TÜV SÜD Czech je první společností autorizovanou pro certifikaci udržitelnosti

tuv

Praha, 14. června 2012. Pro firmy zapojené do výroby a obchodování s kapalnými biopalivy a produkty určenými k jejich výrobě, včetně biomasy, nastala počínaje 1. lednem 2012 povinnost prokazovat shodu s tzv. kritérii udržitelnosti. Ta jsou definována v nařízení vlády č. 446/2011 Sb. České společnosti měly doposud možnost využít pouze nabídky na certifikaci dle mezinárodního standardu ISCC. První a prozatím jedinou certifikační společností, která nabízí také cenově přijatelnější variantu certifikace dle české legislativy, je společnost TÜV SÜD Czech.

Do konce tohoto roku byly především společnosti exportující biopaliva či biomasu do Německa, ale i jejich dodavatelé nuceni získat mezinárodní certifikát ISCC. Od ledna 2012 se požadavky na zajištění shody s kritérii udržitelnosti přímo či nepřímo vztahují na všechny české výrobce a články zapojené do řetězce výroby kapalných biopaliv. Doposud se však české společnosti nemohly nechat certifikovat podle české legislativy, zákona o ochraně ovzduší, protože zde nebyla žádná certifikační společnost s patřičnou akreditací a autorizací. Prvním držitelem akreditace a autorizace č. CZ-01, uděleným MŽP po dohodě s MZe, je společnost TÜV SÜD Czech. Autorizace se kromě certifikace udržitelnosti biopaliv vztahuje také na ověřování emisí skleníkových plynů u dodavatelů pohonných hmot, což je další legislativní novinka, která však vstoupí v účinnost až opožděně.

„Naše společnost zareagovala na poptávku ze strany českých firem, které mají zájem splnit požadavky české legislativy, na druhou stranu je však pro ně certifikace podle standardu ISCC cenově i administrativně náročnější. Největší zájem o certifikaci je právě nyní, kdy se společnosti připravují na obchodování s novou sklizní, především řepky.“ uvedla Soňa Hykyšová, manažerka pro oblast životního prostředí společnosti TÜV SÜD Czech, která nabízí certifikaci dle standardu ISCC DE, ISCC EU, REDCert a od června také dle zákona o ochraně ovzduší.

Hlavním kritériem udržitelnosti biopaliv je požadavek na min. 35 % úspory emisí skleníkových plynů v celém životním cyklu biopaliva v porovnání s referenčním fosilním palivem. Od roku 2017 se požadovaná redukce emisí skleníkových plynů zvýší na 50 %. U nových zařízení budou požadavky na úspory ve výši 60 %. Dalšími neméně důležitými kritérii jsou požadavky na ochranu ploch s vysokou hodnotou biologické rozmanitosti, půd s vysokou zásobou uhlíku a rašelinišť. Důležitý je také způsob pěstování biomasy, který musí být v souladu s požadavky tzv. správné zemědělské praxe, což v praxi znamená, že biomasa musí v rámci EU pocházet od zemědělců, kteří jsou příjemci dotací, a tudíž tyto podmínky splňují.

Příklad označení, které TÜV SÜD Czech propůjčuje certifikovaným společnostem:

TÜV SÜD Czech je aktivním členem sdružení CZ BIOM – Českého sdružení pro biomasu a České technologické platformy pro biopaliva.

i TÜV SÜD je vedoucím mezinárodním koncernem v oblasti poskytování služeb ve strategických oblastech PRŮMYSL, MOBILITA a CERTIFIKACE. S více než 17 000 pracovníky poskytujeme služby na 600 místech celého světa. Mezioborové týmy specialistů TÜV SÜD zajišťují optimalizaci techniky, systémů a know-how. Jako procesní partneři posilují konkurenceschopnost našich zákazníků na globálním trhu.