Workshop „Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru“

tuv

Workshop je určen pro manažery zodpovídající za oblast firemní odpovědnosti (CSR), manažery EMS, akademické pracovníky, tvůrce nástrojů a politik v oblasti životního prostředí a další zájemce o trendy v oblasti šetrného využívání vodních zdrojů. Kromě praktického seznámení s konceptem vodní stopy vycházejícího z normy ISO 14046 a pilotními studiemi vodní stopy řešené kolektivem VÚV T.G.M. a TÜV SÜD Czech s.r.o., budou prezentovány příklady dobré praxe v oblasti hospodaření s vodou společností, které jsou leadery ve svém oboru.

Termín a místo konání:
3. listopadu 2016, Barceló Praha, Na Strži 1660/32, 140 00 Praha
Cena:
zdarma
Pořadatel:
TÜV SÜD Czech s.r.o.
Informace a přihlášky:
Ivana Kroupová, e-mail: ivana.kroupova@tuv-sud.cz, mobil: 724 743 419

Pro přihlášení prosím uveďte:
Jméno a příjmení účastníka
Název společnosti / fyzické osoby
Adresa sídla dle OR / adresa fyzické osoby

Telefon
E-mail

Přihlášky zasílejte do 26.10.2016

Program:
08:30 – 09:00 Prezence
09:00-09:30 ÚVODNÍ ZAHÁJENÍ
Ing. Oleg Spružina, TÜV SÜD Czech s.r.o.
RNDr. Mark Rieder, VÚV T.G.M., v.v.i., „Voda – základ života“
09:30-10:15 PŘEDSTAVENÍ KONCEPTU VODNÍ STOPY, NORMA ISO 14046
Ing. Libor Ansorge, VÚV T.G.M., v.v.i.
10:15-10:30 Coffee break
10:30-11:00 VODNÍ STOPA, JEJÍ PRAKTICKÉ VYUŽITÍ VE FIREMNÍM SEKTORU A ROLE NEZÁVISLÉHO OVĚŘENÍ
Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech s.r.o.
11:00-11:30 UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S VODOU VE FIREMNÍM SEKTORU – PŘÍKLADY Z PRAXE VODNÍ STOPA/WATER FOOTPRINT JAKO NÁSTROJ ENVIRONMENTÁLNÍ POLITIKY VE VODNÍM HOSPODÁŘSTVÍ, Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
11:30-12:15 Oběd
12:15 – 14:00 UDRŽITELNÉ NAKLÁDÁNÍ S VODOU VE FIREMNÍM SEKTORU – PŘÍKLADY Z PRAXE
PŘÍSTUPY K TÉMATU VODA VE SPOLEČNOSTI SKANSKA – ROLE GENERÁLNÍHO
DODAVATELE A DEVELOPERA, Ing. Veronika Černá, Skanska a.s.
INTERNÍ POLITIKA VODNÍHO HOSPODÁŘSTVÍ A JEJÍ DOPADY NEJEN NA FIRMU,
Ing. Tomáš Hubálek, CEMEX Czech Republic, s.r.o.
LIKO NOE – OÁZA PRŮMYSLOVÉ PUSTINY, Ing. Marián Streda, LIKO-S, a.s.
14:00 – 14:30 ZÁVĚREČNÁ DISKUSE

Odborný garant:
Ing. Soňa Hykyšová
Business Area Manager Environmental Technologies TÜV SÜD Czech s.r.o.
Mobil: +420 602 389 354
E-mail: sona.hykysova@tuv-sud.cz

Ing. Libor Ansorge
Oddělení ochrany vodních ekosystémů
VÚV TGM, v.v.i.
+420 220 197 385
+420 606 606 289
libor_ansorge@vuv.cz

TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.
Tento workshop je jedním z dílčích výstupů projektu podpořené Ministerstvem zemědělství v rámci programu Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 „KUS“.

