Sdělení AutoSAPu k aktuálnímu vývoji při schvalování nařízení CO2 pro osobní vozidla a požadavku Německa

autosap škoda tz

Sdělení uvádí popis aktuální situace, právní stav, možné scénáře „co dál“ a pozici českého autoprůmyslu. Požadavek Německa se týká uhlíkově neutrálních paliv.

autosap škoda tz

Ilustrativní obrázek. | Foto: ŠKODA AUTO

Popis situace
 • právně se jedná o návrh nařízení o cílech CO2 pro osobní vozidla (tzv. konec prodeje vozidel s motory spalujícími benzin/diesel v roce 2035);
 • platnost textu měla být již jen formálně potvrzena v Radě dne 7. 3. (Evropský parlament již dohodnutý text schválil 14. 2.), ale v tuto chvíli je potvrzení souhlasu Rady odloženo na neurčito;
 • k odložení schválení došlo na základě požadavku Německa na dodatečné záruky, které budou umožňovat prodej osobních vozidel poháněných uhlíkově neutrálními palivy[1] i po termínu zákazu prodejů vozidel na benzin/diesel v roce 2035;
 • k uvedenému požadavku se v tuto chvíli neformálně přidávají i další státy EU, včetně ČR.
Právní stav a možné scénáře „co dál“?
 • situace, kdy hrozí formální nepotvrzení návrhu, který byl v trialozích již všemi dotčenými orgány potvrzen, je z pohledu legislativních postupů EU mimořádná;
 • odložení návrhu v Radě nicméně neznamená, že by od návrhu bylo odstoupeno;
 • pro další posun je však nezbytné, aby:
  1. Německo a Komise našly dohodu o závazných zárukách mimo rámec změn v aktuálním právním textu (například s odkazem na v textu zakotvenou revizi v roce 2026), pak návrh může vstoupit v platnost v krátkém čase;
  2. se Rada (tzn. členské státy mezi sebou) a Komise shodly na novém znění návrhu (což nebude snadné a bude nepochybně trvat déle). To formálně znamená posun do tzv. „2. čtení“ a tedy potřebu nalezení shody i s Evropským parlamentem, který by musel nový text potvrdit.
Pozice českého autoprůmyslu
 • český autoprůmysl dlouhodobě podporuje technologicky neutrální přístup ke snižování emisí v silniční dopravě, tzn. škálu řešení pohonů plnící požadavky zákazníků;
 • finální Evropské řešení by proto nemělo tuto paletu omezovat pouze na jedno řešení, ale naopak využít všechny cesty, které povedou ke skutečnému snižování emisí CO2 v dopravě, což je důležité jak pro zachování dostupné a udržitelné mobility v Evropě, tak pro udržení konkurenceschopnosti evropského a českého autoprůmyslu v globální konkurenci;
 • to platí shodně jak pro aktuálně schvalované cíle CO2 pro osobní vozidla, tak i pro cíle pro nákladní vozidla a autobusy, jejichž projednávání se v současné době rozbíhá;
 • vzhledem k potřebě právní jistoty pro zajištění plánování, vývoje a výroby silně apelujeme na zástupce států a evropských institucí, aby technologicky neutrální finální dohody o cílech COpro vozidla bylo dosaženo co možná nejdříve;
 • současně důrazně varujeme před negativními dopady, které by případné odkládání či zpochybnění cílů snižování emisí COmohlo vnést do projednávání dalších předpisů, jako je návrh normy Euro 7/VII, který ve své současné podobě, nadále považujeme za kritickou hrozbu pro udržení výkonnosti odvětví, pracovních míst i pestré nabídky modelů vozidel, odpovídající požadavkům zákazníků.

[1] Uhlíkově neutrální paliva je širší pojem, který zahrnuje jak syntetická paliva, která se vyrábějí chemickou hydrogenací oxidu uhličitého, tak biopaliva, která se vyrábějí pomocí přirozených procesů spotřebovávajících CO2, jako je fotosyntéza.

Zdroj zprávy: Sdružení automobilového průmyslu ČR
AutoSAP