Prověřování zahraničních investic ochrání Českou republiku před rizikovými investory a posílí odolnost její ekonomiky

byznys

Zákon o prověřování přímých zahraničních investic č. 34/2021 Sb. nabude účinnosti 1. května 2021. Stát s tímto datem dostává do rukou nástroj, který je v současném bezpečnostním prostředí nutný pro obranu českých firem před rizikovými investory, kteří mohou kapitálovým vstupem usilovat o naplňování strategických cílů cizích států, jež jsou v rozporu s bezpečnostními zájmy České republiky a jejích občanů.

Nový mechanismus prověřování zahraničních investic umožní důsledné a objektivní posouzení každé investice, která by mohla negativně ovlivnit bezpečnost českých občanů a českých firem, a zajistí, že v České republice budou investovat pouze investoři, kteří žádné bezpečnostní riziko nepředstavují.

Česká republika je dlouhodobě zemí, kde je výhodné a bezpečné investovat. Prověřovací mechanismus je proto koncipován tak, aby byl předvídatelný, a aby zbytečnou administrativou neodrazoval bezproblémové investory. Zároveň však přispěje k budování investičního prostředí, které je i nadále bezpečné pro všechny zúčastněné strany.

„Česká republika bude zahraniční investory vždy vítat a je naším závazkem pro ně zajistit prostředí, které bude předvídatelné a bezpečné. Proto musíme být na pozoru před těmi, kdo chtějí našeho otevřeného prostředí zneužít. Jsem skutečně ráda, že se Česká republika aktivně zhostila své povinnosti čelit hrozbám, které představují právě rizikoví investoři, a to i v souladu s nově schválenou Národní strategií pro čelení hybridním hrozbám,“ říká náměstkyně ministra průmyslu a obchodu pro EU a zahraniční obchod Martina Tauberová.

Prověřovací mechanismus zajišťuje ochranu českým firmám, které mohou profitovat z garance nerizikové vlastnické struktury, i zahraničním investorům, kteří budou vědět, že investují ve státě, který k otázkám investiční bezpečnosti přistupuje proaktivně. Rychlost a spolehlivost samotného řízení pak zajišťuje systém, který je založen na transparentnosti a rovném přístupu vůči všem investorům.

Pro posílení investiční jistoty je pak v rámci zákona zřízena možnost konzultace. Ve zkrácené lhůtě 45 dní se tak zahraniční investor dozví, zda jeho transakce může být předmětem prověření, či nikoliv.

Přijetím zákona se Česká republika zařadila mezi členské státy EU a NATO, které aktivně budují investiční prostředí vhodné pro 21. století, odolné vůči aktuálním hrozbám. Zároveň se Česko přihlásilo k závazku ochrany strategických sektorů a technologií a jejich bezpečného rozvoje.

Zdroj zprávy: Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR
MPO logo