Rada vlády projednala rámec nového zákona o podpoře vědy a výzkumu

RVVi

V pátek 20. května 2022 se ve Strakově akademii konalo pravidelné zasedání Rady pro výzkum, vývoj a inovace (RVVI), jíž předsedá ministryně pro vědu, výzkum a inovace Helena Langšádlová. K hlavním bodům jednání patřily rámec nového zákona o podpoře VaVaI, Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2023, nebo Návrh na jmenování členů a předsedy Komise pro hodnocení.

Členům RVVI byl předložen do rozpravy rámcový návrh nového zákona o výzkumu, vývoji, inovacích a transferu znalostí a technologií. Příprava zákona bude probíhat v konzultacích s jednotlivými aktéry systému s plánem ukončit legislativní proces do roku 2024.

„Důvodem úpravy je v prvé řadě vytvoření legislativních podmínek pro transfer, tedy podpora vzniku inovačního prostředí pro zakládání spin-offů, start-upů a spolupráce s byznysem. Dále usilujeme o doplnění nových oblastí, jakými jsou lidské zdroje nebo etika ve vědě, či ochrana bezpečnostních zájmů státu při výzkumu. V reakci na trendy evropského výzkumného prostoru se úprava týká podpory kariéry zejména začínajících vědeckých pracovníků či otevřených dat. Dalšími klíčovými tématy jsou ochrana duševního vlastnictví, vyšší provázanost základního a aplikovaného výzkumu, flexibilita systému účelové i institucionální podpory a obecně snížení byrokratické zátěže,“ sdělila předsedkyně RVVI k zahájení diskuse nad přípravou nového zákona.

RVVI schválila finální materiál Návrh výdajů státního rozpočtu ČR na výzkum a vývoj na rok 2023 s výhledem na léta 2024 a 2025, včetně vypořádání připomínek. Schválený návrh RVVI bude nyní předložen na jednání vlády. Celkové objemy výdajů jsou navrženy takto:

• na r. 2023 celkem 39,32 mld. Kč,

• na r. 2024 celkem 43,66 mld. Kč,

• na r. 2025 celkem 45,22 mld. Kč.

S ohledem na situaci státního rozpočtu i aktuální události ponechává návrh roku 2023 výdaje na vědu ve výši vládou schváleného střednědobého výhledu.

Z výsledku tajné volby navrhla RVVI své předsedkyni jmenovat prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D., do funkce předsedy Komise pro hodnocení výzkumných organizací a ukončených programů (KHV), a také členy KHV na druhé funkční období: prof. RNDr. Ing. Františka Kocourka, CSc., doc. RNDr. Stanislava Kozubka, DrSc., prof. RNDr. Tomáše Polívku, Ph.D. a prof. MUDr. Pavla Ševčíka, CSc.

Na pozici předsedy KHV rezignoval na vlastní žádost v květnu prof. Štěpán Jurajda, který zůstane řádným členem Komise. KHV je klíčovým odborným orgánem Rady pro realizaci Metodiky hodnocení 2017+ na celonárodní úrovni.

Ke dni 10. října 2022 končí funkční období většině členů výzkumné rady Technologické agentury ČR (TA ČR). RVVI v této souvislosti schválila text Výzvy k podávání návrhů kandidátů na 9 členek či členů výzkumné rady TA ČR, který bude zveřejněn na webu www.vyzkum.cz s termínem zasílání přihlášek do 31. července 2022.

Závěrem RVVI schválila uskutečnění dvou odborných setkání, Kulatého stolu k transferu znalostí a technologií a konference Výzkum, vývoj a inovace pro řešení klimatické změny v ČR. Akce pořádá ministryně Helena Langšádlová ve spolupráci s Akademií věd ČR a Ministerstvem životního prostředí v prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze ve dnech 9. června a 23. června 2022

Zdroj zprávy: Vláda ČR
úřad vlády čr