TUV voda

Akce se koná pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky

TÜV SÜD Czech s.r.o. Novodvorská 994/138 142 21 Praha 4
Česká republika

Jednatelé: Oleg Spružina Tomáš Vít
Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 38432 IČ: 63987121
DIČ: CZ63987121
Tel.: +420 239 046 800
Fax: +420 239 046 805
info@tuv-sud.cz
www.tuv-sud.cz
UniCredit Bank Czech Republic a.s. č. ú. 1168829001/2700 CZK
IBAN: CZ0227000000001168829001 č. ú. 1168829028/2700 EUR
IBAN CZ4927000000001168829028 SWIFT: BACXCZPP

Workshop „Vodní stopa jako nástroj udržitelného nakládání s vodou ve firemním sektoru“

Příspěvky

Ing. Libor Ansorge, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Představení konceptu vodní stopy, norma ISO 14046
Vodní stopa je nástrojem z rodiny hodnocení životního cyklu zaměřeným na dopady spojené s užíváním vody. V příspěvku bude představen koncept vodní stopy ve smyslu existující normy ISO 14046, historie konceptu a současná úroveň poznání, která je s tímto konceptem spojena.

Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech, s.r.o.
Vodní stopa, její praktické využití ve firemním sektoru a role nezávislého ověření
Pokud dokážeme něco změřit, máme větší možnost identifikovat konkrétní potenciál k úsporám. Stejně tak je tomu u vodní stopy, na základě které můžeme navrhnout opatření ke snížení spotřeby a znečištění vody, ať už jde o opětovné využívání vody, srážkových vod nebo instalaci moderních čistírenských technologií a podobně. Vodní stopa přináší možnost srovnání vlastní stopy výrobku s ostatními výrobci, možnost sledovat ji v čase a postupně ji snižovat nebo nám může poukázat na slabá místa v dodavatelském řetězci, která výslednou vodní stopu výrobku nebo služby zvyšují. Je současně společně s uhlíkovou nebo ekologickou stopou, jedním z nástrojů, který lze začlenit do konceptu společenské odpovědnosti firem. Přednáška je zaměřena na praktická úskalí spojená s „měřením“ vodní stopy, na možnosti jejího začlenění do konceptu CSR a roli jejího nezávislého ověření.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., obchodní ředitel, VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Vodní stopa/Water footprint jako nástroj environmentální politiky ve vodním hospodářství
Přednáška se soustředí na praktické důvody pro zavádění hodnocení environmentálního dopadu, postupné kroky v celosvětovém působní skupiny VEOLIA od hodnocení Uhlíkové stopy přes hodnocení a optimalizaci Vodní stopy až k aplikaci metodiky LCA vč. ukázky výstupů z hodnocení a konkrétních opatření.

Ing. Veronika Černá, Vedoucí týmu Green business, SKANSKA a.s.
Přístupy k tématu voda ve společnosti Skansaka – role generálního dodavatele a developera
V příspěvku budou kromě interního nástroje Skanska Color PaletteTM, s jehož pomocí měříme požadavky na „zelený projekt“ – v oblastech energie, voda, materiály, a uhlík – s cílem snížit jeho dopad na životní prostředí v rámci celého životního cyklu, presentovány přístupy k efektivnímu nakládání s vodou v rámci realizace i návrhu projektů v „building“ a částečně „civil“ segmentu. Budou diskutovány konkrétní příklady z domova i zahraničí, realizované v rámci skupiny.

Tomáš Hubálek, Environmental Coordinator, CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Interní politika vodního hospodářství a její dopady nejen na firmu
Politika vodního hospodářství ve výrobní firmě je především spojována s efektivním využíváním vody. Na příkladu společnosti CEMEX lze ukázat, že interní politika vodního hospodářství má nejen vliv na každodenní výrobní proces (efektivita využívání, včetně dešťové vody), ale i celospolečensky, mimo oblast firmy, např. zadržování vody v krajině vhodnou rekultivací vytěžených štěrkoven.

