Zero Waste – žhavé téma pro udržitelnost

zero waste

Zero Waste je koncept snažící se minimalizovat množství odpadu produkovaného společností. Jedná se o způsob, jak snížit negativní dopad na životní prostředí a zlepšit udržitelnost podnikání. Naše legislativa předpokládá, že od roku 2030 dojde v ČR k zákazu skládkování. Jedním z nástrojů, který pomáhá firmám při implementaci Zero Waste a hledání alternativ, jak odpady využívat, je DIN SPEC 91436:2021-05. Představa, že by vám za váš odpad někdo platil, je jistě lákavá.

VÝHODY ZERO WASTE KONCEPTU JSOU ZŘEJMÉ:

  • Snížení nákladů na likvidaci odpadu: Firma minimalizuje množství vytvářeného odpadu, a tím snižuje náklady na jeho likvidaci, což vede k významnému snížení celkových nákladů.
  • Zlepšení image firmy: Zájem o udržitelnost roste a firmy, které se aktivně snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí, jsou vnímány pozitivně. Implementace Zero Waste proto zlepší image firmy a přiláká nové zákazníky.
  • Zvýšení efektivity: Vytvořením systému Zero Waste se firmy zaměřují na minimalizaci ztrát, optimalizaci svých procesů a využívání surovin. Efektivnější využívání zdrojů umožňuje firmám snížit celkové náklady.
  • Dodržení regulací a normativů: Státy a mnohé organizace přijímají legislativu a normy týkající se snížení odpadu a udržitelnosti. Implementace systému Zero Waste pomůže firmě tyto normy a regulace lépe dodržovat, čímž se sníží riziko pokut a dalších soudních řízení.
  • Zvyšuje motivaci zaměstnanců: Implementace systému Zero Waste může také zvýšit motivaci zaměstnanců. Mnoho zaměstnanců chce pracovat pro společnosti, které respektují životní prostředí a používají udržitelné postupy.
  • Zlepšení vztahů se zákazníky: Firma, která se aktivně snaží minimalizovat svůj dopad na životní prostředí, je zákazníky vnímána pozitivněji. Zlepšení ekologického profilu firmy přispívá k vytvoření pozitivního obrazu a reputace a vede k lepšímu vztahu se zákazníky a větší loajalitě.

zero waste

Zero Waste je termín, který označuje snahu minimalizovat množství produkovaného odpadu, a vytvářet tak udržitelnější a ekologičtější společnost. DIN SPEC 91436:2021-05 je standard poskytující konkrétní návody a doporučení pro  implementaci Zero Waste ve firmách a organizacích. Implementace tak bude mnohem jednodušší a efektivnější. Jednoduchost implementace spočívá v tom, že se využívá již existujících zdrojů a infrastruktury. To znamená, že organizace nebudou muset investovat do nových technologií a procesů, ale soustředí se na efektivnější využívání toho, co již mají.

Standard počítá s třemi stupni certifikátu podle množství odpadu, který končí na skládkách nebo ve spalovnách. Firma může získat bronzový, stříbrný nebo zlatý certifikát. Výhledově se norma DIN SPEC 91436:2021-05 překlopí do mezinárodního standardu ISO.

VZTAH MEZI ISO 14001 A KONCEPTEM ZERO WASTE
Vztah mezi těmito dvěma standardy spočívá v tom, že Zero Waste DIN SPEC 91436:2021-05 může být použit jako nástroj pro implementaci a zlepšení odpadového řízení v rámci systému řízení environmentálních systémů podle ISO 14001. Na druhé straně může ISO 14001 poskytnout základ pro identifikaci vlivů organizace na životní prostředí a následně pomoci při plánování a implementaci opatření pro minimalizaci těchto vlivů, což může vést ke snížení produkce odpadu a k jeho efektivnějšímu využití.

iso 14001 zerowaste

 

Kombinace těchto dvou standardů zahrnuje jak environmentální, tak odpadové aspekty.

Pokud se organizace rozhodnou pro implementaci obou standardů, mohou využít jejich synergické účinky. Zero Waste DIN SPEC 91436:2021-05 může poskytnout základ pro identifikaci odpadových toků a následné plánování a implementaci opatření pro minimalizaci produkce odpadu. ISO 14001 pak může poskytnout rámec pro celkové řízení environmentálního vlivu organizace a zahrnout do něj i odpadový aspekt. Výhodou propojení obou standardů je, že lze sledovat a vyhodnocovat celkové výsledky environmentálních a odpadových opatření. To zvyšuje efektivitu opatření a možnost včasně reagovat na potenciální problémy a nedostatky.

Zero Waste je koncept, který v posledních letech získává na popularitě. Jedná se o filozofii, která klade důraz na minimalizaci odpadů a co nejefektivnější využívání zdrojů. Zero Waste není pouze otázkou ochrany životního prostředí, ale přináší také ekonomické a společenské výhody, neboť firmy díky němu prokazatelně šetří náklady a zlepšují hospodaření.

Výše uvedené výhody jsou pouze některé z mnoha, které implementace systému Zero Waste může firmám přinést. Mnohdy je pro firmy zavedení udržitelných konceptů i záležitostí morálky. Implementace Zero Waste a použití DIN SPEC 91436:2021-05 jsou vynikající nástroje, které pomohou firmám minimalizovat negativní dopad na životní prostředí a zlepšit udržitelnost. Mnohdy lze takto částečně řešit i nebezpečné odpady.

Navíc se jedná o krok, který je v souladu se stále narůstajícím povědomím o společenské odpovědnosti firem a otázkách udržitelnosti. Je to krok vpřed, jenž v budoucnu učiní čím dál více společností.

Sledujte naše stránky s tématem ZeroWaste nebo ISO 14001 nebo nám rovnou napište: eva.kolarova@tuvsud.com.

Zdroj zprávy: TÜV SÜD CZECH

tuv