Tisková konference Svazu průmyslu a dopravy ČR

Včera, 15.9. 2008, zahájilo brněnské výstaviště 50. mezinárodní strojírenský veletrh. Ti, kteří zavítají do dočasné říše obráběcích strojů a tvářecích strojů, moderních výrobních technologií, automatických linek, robotů a podobně zajímavých zařízení, které toto odvětví přináší, se také mohou zúčastnit několika tiskových konferencí.V pavilonu A se uskutečnila tisková konference Svazu průmyslu a dopravy ČR (SP), které předcházel dvouhodinový Sněm zhruba 400 firem, které jsou jeho členy. Za kulatý stůl tak zasedl hlavní představitel vlády, premiér Mirek Topolánek, ministři Martin Říman a Petr Nečas, prezident SP ČR Jaroslav Míl a jiní.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Jmenovaní shrnuli hlavní body Sněmu a poté dali prostor dotazům několika novinářů.
Hodnotila se činnost vlády za uplynulé 2 roky, přijetí Eura a s ním související nastavení cen v eurozoně a mnoho dalších nezanedbatelných otázek týkajících se našeho státu.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Premiér s Mílem se shodli na tom, že je potřeba pokračovat v reformách a hlavně dotáhnout reformu veřejných financí, a to tak, aby zavedení Eura co nejméně bolestné pro širokou veřejnost. Řešila se nevyhovující evropská legislativa ve věci emisí skleníkových plynů, ale také nízká produktivita výrobního sektoru a nedostatek kvalifikované síly na trhu práce.

Směrnice EU a zvyšující se daňové zátěže z důvodů ochrany životního prostředí, které evropská legislativa promítá do problémů emisních skleníkových plynů, zakládá na značný problém s konkurence schopností nejen naší, ale i evropské produkce. Návrh na obchodování s CO2 ve svém důsledku povede ke zvýšení emisí z celosvětového hlediska. Pan Míl zdůraznil, že Svaz průmyslu není proti ochraně životního prostředí, ale je proti krokům, které povedou ke zhoršení stavu a nesmyslnému zdražování.

Premiér potvrdil, že evropské emise představují cca 3% celosvětové produkce CO2 a pokud nedojde k dohodě s Čínou a Indií, tak podobné ochranné kroky mohou mít pouze výrazně negativní důsledky pro naše ekonomiky, aniž by se jakkoli znatelně projevily na skutečném stavu ovzduší. Diskuze s politiky EU ovšem není v této věci jednoduchá, protože se jedná o medializované téma s vysokou “politickou citlivostí”.

Pro zvětšení si klikněte na obrázek

Další témata konference se týkala podpory technického školství, podpory technických médií jako mostu mezi výzkumem, odbornými školami a firemní sférou. Důležitým tématem Sněmu i tiskové konference byla urychlená příprava na oslabování konjunktury, které již některá odvětví průmyslu citelně zasahuje. Jako největší hrozby se jeví nepružný zákoník práce, který nedovoluje rychle, účinně a ekonomicky přijatelně reagovat na změny trhů a zvyšující se mzdy v ČR, které snižují konkurenceschopnost. Exportérům dělají problémy kurzové ztráty z důvodů rozkolísaného kurzu Koruny vůči Euru. Problémem, kterému se vláda zvlášť pozorně věnuje, je stav odborného školství, a to jak tzv. učňovských oborů, tak VŠ technických směrů.

Svaz průmyslu hodnotil kladně reformní kroky vlády, snahu o zjednodušení podnikání, postupné odbourávání byrokratické zátěže pro firmy, zavedení spravedlivějších investičních pobídek, na které dosáhnou i menší české firmy, snížení zneužívání nemocenských (o více než 11%!), snížení firemních daní z 24 na 21% (v roce 2009 na 20%!) a mnoho dalších kroků, které umožňují prosperitu země i šanci na méně bolestné vyrovnání celosvětových propadů ekonomik.

Premiér i Míl se vyjádřili k problému tzv. “montoven” a shodli se na tom, že řešením jsou technologicky vyspělá vývojová centra zahraničních i domácích firem na našem území a změna v systému investičních pobídek, která by podporovala právě takové aktivity na úkor dřívějších snah, přitáhnout jakékoli krátkodobé investory.