Ing. Marián Streda, Technický ředitel divize Energy, LIKO-S, a.s.
Liko Noe – oáza průmyslové pustiny
Na místě pustiny průmyslové zóny vyrostla stavba, která se stala symbolem života. Na jejích stěnách se zrodily vertikální zahrady a mokřady zavlažované dešťovou a splaškovou vodou. Všechna voda je zachytávána v retenčním jezírku, které přitahuje život ve všech formách. Je to organická stavba ukazující směřování stavitelství do budoucna.

Představení lektorů

Ing. Libor Ansorge, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M., v.v.i.
Zaměstnancem VÚV TGM od roku 2011. V roce 1997 ukončil inženýrské studium na Fakultě stavební Českého vysokého učení technického v Praze, obor Vodní hospodářství a vodní stavby. Dokončuje studium doktorského studijního programu obor Životní prostředí se zaměřením na budoucí potřeby vody. Jako hlavní řešitel nebo člen řešitelského týmu se podílí či podílel na řešení několika výzkumných projektů.

Ing. Soňa Hykyšová, TÜV SÜD Czech, s.r.o.
Soňa Hykyšová pracuje v oblasti environmentálního poradenství více než 15 let. Od roku 2010 na pozici Business Area Manager Environmental Technology ve společnosti TÜV SÜD Czech, kde má mimo jiné na starosti oblast ověřování uhlíkové stopy a výkazů emisí skleníkových plynů v rámci systému EU ETS, certifikaci udržitelnosti biopaliv a vývoj metodiky pro ověření vodní stopy, jenž je součástí grantového projektu realizovaného společně s VÚV T.G.M.

Ing. Ondřej Beneš, Ph.D., MBA, LL.M., VEOLIA ČESKÁ REPUBLIKA, a.s.
Ondřej Beneš pracuje pro celosvětového leadera v poskytování vodohospodářských, energetických a odpadových služeb – skupinu VEOLIA již více jak 12 let a nyní zastává pozici obchodního ředitele pro rozvoj Voda. Působí aktivně v řadě odborných institucí a asociací na národní úrovni (např. CzWA, SOVAK ČR, Svaz vodního hospodářství) i na celoevropské/celosvětové úrovni (IWA, EurEau) a pravidelně publikuje a přednáší na odborných akcích i ve školství.

Ing. Veronika Černá, Vedoucí týmu Green business, SKANSKA a.s.
Ve skupině Skanska pracuje od roku 2002 v různých pozicích souvisejících nejen s ochranou životního prostředí, ale také s bezpečností práce, zajištěním kvality a se systémy řízení společnosti.
V současné době pracuje na pozici Vedoucí týmu Green business, který má za úkol rozvoj zeleného stavění a podporu výrobních divizí Skanska v této oblasti. Zabývá se rozvojem zelených řešení směřujících ke snížení ekologických dopadů ve stavebnictví.
Veronika vystudovala VŠCHT Fakultu technologie ochrany prostředí. Je matkou dvou dětí v batolecím a předškolním věku.

Ing. Tomáš Hubálek, Environmental Coordinator, CEMEX Czech Republic, s.r.o.
Tomáš Hubálek pracuje jako koordinátor životního prostředí ve společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. Do společnosti CEMEX nastoupil v roce 2012. Problematikou životního prostředí se věnoval i v dřívějších zaměstnáních ve firmách Dekonta, a.s. či AF- Cityplan, s.r.o. Aplikovaným výzkumem v oblasti životního prostředí se zabýval v Mikrobiologickém ústavu Akademie věd ČR. Tomáš Hubálek vystudoval obor Ochrana životního prostředí na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy, kde později též absolvoval postgraduální studium.

Ing. Marián Streda, Technický ředitel divize Energy, LIKO-S, a.s.
Ing. Marián Streda, absolvent Stavební fakulty STU v Bratislavě. Je technickým ředitelem divize Energy firmy LIKO-S, a. s.