Evrop-skou agenturou životního prostředí.

MŽP dokončuje novely zákona o odpadech a obalech
Podle MŽP by text novely zákona o odpadech měl být hotov pro vládu do konce června. Nová norma, která kromě jiného obsahuje i požadavek na třídění biologického odpadu vhodného ke kompostování, by měla platit od začátku příštího roku. Ministerstvo životního prostředí zároveň dolaďuje novelu zákona o obalech, která počítá s povinným zálohováním PET lahví a nápojo-vých plechovek. Novelu, jež už před časem vyvolala ostré reakce ze strany obchodníků, by měl ministr Bursík představit veřejnosti na přelomu června a července, tedy v době dovolených. Zatím není úplně jasné, zda se zálohy budou vztahovat na PET lahve od objemu jednoho litru, nebo ještě menší. U nápojových plechovek by se měly zálohy vztahovat i na půllitrové a třetin-kové obaly. Proti zavedení záloh u PET lahví a plechovek a jejich povinnému zpětnému odběru protestují především obchodníci. Ti varují, že malým firmám použité obaly zahltí sklady.

David Pokorný
manažer PR a reklamy Ekologické veletrhy Brno